På Velferdstingsmøtet 7.mai 2014 klokken 16.15, i møterom A7-001 ved UiA, skal det velges ny valgkomité for Velferdstinget i Agder.

Hvis du er interessert i vervet kan du sende inn kandidatskjema til konsulent@stastudent.no

Frist for å stille, hvis du vil bli vurdert av valgkomiteen, er onsdag 30.april.

Her er litt info om vervet:

Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av en representant fra hver av de ulike skolene som har representasjon på Velferdstinget. De øverste studentdemokratiene på hver skole har ansvar for å fremme kandidatur fra egen skole.  Valgkomiteens medlemmer har ikke stemmerett i valgsaker i Velferdstinget. Valgkomiteens leder velges særskilt. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal rekruttere kandidater til SiA-styret og Sørbok Kulturfond, Fordelingsutvalget og Valgkomiteen. VK skal intervjue kandidatene og gjøre en innstilling på grunnlag av dette. Instillingen sammen med kandidatliste og en kort presentasjon av kandidatene skal legges fram skriftlig ved begynnelsen av valgforsamlingen. Om representanter trekker seg før endt periode skal VK rekruttere nye kandidater. Innstillingen på de nye kandidatene legges frem for VT som velger de nye representantene. Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingen og levere en evaluering til VT ved sekretariatet.

 

Comments are closed.