VTs politiske dokument

Politisk dokument for Velferdstinget i Agder (VT) er VTs politiske standpunkt i velferdspolitiske saker, som omfatter alle studenter i Agder. Dokumentet utdyper VTs prinsipprogram, og blir supplert med politiske uttalelser og resolusjoner som VT vedtar. Politikken som VT fremmer er partipolitisk nøytral.  

Velferdstingets representasjon  

VT skal være en interesseorganisasjon som representerer studenter i Agder både i Studentsamskipnaden i Agder (SiA), lokalt i vertskommunene, regionalt og nasjonalt. VT skal sikre at studentstemmen i velferdspolitiske saker skal bli hørt. VT skal legge til rette for universelt utformede tiltak og at de representerer den brede studentmassen.  

VT skal jobbe for at:  

 

 • VT har en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av studiestart blant annet gjennom representasjon i Bli-med dagen som skal inkludere alle institusjonene.   
 • VT beholder observatørplass i SiA-styret og bruker plattformen for å fronte VTs politikk.  
 • VT er inkludert i alle saker i SiA av betydning for studentenes velferd.  
 • VT har en observerende og støttende rolle for Studentrådene ved alle høyere utdanningsinstitusjoner som er representert i VT.  
 • Studentrådene i Kristiansand (SiK) og Grimstad (SiG) er gode kommunikasjonsportaler inn til kommunene, hvor man også jobber med universitetsbyplanene.  
 • VT deltar aktivt og er pådriver i Velferdstingene i Norge (ViN).  
 • VT er representert på lokale og nasjonale arenaer for å sikre Agder-studentenes stemme. VT skal sikre at nasjonal velferdspolitikk blir realisert lokalt, og at lokale spørsmål får nasjonal oppmerksomhet.  

 

SiA

VT mener at SiA må være en fremoverrettet aktør for studenter i Agder og utvikle tilbudene i takt med studentenes interesser og behov. VT skal samarbeide med SiA for å sikre at studentene mottar de velferdstilbudene de forventer og har behov for. VT skal også være en pådriver og utfordre SiA til å gjøre livet rundt studiene best mulig.   

 

Disse tilbudene må være åpne for alle medlemsinstitusjonene og enkle å ta del i, uavhengig av hvilken institusjon studentene studerer ved. Tilbudene må være universelt utformet slik at alle studenter kan ta del i tilbudene.  

 

Overskuddet som SiA genererer, skal på en synlig måte gå tilbake til studentene, som et insentiv for at enda flere studenter bruker SiA sine tilbud fremfor andre aktører. Resultatene av dette overskuddet må reklameres for blant studentene, slik at de vet hva slags goder de oppnår.  

 

Studenter er også opptatt av miljø, og det er viktig at SiA reflekterer dette i sin drift.  

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • De ulike avdelingene i SiA kjenner til VT og samarbeider for å opprettholde og skape gode tilbud til studentene.  
 • Det skal være lett tilgjengelige sorteringsstasjoner på alle steder der SiA driftes.  
 • Det tydeliggjøres hvordan overskuddet SiA får gjennom driften går tilbake til studentene.  
 • SiA på en gjennomsiktig måte viser hvordan de jobber med FNs bærekraftsmål.  
 •  SiA skal være miljøvennlige og vise dette ved deres daglige drift og beholde miljøfyrtårnsertifisering.   
 • Overskuddet SiA genererer kommer studentene til gode på en synlig måte.  
 • SiA sørger for at aktører som leier lokaler på studentsenteret skal bidra til bedre studentvelferd.  
 • SiA skal etterstrebe å ha papirløse løsninger på alle tjenester som tilbys.  
 • SiA skal i stor grad benytte seg av studentmedvirkning fra sine studentbrukere av tjenester og tilbud når disse skal utvikles eller endres  

 

Studentenes økonomi  

VT jobber også med nasjonale mål for å sikre studentenes velferdsrettigheter. Dette gjøres sammen med øvrige Velferdsting i Norge gjennom ViN-samarbeidet.  

For å sikre studentenes velferdstilbud er det viktig at både VT og SiA bruker hverandres innflytelse og kanaler for gjennomslag, både i kontakt med lokale og nasjonale politikere og interessenter.  

