Vedtekter for Velferdstinget i Agder

 

§ 1       Navn

Organisasjonens navn er Velferdstinget i Agder, forkortet VT.

 

§ 2       Formål/Myndighet

Velferdstinget er en organisasjon som skal sikre kontakten mellom Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og studentene ved dens tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Velferdstinget er studentenes talerør i forhold til SiA og deres virke. Velferdstingets oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser jf. § 3 i «Lov om Studentsamskipnader».

 

§ 3       Tilknyttede utdanningsinstitusjoner

Styret i SiA og Lov om Studentsamskipnader regulerer hvilke institusjoner som er tilknyttet SiA, og dermed også Velferdstinget.

 

§ 4       Sammensetning

Hver utdanningsinstitusjon som er tilknyttet SiA og har minimum 100 semesterregistrerte studenter, har en representant i Velferdstinget. I tillegg får de en ekstra representant for hver påbegynte 2500 semesterregistrerte studenter ved utdanningsinstitusjonen.

Representantene må være semesterregistrerte studenter.

Medlemmene av Velferdstinget blir valgt av det øverste studentdemokrati ved hver utdanningsinstitusjon med nummererte varamedlem.

 

§ 5 Rettigheter og plikter

De valgte representantene som ikke velges til Arbeidsutvalget (AU) har stemme-, tale- og forslagsrett, samt møteplikt i Velferdstinget.

Følgende har tale – og forslagsrett, samt møteplikt på Velferdstingets møter; Sekretariatet, medlemmene av Arbeidsutvalget og styreleder i SiA.

De følgende har tale – og forslagsrett på Velferdstingets møter:, leder av Fordelingsutvalget og leder av Valgkomiteen.

Møtene i Velferdstinget er åpne, men kan lukkes dersom Velferdstinget ønsker det med 2/3 flertall. Møte lukkes da for alle som ikke har møteplikt. Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. Det skal føres protokoll fra lukket møte.

 

§ 6     Vedtak

Vedtak i Velferdstinget fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vedtas innstillingen.

 

§ 7     Frister

Innkalling, dagsorden, saksliste og sakspapirer skal sendes ut pr. e-post senest en uke før møtet av sekretariatet i samarbeid med AU-leder. Ved valgsaker skal dette sendes ut to uker før møtet. Forfall til møtet skal meldes snarest til sekretariatet.

Saker til Velferdstinget skal være innmeldt til Sekretariatet senest tre uker før møtet.

 

§ 8     Vedtaksdyktighet

Velferdstinget er vedtaksdyktige når det er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 50 % av de stemmeberettigede representantene er til stede på møtet. Minst to institusjoner må være representert.

 

§ 9 Virkeperiode

Velferdstinget sin virkeperiode går fra 1.januar til 31. desember. Det skal være minimum to møter per semester.

 

§ 10     Forretningsorden

Møtene i Velferdstinget reguleres av ”Forretningsorden for Velferdstinget”.

 

§ 11   Valg

Velferdstinget velger studentrepresentanter til Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, styret i SiA, styreleder for SiA og Sørbok Kulturfond. En valgkomitè forbereder og innstiller ved disse valgene. Valg reguleres av ”Valgreglement for Velferdstinget i Agder”.

 

§ 12   Mistillit

Forslag om mistillit mot studentrepresentanter, valgt av Velferdstinget, skal behandles av Velferdstinget og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for Velferdstinget. Saker om mistillit skal gjøres kjent for den eller de det reises mistillit så snart det er mulig etter at forsalget er fremmet. Representantene som det blir stilt mistillitsforslag mot, har rett til å uttale seg til Velferdstinget.

Anonyme forslag om mistillit forkastes.

Saker om mistillit behandles i lukket møte.

 

§ 13       Sekretariat

Organisasjonskonsulenten i Velferdstinget i Agder, er ansatt ved Studentsamskipnaden i Agder og utgjør Velferdstinget sitt sekretariat. Leder av Velferdstinget i Agder er arbeidsleder for sekretariatet.

 

§ 14       Arbeidsutvalg

Velferdstinget velger ved første møtet i ny periode et Arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har sammen med sekretariatet saksbehandlingsansvar overfor VT og innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. Medlemmer av AU har ikke stemmerett i VT. Leder kan ikke sitte i verv som valgt av VT.

§14.1 Sammensetning

Fra Universitetet i Agder velges to medlemmer, fra de øvrige studentdemokratiene velges et medlem hver. Av medlemmene i Arbeidsutvalget velger Velferdstinget én særskilt leder. Leder frikjøpes jmf. stillingsbeskrivelsens stillingsprosent. Velferdstinget vedtar egne stillingsbeskrivelser for leder. AU velger selv en nesteleder som utfyller leders rolle ved frafall.

§ 14.2     Vedtaksdyktighet

AU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt innen rimelig tid, og minimum to av utdanningsinstitusjonene er representert, samtidig som minimum 50 % av medlemmene er tilstede. Leder av AU kaller inn til møter i samarbeid med sekretariatet.

