På Velferdstingsmøtet 27.november 2013 klokken 16.15 på Pir6 skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget og Sørbok Kulturfond.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Frist for å stille til valg hvis du skal bli vurdert av valgkomiteen er tirsdag 12.november 2013.

Her er litt info om vervene:

SiA-styret

velges på valgforsamling på høsten. Studentrepresentantene velges for et kalenderår. Fire faste og fem vararepresentanter velges. Styreleder i SiA-styret skal, så langt det er mulig, være en student. Studentene har dermed flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. En av studentrepresentantene som velges sitter i en periode på to år. Vervet gir møtegodtgjørelse.

Fordelingsutvalget (FU)

Velferdstinget velger ved valgforsamling på høsten seks representanter til FU. Leder velges innad. UiA har tre representanter, BI, Gimlekollen og Ansgar har alle en representant hver. De øverste studentdemokratiene på hver medlemsskole har ansvar for å fremme kandidatur fra egne skole til VTs valgkomité. FU bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke allerede sitter som medlemmer av Velferdstinget. Medlemmer av FU har ikke stemmerett i tildelingssaker i VT. Minimum to av medlemsskolene må være representert for at FU skal være vedtaksdyktige. FU følger samme virkeperiode som VT.

FU foretar innstilling i saker som gjelder fordeling av driftsmidler og vedtar saker som gjelder investeringsmidler til studentforenigner og aktiviteter. Søknadsfristen på driftsmidler er 15. april for høstsemesteret og 15. oktober for vårsemesteret. Investeringsmidler behandles fortløpende ved behov. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter retningslinjer vedtatt av VT.

Sørbok Kulturfond

Velferdstinget velger ved valgforsamling på høsten en studentrepresentant til Sørbok Kulturfond.

Gjennom mange år har studentene brukt sin fagbokhandel på kampus. Det har bidratt til å skape gode økonomiske resultater. Noe av dette gis nå tilbake i form av Sørbok Kulturfond og SiA Kulturpris

narren_webformat2_200x233Fondet skal benyttes til kulturtiltak som initieres av studenter og som har til formål å gjøre studenttilværelsen på Agder enda mer meningsfull og opplevelsesrik.

Fondet er opprettet og forvaltes av SiA og har som hovedformål «…å bidra til et bredt kulturtilbud for flest mulig SiA-medlemmer på lang sikt. Idrett og fag faller inn under kulturbegrepet.»

Denne representanten er også med på å dele ut  SiA Kulturpris.

SiA deler hvert studieår ut en kulturpris. Formålet med prisen er å hedre enkeltpersoner eller miljøer som har gjort en spesiell innsats for å bedre studentenes sosiale, kulturelle eller økonomiske vilkår.

 

Comments are closed.