På Velferdstingsmøtet 07.desember klokken 16.15 på UiA (A7-001) skal det velges representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget, Valgkomiteen til Velferdstinget og Sørbok Kulturfond.

Du kan sende inn kandidatskjema til konsulent@vt-agder.no

Frist for å bli vurdert av Valgkomiteen er 01.desember.

Her er litt info om vervene:

SiA-styret

velges på valgforsamling på høsten. Studentrepresentantene velges for et kalenderår. Fire faste og fem vararepresentanter velges. Styreleder i SiA-styret skal, så langt det er mulig, være en student. Studentene har dermed flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. En av studentrepresentantene som velges sitter i en periode på to år. Vervet gir møtegodtgjørelse.

Fordelingsutvalget (FU)

Velferdstinget velger ved valgforsamling på høsten seks representanter til FU. Leder velges innad. UiA har tre representanter, Noroff, NLA Mediehøgskolen og Ansgar har alle en representant hver. De øverste studentdemokratiene på hver medlemsskole har ansvar for å fremme kandidatur fra egne skole til VTs valgkomité. FU bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke allerede sitter som medlemmer av Velferdstinget. Medlemmer av FU har ikke stemmerett i tildelingssaker i VT. Minimum to av medlemsskolene må være representert for at FU skal være vedtaksdyktige. FU følger samme virkeperiode som VT.

FU foretar innstilling i saker som gjelder fordeling av driftsmidler og vedtar saker som gjelder investeringsmidler til studentforeninger og aktiviteter. Søknadsfristen er 05. mai for høstsemesteret og 05. november for vårsemesteret. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter retningslinjer vedtatt av VT.

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av en representant fra hver av de ulike skolene som har representasjon på Velferdstinget. De øverste studentdemokratiene på hver skole har ansvar for å fremme kandidatur fra egen skole.  Valgkomiteens medlemmer har ikke stemmerett i valgsaker i Velferdstinget. Valgkomiteens leder velges særskilt. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal rekruttere kandidater til SiA-styret og Sørbok Kulturfond, Fordelingsutvalget og Valgkomiteen. VK skal intervjue kandidatene og gjøre en innstilling på grunnlag av dette. Instillingen sammen med kandidatliste og en kort presentasjon av kandidatene skal legges fram skriftlig ved begynnelsen av valgforsamlingen. Om representanter trekker seg før endt periode skal VK rekruttere nye kandidater. Innstillingen på de nye kandidatene legges frem for VT som velger de nye representantene. Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingen og levere en evaluering til VT ved sekretariatet.

Sørbok Kulturfond

Velferdstinget velger ved valgforsamling på høsten en studentrepresentant til Sørbok Kulturfond.

Gjennom mange år har studentene brukt sin fagbokhandel på kampus. Det har bidratt til å skape gode økonomiske resultater. Noe av dette gis nå tilbake i form av Sørbok Kulturfond og SiA Kulturpris

Fondet skal benyttes til kulturtiltak som initieres av studenter og som har til formål å gjøre studenttilværelsen på Agder enda mer meningsfull og opplevelsesrik.

Fondet er opprettet og forvaltes av SiA og har som hovedformål «…å bidra til et bredt kulturtilbud for flest mulig SiA-medlemmer på lang sikt. Idrett og fag faller inn under kulturbegrepet.»

Denne representanten er også med på å dele ut SiA Kulturpris

SiA deler hvert studieår ut en kulturpris. Formålet med prisen er å hedre enkeltpersoner eller miljøer som har gjort en spesiell innsats for å bedre studentenes sosiale, kulturelle eller økonomiske vilkår.

 

Comments are closed.