VTs Vedtekter

 § 1 Navn

Organisasjonens navn er Velferdstinget i Agder (VT). Det engelske navnet er "The Welfare Council of Agder".

§ 2 Formål/Myndighet

Velferdstinget er en velferdspolitisk studentorganisasjon. VT er et selveiende og selvstyrende organ, med organisatorisk og økonomisk støtte fra SiA. VT har ansvaret for å

fremme, påvirke og ivareta velferden til studentene tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA), og er det øverste studentorganet tilknyttet SiA. VT er et partipolitisk nøytralt organ, og skal være studenter i Agders stemme i velferdspolitiske spørsmål ovenfor SiA, Grimstad og Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og andre relevante studentaktører i regionen.

§ 3 Kjernevirksomhet

Jobbe aktivt for å fremme/utvikle/forbedre og ivareta studentenes velferdspolitiske interesser, lokalt og nasjonalt jf. §2. 
Dele ut studentsosiale midler, og gi organisatorisk støtte til foreningslivet i forbindelse med utdeling av midler. 
Gi organisatorisk og politisk støtte til de lokale studentdemokratiene jf.§2. 
Gjennomføre valg og oppnevne studenter til Arbeidsutvalget, Valgkomiteen, Fordelingsutvalget, Kommunikasjonsutvalget og SiA-styret. 
I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiAs virksomhet, eller i saker der det er uklart om saken tilhører VT eller medlemsorganisasjoner, skal VTs deltagelse avgjøres i samråd med medlemsinstitusjonene.

 

§ 3.1 Arbeidsspråk

Norsk er Velferdstingets arbeidsspråk og benyttes i Velferdstingets møter og dokumenter. Ikke-norskspråklige studenter kan benytte engelsk språk i Velferdstingets møter, og i saker der det etterspørres oversettelse skal sakspapirene inneholde en kort oppsummering av sakens essens på engelsk. Oversettelse må etterspørres innen 48 timer etter utsendelsen av sakspapirene.

  

§ 4 Sammensetning i Velferdstinget i Agder

Velferdstinget har 10 representanter fra de fem studiestedene i Agder med tilknytning til SiA. Hver utdanningsinstitusjon som er tilknyttet SiA, og har minimum 100 semesterregistrerte studenter, har muligheten til å bli representert i VT. Det er fem studiesteder som kvalifiserer, og det er Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder, Ansgar høyskole, NLA høgskolen og Noroff. Disse refereres til som medlemsinstitusjoner i vedtektene utover § 5. Antallet representanter fra hvert studiested reguleres av Velferdstinget, men må ta hensyn til fordelingen av den totale studentmassen i Agder på de ulike studiestedene. De øverste studentdemokratiene ved studiestedene oppnevner sine representanter i tinget.


Universitetet i Agder har 6 faste representanter. UiA campus Kristiansand har 4 representanter, og UiA campus Grimstad har 2 representanter. Dersom en av campusene ikke har tilstrekkelig representanter kan studenter ved den andre campusen fungere som representant i deres sted. Denne endringen vil tre i kraft 1. juli 2024.
Fagskolen i Agder har 1 fast representant. Denne endringen vil tre i kraft 1. juli 2024.
Ansgar høyskole har 1 fast representant. 
NLA høgskolen har 1 fast representant. 
Noroff har 1 fast representant. 
Representantene må være semesterregistrerte studenter ved valgtidspunkt. 
Medlemmene av VT blir valgt av det øverste studentdemokratiet ved hver utdanningsinstitusjon, med et nummerert varamedlem per faste representant.

§ 5 Rettigheter og plikter

De valgte representantene har møteplikt med stemme-, tale- og forslagsrett på VTs møter. 
Følgende har møteplikt med tale-og forslagsrett på VTs møter: Arbeidsutvalget (AU) til VT og SiA styreleder. Følgende har observatørstatus med tale-og forslagsrett på VTs møter: Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, leder i Studentorganisasjonen i Agder, studentrepresentantene i SiA-styret og studentrådslederne ved Fagskolen i Agder, Ansgar, Noroff, og NLA.
Møtene i VT er åpne, men kan lukkes dersom VT ønsker det med 2/3 flertall. Møtet lukkes da for alle som ikke har møteplikt. Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte og det skal føres protokoll.

§ 6 Innmelding av saker og innkalling

§ 6.1 Innkalling
Innkalling sendes ut pr. e-post to uker før møtet. Dagsorden, saksliste og sakspapirer skal sendes ut pr. e-post senest en uke før møtet. Ved valg skal foreløpig kandidatliste sendes ut to uker før møtet. Forfall til møtet skal meldes snarest til leder.  
§ 6.2 Innmelding av saker
Saker til VT skal være innmeldt til AU senest tre uker før møtet. Dersom en sak er meldt inn for sent skal VT orienteres og stemme over om saken skal behandles.