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • Studenter skal ha 1.5 G (grunnbeløp) i studiestøtte.[1] 
 • Studenter skal ha 12 måneder med studiestøtte.  
 • Konverteringsorden i lånekassen omgjøres. Slik at både studenter som gjennomfører grad, årsstudier og enkeltstudier har lik tilgang på stipendomgjøring ved avlagt eksamen.   
 • Studenter skal kunne få Arbeidsavklaringspenger (AAP) eller supplerende, økonomisk sosialhjelp hvis de blir permitterte.  
 • VT følger opp aktuelle samfunnsendringers påvirkninger på studenters økonomi, og sikrer at Agders studentstemme blir hørt for å sikre best mulig vilkår for studenter

 

Helse  

God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for et godt studentliv, og helse må forstås både som forebyggende og behandlende. VT jobber for at studenthelse settes på agendaen og at tilbud er tilpasset studentenes behov. For å sikre at alle studenter i Agder får tilgang på rask helsehjelp må SiA sine tilbud være et supplement til de offentlige helsetjenestene. VT skal samarbeide både nasjonalt og lokalt med relevante aktører for å utarbeide gode helseordninger for studentene i Agder, som treffer deres behov. VT skal også gjennom SiK og SiG samarbeide med kommunene om å utvikle et tilpasset helsetilbud for studenter.  

Informasjonen om SiA’s helsetilbud bør tydeliggjøres for studentene som søker om hjelp, og det burde også tydeliggjøres hvordan manglende tilbud fra SiA suppleres gjennom kommunale tilbud o.l. Det blir viktig å forbedre samarbeide mellom kommunale tilbud og SiA’s supplerende helsetilbud til studentene. 

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • SiA styrker lavterskeltjenester som bidrar til god psykisk helse hos studenter.  
 • SiA opprettholder ordningen om refusjon for transport ved midlertidig bevegelseshemming til og fra campus og eventuell annen obligatorisk aktivitet.  
 • SiA fokuserer på forebyggende arbeid for god psykisk og fysisk helse.  
 • SiA Helse skal være synlige på alle skoler som betaler semesteravgift til SiA.  
 • SiA Helse sitt tilbud skal være et supplement til det offentlige, og tilrettelegge for at det offentlige tilbudet synliggjøres for studenter.  
 • Tannhelse ses på som likestilt med øvrig fysisk helse nasjonalt.  
 • Kommunene må styrke fastlegeordningen og tilrettelegge denne for studenter.  
 • SiA gjennomfører kurs og seminar på institusjonene.  
 • Promotere og synligjøre helsekassen for studenter. 
 • Alle studenter skal ha tilgang til gratis sanitærprodukter på sitt utdanningssted 
 • Studenttelefonen opprettholdes.  
 • SiA Helse skal tilby en drop-in fastlegeordning eller bistand fra sykepleier for studenter som ikke har ønske eller mulighet til å bytte fra fastlegen i hjemkommunen

 

 

Trening  

En aktiv livsstil kan bedre studentenes fysiske og psykiske helse. Et godt og variert treningstilbud er derfor nødvendig for studentene i Agder. Tilbudet skal gis av SiA, og kan skje i samarbeid med vertskommunene for å sikre et bredt tilbud. Det må sikres at tilbudene som gis er studentvennlige og at prisen er tilpasset et studentbudsjett. Den organiserte studentidretten må prioriteres når trening diskuteres, slik at man sikrer gode studentdrevne tilbud.  

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • Treningstilbudet for studenter har sammenlignbare priser med andre universitetsbyer og at besøksordningen opprettholdes.[2] 
 • SiA tilbyr et variert treningsopplegg for en mangfoldig studentmasse.  
 • SiA legger til rette for organisert studentidrett.  
 • Det skal være et fullverdig treningstilbud for studenter i Kristiansand og Grimstad med studentvennlige priser.   
 • Kommune og Fylkeskommune stiller med tilstrekkelig tilgang på treningsanlegg.  
 • Studenter som er med på organisert opplegg med KSI/GSI på Spicheren skal ikke trenge å være fulle medlemmer for tilgang til senteret i treningstiden.  
 • Studentene får tilgang på idrettsanlegg i Agder.   
 • Studenter skal være inkludert eller involvert når det er snakk om idrett, trening og friluftsliv i Agder
 • Studenter som har behov for å bruke kjønnsnøytral garderobe skal på lik linje med andre studenter ha lett tilgang til garderoben, samt lik rett til dets innhold (som badstue, o.l.)   

 

Læremateriell  

SiA sitt tilbud om læremateriell må kunne benyttes av alle medlemsinstitusjoner. Dette betyr at tilbudene må være åpne, tilrettelagt og relevant for studenter, uavhengig av medlemsinstitusjon.  

