SiA-styret

SiA-styret velges på Valgforsamlingen på høsten. Studentrepresentantene velges for et kalenderår. Fire faste og fem vararepresentanter velges. Styreleder i SiA-styret skal, så langt det er mulig, være en student. Studentene har dermed flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. En av studentrepresentantene som velges sitter i en periode på to år. Vervet gir møtegodtgjørelse.