§ 7 Vedtaksdyktighet

VT er vedtaksdyktige når det er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 50 % av det totale antallet av de valgte representantene for virkeperioden er til stede på møtet. Dersom det totale antallet valgte representanter i VT er under 10, må likevel minimum 5 representanter være tilstede på møtet. Minst to institusjoner må være representert.

§ 7.1 Votering

Vedtakssaker blir vedtatt 2/3 flertall. 2/3 flertall inkluderer ikke avholdende stemmer.

§ 8 Virkeperiode

AU sin virkeperiode går fra 1. juli til 30. juni. 
VT sin virkeperiode går fra 1. september til 31. august. Det skal være minimum to møter per semester. 
Valgkomiteens virkeperiode går fra 1. september til 31. august. 
Kommunikasjonsutvalgets virkeperiode går fra 1. september til 31. august. 
Fordelingsutvalgets virkeperiode går fra 1. september til 31. august.
SiA-styrets virkeperiode går fra 1. juli til 30. juni. 

§ 9 Valg

VT velger studentrepresentanter til Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, kommunikasjonsutvalget, SiA-styret, styreleder for SiA. En valgkomité forbereder og innstiller ved disse valgene. Valg reguleres av ”Valgreglement for Velferdstinget i Agder”.

§ 10 Dokumenthierarki

Følgende dokumenter er formelt vedtatt og prioritert av VT:
§ 10.1 Styringsdokumenter ikke i prioritert rekkefølge, utdyper vedtektene som står øverst i organisasjonen:
§ 10.1.1 Vedtekter
Vedtektene er organisasjonens øverste styrende dokument. 
Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i VT.
§ 10.1.2 Stillingsbeskrivelser
Stillingsbeskrivelsene i AU viser til hvordan hvert individuelle verv skal jobbe for å sikre en god og hensiktsmessig drift av VT. I tillegg til individuelle stillingsbeskrivelser skal det også beskrives hvordan
§ 10.1.3 Valgreglement
Valgreglementet viser til hvordan valgprosesser til verv i VT skal utføres. Valgreglementet revideres etter behov, og forslag til endringer skal tas opp i VT.
§ 10.1.4 Økonomireglement
Økonomireglementet beskriver hovedreglene for den økonomiske styringen av VT. Økonomireglementet revideres ved behov.
§ 10.1.5 Forretningsorden
Møtene i VT reguleres av ”Forretningsorden for Velferdstinget”. 
Forretningsorden revideres hvert år innen oktober.

§ 10.2 Politiske dokumenter i prioritert rekkefølge:
§ 10.2.1 Prinsipprogram
Prinsipprogrammet sier noe om organisasjonens øverste velferdspolitiske prioriteringer. Prinsipprogrammet revideres annethvert år innen desember. 
§ 10.2.2 Politisk dokument
Politisk dokument for VT er VTs politiske standpunkt i velferdspolitiske saker, som omfatter alle studenter i Agder. Dokumentet utdyper VTs prinsipprogram, og blir supplert med politiske uttalelser og resolusjoner som VT vedtar. Politikken som VT fremmer er partipolitisk nøytral. Politisk dokument revideres etter behov, men senest annethvert år innen 31. mai.
§ 10.2.3 Handlingsplan

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. 
AU legger frem forslag til handlingsplan i VT. VT skal på periodens siste møte behandle vedtakssak om handlingsplan.
AU legger frem handlingsplanen til revidering innen desember.
Handlingsplanen skal ha en tidshorisont på et år. AU skal legge frem en evaluering av sitt arbeid med å realisere handlingsplanens innhold på virkeperiodens siste VT-møte.

§ 10.2.4 Resolusjoner
En resolusjon er en fellesuttalelse som er ment å sammenfatte hva flere parter er enige om. AU skal, der det er hensiktsmessig, legge frem resolusjonsforslag til VT. VT kan også komme med ønske om at AU utarbeider resolusjoner.