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • SiA Bok har konkurransedyktige priser.  
 • Pensumpakkene er emnebasert og ikke studiumsbaserte.  
 • Det skal være lønnsomt å skrive fagbøker/forfattere blir støttet til å produsere god faglitteratur  

 

Studenter med barn  

Studenter med barn er en særskilt gruppe, som man vet har egne utfordringer. VT mener at SiAs tilbud må støtte opp om at også studenter med barn har et godt liv rundt studiene og at SiA imøtekommer disse behovene.  

VT skal jobbe for at:  

 

 • Studenter skal ha førsterett på barnehagetilbud i SiA.  
 • SiA skal legge til rette for sosiale tilbud for studenter med barn.   
 • Tilbudet som gis, rettet mot studenter med barn, er tilpasset studiehverdagen blant annet i forhold til eksamensperiode og praksis.  
 • Det er egne treningstilbud, hvor studenter kan ta med barn på trening.  
 • Studenter med barn skal få 2 G i studiestøtte.  
 • Det tilrettelegges for studenter med barn som har spesielle behov.  

 

Mat og Drikke  

VT mener at studentene skal ha enkel tilgang på gode og sunne mat- og drikketilbud i sin studiehverdag. Tilbudene må være tilpasset studentbudsjettet og åpningstiden må samsvare med studentenes hverdag. Spesielt under eksamensperioder må åpningstidene utvides, slik at studentene kan ha tilgang på mat og drikke, under medlemsinstitusjonens åpningstider.  

Det er også viktig at studenter har tilgang til mat tilpasset ulike behov og livssyn, samt at kantinen driftes på en miljøvennlig måte.  

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • Det skal være gode alternativer for de som har allergier, religiøse eller moralfilosofiske matpreferanser. 
 • All mat som selges skal være tydelig merket.  
 • Det skal prioriteres studentvennlige priser foran utvalg. (større fokus på billig mat)   
 • Sia skal ha et stort fokus på å redusere matsvinn
 • SiA skal legge til rette for betalingsløsning for innvekslingsstudenter som ikke kan bruke kortet sitt i Norge  
 • All mat som selges skal være tydelig merket og oversatt til engelsk

 

 

Kultur og frivillighet  

Kultur og frivillighet skaper gode sosiale områder, hvor studentene på tvers av utdanning og utdanningsinstitusjon kan møtes. Kultur og frivillighet er også viktig for at studentene kan ta del i vertskommunenes tilbud. På denne måten er VT med på å skape bedre studentvelferd utenfor medlemsinstitusjonene også.  

 

VT skal sikre at det studentsosiale fondet og andre fond de oppretter understøtter studentfrivilligheten og sikrer disse et økonomisk grunnlag for drift. Både VT og SiA har et betydelig administrativt ansvar for å bygge opp under frivillighet og støtte de studentforeningene som trenger det, både under opprettelse og drift. VT skal også bruke studentrådene SiK og SiG for å knytte sammen studentfrivillighet med øvrig frivillighet i vertskommunene.  

 

VT og SiA må samarbeide for å sikre at studentene har egne studentsamfunn å ta del i, som er utarbeidet av studenter, for studenter. Studenthusene skal både fylles med frivillighet, arrangement og uformelle møteplasser. Studenthusene må derfor ha studentvennlige priser og åpningstider, slik at studentene kan ta del i huset både under undervisningstid og det sosiale på ettermiddag og kveld. VT skal samarbeide med studenthusene for å sikre at alle studentene, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon de er fra, føler tilhørighet og eierskap til husene.  

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • Studenter har tilgang til gratis arrangement og at øvrige kulturtilbud alltid har studentvennlige priser.  
 • VT har et nært samarbeid med Studentsamfunnet i Kristiansand og Studentsamfunnet i Grimstad, Bluebox, og følge opp eventuelt nye studenthus og studentsamfunn.   
 • SiA investerer i studentdrevet studenthus og studentdrevet hytte.  

