Velferdstinget vedtok i møte 16.03.16 å endre retningslinjene for de studentsosiale midlene. Disse endringene skjer såpass tett opp mot søknadsfristen 15. april at de ikke trer i kraft før neste semester. Disse endringene går blant annet ut på at studentaktiviteter tilhørende UiA ikke lenger må være medlem av STA for å kunne søke midler. Dette forutsetter blant annet at studentaktiviteten har eget organisasjonsnummer. Siden eksempelet på endringer nevnt her er å regne som en oppmykning, vil søknader fra aktiviteter som tilfredsstiller nye krav også bli behandlet. Se mer informasjon om vedtatt reglement under fanen: «Studentsosiale midler».

 

Comments are closed.