§ 10.3 Regnskap
AU skal hvert år legge frem sak om vedtak for regnskap over fjorårets økonomiske resultat. 
VT skal behandle sak om godkjenning av regnskapet i løpet av første semester hvert kalenderår.
§ 10.3.1 Budsjett
VT skal vedta budsjett for VTs virksomhet på kalenderårets siste møte. 
AU skal holde VT løpende orientert om VTs økonomiske situasjon i forhold til budsjettet i løpet av året.
§ 10.3.2 Retningslinjer for utvalgene
Retningslinjer for utvalgene sier hvordan de skal forvalte sitt verv, og retningslinjene er vedtatt av VT. Retningslinjene skal si noe om utvalgets mandat, sammensetning, vedtaksdyktighet og forventet arbeidsmengde/arbeidsomfang. Retningslinjene for utvalgene revideres etter behov.  
§ 10.3.3 Semesterhjul
Semesterhjulet er et dokument som viser aktiviteter, arrangementer og møter som er ment å skje i løpet av semesteret. Semesterhjulet vedtas på første VT-møte hvert semester, og inkluderer datoer og tidspunkt for semesterets VT-møter.
§ 10.3.4 Retningslinjer for fond i VT
Retningslinjene skal si noe om hvem som kan søke, prosedyre, søkekriterier og hva det ikke kan gis støtte til. Retningslinjene for fond i VT revideres etter behov.

§ 11 Arbeidsutvalg

VT velger et AU i sitt siste møte i virkeperioden. 
AU skal sikre at VTs kjerneoppgaver gjennomføres og er, mellom to møter i VT, VTs øverste myndighet. AU har saksbehandlingsansvar overfor VT og innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. 
Medlemmer av AU har ikke stemmerett i VT. 
AU kan ikke sitte i andre verv som velges av VT. 
Leder har arbeidsgiveransvar for resten av AU og står selv ansvarlig overfor VT. 
Vervene i AU reguleres av stillingsbeskrivelsene i VT. Leder og nestleder har signaturrett. Denne endringen vil tre i kraft 1. juli 2024.
§ 11.1 Sammensetning
AU består av tre medlemmer, og VT skal jobbe for å ha minimum to institusjoner representert. VT velger særskilt en leder, en nestleder og en kommunikasjonsansvarlig til å utgjøre AU for den kommende virkeperiode. Denne endringen vil tre i kraft 1. juli 2024.
VT vedtar egne stillingsbeskrivelser for vervene. Vervene frikjøpes i henhold til den relevante stillingens prosent.
§ 11.2 Vedtaksdyktighet
AU er vedtaksdyktige dersom alle medlemmer er innkalt innen en uke i forkant av møtet. Minimum to av medlemmene må være til stede på møtet, og leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Denne endringen vil tre i kraft 1. juli 2024.
§ 12 Fordelingsutvalget
Medlemmer i FU velges under valgforsamlingen til VT. Virkeperioden bestemmes av vedtektene i VT, jf.§9. FU består av opptil 6 medlemmer, hvor minst to av institusjonene representert.

FU forholder seg til «Retningslinjer for Fordelingsutvalget».
§ 13 Valgkomiteen
Valgkomiteen velges av VT, og består av en representant fra minimum to institusjoner og består av maksimalt fem personer. 
Valgkomiteen forbereder og innstiller på kandidater til de forskjellige vervene. 
Medlemmer i Valgkomiteen har ikke stemmerett under behandling av valgsaker i VT. 
Valgkomiteen forholder seg til «Retningslinjer for Valgkomiteen».
§ 14 Kommunikasjonsutvalget
Velferdstinget velger seks medlemmer til kommunikasjonsutvalget med minimum to av institusjonene representert.
Kommunikasjonsutvalget skal være en støttefunksjon for kommunikasjonsansvarlig i AU. 
Kommunikasjonsutvalget forholder seg til «Retningslinjer for kommunikasjonsutvalget».
§ 15 Fratredelse
Fratredelse fra verv valgt av VT skjer skriftlig til leder av AU. Om leder ønsker å fratre vervet sitt leveres det til nestleder av AU. Denne endringen vil tre i kraft 1. juli 2024.
§ 16 Supplering
AU kan i samråd med Valgkomiteen supplere inn til Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, Kommunikasjonsutvalget og SiA-styret, og skal orientere VT ved neste møte. Valgkomiteen forbereder og innstiller på kandidater til suppleringsvalg til AU og SiA- styret. Dersom krav til representasjon gjør at vedtaket ikke kan vente eller andre særskilte forhold ligger til grunn har Arbeidsutvalget fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter. Velferdstinget skal orienteres om suppleringsvalget på førstkommende møte.
§ 17 Unntak
En institusjon kan ha alle vervene i vervene i et utvalg, dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner. Tidligere medlemmer fra AU og SiA fra maks to år tilbake, kan få dispensasjon for manglende studentstatus for å være med i valgkomiteen.