 

Bolig  

Trygge og kvalitetssikrede boligtilbud er en forutsetning for at studentene trives i studiebyen sin. VT jobber for en dekningsgrad på 20% i Agder, slik at flere studenter kan ta i bruk SiA sine studentboliger. Dette samsvarer med det nasjonale målet som blant annet NSO jobber for. VT mener at et godt studentboligtilbud også kommer studenter som leier privat til gode, for ettersom studentboligene virker konkurrerende på pris. Når SiA bygger nye bygg skal de bygges sentralt for studentene, inneholde sosiale møterom og bygges så bærekraftig som mulig. Det er også en forutsetning at boliger som bygges også pusses opp ved behov. Derfor mener VT at tilskudd som gis til studentboliger fra nasjonalt hold, også skal kunne brukes for å pusse opp eksisterende studentboliger, om VT og SiA ser dette nødvendig.  

VT mener at vertskommunene også har et stort ansvar for at studentboligene bygges. Det må sikres at kommunene har fleksible ordninger og satser på studentboliger, slik at kommunen ikke blir en flaskehals. Dette innebærer at kommunen legger til rette for bygg av studentboliger, tomtepriser som gir SiA mulighet til å bygge innenfor budsjett, samt at SiA får brukt opp nasjonale tilskudd innenfor fristen.   

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • SiA skal etterstrebe en dekningsgrad på minst 20% i Agder og nye bygg skal bygges så bærekraftig som mulig.[3] 
 • SiA skal renovere studentboliger etter behov fremfor å erstatte de med nye.  
 • SiA legger til rette for et godt bomiljø, med tiltak som bidrar til å integrere internasjonale studenter som bor i SiA Bolig.  
 • Nasjonalt skal det både gis tilskudd til nybygging av studentboliger og til renovering/oppussing/oppgradering som gjenspeiler inflasjon og prisutviklingen i markedet.  
 • Når studentboliger skal utarbeides skal VT gi innspill ift. lokalisering, innhold og utforming.  
 • SiA skal etterstrebe lave priser på studentboliger, som også kommer de som leier privat til gode, fordi studentboligene virker konkurrerende på pris. 

 

Kollektivtransport og samferdsel  

Studenter skal ha enkel tilgang til kollektivtransport, dette gjelder både tog og buss. Skal studenter bosette seg utenfor bykjernene, er kollektivtransport en forutsetning.  

Gode kollektivtransportordninger innebærer studentpriser, at kollektivtransport går ofte nok – døgnet rundt, og at det er mulig å ta seg rundt i hele Agder.  

VT skal bruke SiK og SiG for å sammen fronte behovet for gode kollektivtransportløsninger og samferdsel for studentene.  

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • Studenter får et billig og attraktivt kollektivtilbud i studiebyene.  
 • Det blir gode studentvennlige priser og/eller studentrabatter på tog, flybuss og nattbuss regionalt og nasjonalt
 • Det blir gode studentpriser på Tog, flybuss og nattbuss regionalt og nasjonalt.  
 • Prisen på el-sparkesykkel må være lavere eller ha studentrabatt.  

 

 

Profilering og informasjon  

Informasjonen VT gir ut må være tilpasset både norsk- og engelsktalende studenter.  

Tilbudene SiA gir må være reklamert for på digitale flater som nettsiden og ut til skjermer på alle medlemsinstitusjonene.  

Samarbeidsavtalene mellom VT og SiA, samt VT og studentrådene er et godt utgangspunkt for oppfølging og kontakt. Møtepunktene i avtalen er et minimum av kontakt VT og studentrådene skal følge opp, for å profilere seg selv og gi relevant informasjon.  

 

VT skal jobbe for at:  

 

 • Det skal være god informasjonsflyt mellom SiA og medlemsinstitusjonene/studentrådene.  
 • Studentene kjenner til tilbudet på studentsenteret samt øvrige velferdstilbud.  
 • VT og SiA er synlige på alle medlemsinstitusjoner.  
 • Relevante undersøkelser som presenterer studentenes velferd promoteres og at resultatet brukes av SiA og VT for å videreutvikle velferdstilbudet for studentene.  
 • Nasjonale studentkampanjer blir promotert i samarbeid med ViN og NSO.  

 

 

   

[1] G står for Grunnbeløp og brukes av NAV for å beregne ytelser, denne summen endrer seg hvert år 1. mai, i 2021 er 1 G = 106 399 kr og 1.5 G = 159 599kr  

[2] Besøksordningen går ut på at om man er medlem av Spicheren i Agder så kan man få et stempelkort som sikrer gratis inngang på treningssentre for studenter i andre deler av landet.  

[3] Dekningsgrad beskriver hvor mange studentboliger det er i forhold til antall studenter, med en dekningsgrad på 20% så kan 20% av studentene forvente å få en studentbolig i SiA.   

 

Sist revidert 16.11.22