§ 18 Habilitet

I saker hvor en person, eller deres nærstående har personlig eller økonomisk særinteresse, kan ikke vedkommende delta i behandlingen eller avgjørelsen i saken. 
Dersom personen av tungtveiende grunner er usikker på egen habilitet skal vedkommende be det aktuelle organet om å få prøvet sin habilitet ved votering. 
Medlemmer av det aktuelle organet, kan på eget initiativ prøve enkeltpersoners habilitet. Dette skal gjøres ved votering i det aktuelle organet. 
Alle vedtak om habilitet gjøres ved alminnelig flertall. 
Personer som anses inhabile i en sak skal forlate møterommet når den aktuelle saken behandles. 
Medlemmer og varamedlemmer av VT skal normalt ikke erklæres inhabile i budsjett- og tildelingssaker som behandles i VT.

§ 19 Mistillit

Forslag om mistillit mot studentrepresentanter valgt av VT, skal behandles av VT og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges AU. AU utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for VT. Saker om mistillit skal gjøres kjent for den, eller de, det reises mistillit mot så snart det er mulig etter at forslaget er fremmet. Representantene som det blir stilt mistillitsforslag mot, har rett til å uttale seg til VT og ha med seg en tillitsperson i møtet hvor mistillit blir behandlet. Mistillit mot medlemmer i AU løftes til Valgkomiteen. 
Anonyme forslag om mistillit forkastes. 
Sakspapirer som omhandler mistillit skal unntas offentlighet, og saker om mistillit behandles i lukket møte.

§ 20 Gyldighet

Disse vedtekter kan ikke under noen omstendighet stride mot lov om studentsamskipnader, lov om universiteter og høgskoler og lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Dersom så er tilfelle, går de nevnte lover foran.

§ 22 Vedtektsendringer

Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i VT. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. AU plikter å orientere VT om frist for innsending av endringsforslag til vedtektene 5 uker før møtet der vedtektene skal tas opp. Dersom VT har endringsforslag til vedtektene skal disse være sendt til AU senest 3 uker før behandling i VT. Innsendte endringsforslag skal sendes til VT sammen med innkallingen til møtet. AU har særskilt frist, hvorpå endringsforslagene må være klare senest 1 uke før møtet hvor vedtektene behandles. Alle endringsforslagene, inkludert de som er fremmet av AU, skal gjøres kjent ved endelige sakspapirer.
Ved vedtektsendringer utover overnevnte møte skal endringsforslagene framsettes skriftlig på et møte i VT og behandles på påfølgende møte. Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre VT, med 3/4, kvalifisert flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet. AU har ansvar for å oppdatere vedtektene redaksjonelt ved behov.

§ 23 Nedleggelse

For at Velferdstinget i Agder skal kunne bli nedlagt, må alle medlemsinstitusjonene til SiA og SiA-styret ha fått mulighet til å uttale seg gjennom en høringsrunde. I tillegg skal det foreligge en vedtakssak på et VT-møte, som foreslår en prosess mot en nedleggelse. Dette vedtaket krever 2/3 flertall for å vedtas. Prosessen vil vare i ett år og skal brukes til å legge til rette for de arbeidsoppgaver VT gir fra seg. VTs endelig vedtak krever 2/3 flertall.
Før VT legges ned skal det foreligge en plan for hvilke organer som skal gjøre de oppgavene VT nå har.


Ikrafttredelse 
Disse vedtekter trer i kraft 25.oktober 2006. 
Endret 13.mai 2009. Disse vedtektene trer i kraft 14.mai 2009. 
Endret 12.mai.2010. Disse vedtektene trer i kraft 13.mai 2010. 
Endret 19.mai 2014. Disse vedtektene trer i kraft 20.mai 2014. 
Endret 3.des 2014, trer i kraft umiddelbart. 
Endret 11.november 2015, trer i kraft umiddelbart. 
Endret 19.mai 2016, trer i kraft umiddelbart. 
Endret 18.oktober 2016, trer i kraft umiddelbart. 
Endret 15.mars 2017, trer i kraft umiddelbart. 
Endret 14.mars 2018, trer i kraft umiddelbart. 
Endret 30.januar 2019, trer i kraft umiddelbart. 
Endret 06.mai 2020, trer i kraft umiddelbart.  
Endret 17.mars 2021, trer i kraft umiddelbart.
Endret 09.mars 2022, trer i kraft umiddelbart.
Endret 22. mai 2023, trer i kraft umiddelbart.

Endret 11. mars 2024, trer i kraft umiddelbart.