 

§ 15        Fordelingsutvalg

Velferdstinget velger ved valgforsamlingen på høsten seks representanter til fordelingsutvalget. Fordelingsutvalget forbereder og innstiller saker som gjelder studentsosiale midler til studentforeninger/-aktiviteter/-organisasjoner. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter retningslinjer vedtatt av velferdstinget. Fordelingsutvalgets virkeperiode er fra 1. januar til 31. desember. Medlemmer i fordelingsutvalget har ikke stemmerett under behandling av tildelingssaker i Velferdstinget. Medlemmer av Arbeidsutvalget kan ikke sitte i Fordelingsutvalget.

 

§ 15.1     Sammensetning

Fordelingsutvalget skal ha medlemmer fra minst to av utdanningsinstitusjonene. FU velger selv en leder blant de medlemmene som er valgt av Velferdstinget. Fordelingsutvalget bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke er representanter i Velferdstinget. Sekretariatet til Velferdstinget har møteplikt i Fordelingsutvalget

 

§ 15.2     Vedtaksdyktighet

FU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt senest en uke før møtetidspunktet, og minimum 2 av utdanningsinstitusjonene er representert, samtidig som minimum 50 % av medlemmene er tilstede. Leder av fordelingsutvalget kaller inn til møter i samarbeid med sekretariatet.

 

§ 15.3     Kontrollfunksjon

Fordelingsutvalget skal utenom søknadsperiodene påse at aktiviteter som er tildelt midler fra Velferdstinget følger retningslinjene for det studentsosiale fondet, og følger god regnskapsskikk. Fordelingsutvalget skal kun foreta stikkprøver av budsjett og regnskap hos de aktiviteter som er tildelt midler av Velferdstinget.

 

§ 15.4     Taushetsplikt

Fordelingsutvalget har taushetsplikt i de saker og om de opplysninger de tilegner seg gjennom sitt verv. Fordelingsutvalget skal i slutten av hvert semester sammenfatte en kort rapport til Velferdstinget.

§ 15.5     Sanksjonsmuligheter

Dersom det foreligger grove feil eller mangler ved en aktivitets regnskap kan det ilegges sanksjoner. Fordelingsutvalget kan ved behov be om at feil og mangler rettes opp i til en senere etterkontroll. Dersom ikke etterkontroll etterleves skal feil og mangler rapporteres til Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vurderer de feil og mangler som er rapportert inn sammen med sekretariatet. Ved behov fremlegges saken for Velferdstinget.

Arbeidsutvalgets innstilling skal også sendes til den gjeldende studentaktiviteten. Studentaktiviteten har uttalelsesrett til Velferdstinget.

Vedtak fattet av Velferdstinget er endelig og kan ikke påklages. Sanksjoner vedtas av Velferdstinget og graderes ut i fra følgende to kategorier.

§ 15.5.1     Feil og dårlig regnskapsføring

Dersom en aktivitet etter oppfordring ikke kan vise til bedre regnskapsføring, eller manglende kvitteringer kan Velferdstinget nekte å tildele aktiviteten midler for kommende semester. Ved manglende kvittering av innkjøp gjort med midler tildelt av Velferdstinget kan Velferdstinget kreve beløpet tilbakebetalt av aktiviteten.

§ 15.5.2     Mistanke om underslag eller brudd på «Retningslinjer for det studentsosiale fondet»

Ved mistanke om underslag eller grove brudd på retningslinjene for det studentsosiale fondet kan Velferdstinget ilegge en søknadskarantene på inntil to semestre. Arbeidsutvalget foreslår karantene utfra bruddets innhold. Karantenen kan omhandle både driftsmidler og investeringsmidler.

 

§16        Valgkomiteen

§16.1     Sammensetning

Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av en representant fra de ulike utdanningsinstitusjonene som har representasjon på Velferdstinget, av disse velges det særskilt en leder. De øverste studentdemokratiene på hver utdanningsinstitusjon har ansvar for å fremme kandidatur fra egen utdanningsinstitusjon. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

§16.2     Mandat

a)     Valgkomiteen skal rekruttere kandidater til de verv omtalt i §1 Virkeområde i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder.

b)    Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling. Valgkomiteens innstilling, fullstendig kandidatliste og en kort presentasjon av alle kandidatene skal foreligge skriftlig ved valgforsamlingens begynnelse. Ved delt innstilling, skal begge framføres.

c)     Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingene.

d)    Valgkomiteen skal rekruttere nye kandidater når representanter trekker seg før endt periode. Valgkomiteen innstiller da på nye kandidater og legger dette frem for Velferdstinget som velger nye representanter. Se §2.9 Suppleringsvalg i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder

 

§ 17     Fratredelse

Fratredelse fra verv valgt av Velferdstinget skjer skriftlig til Velferdstinget ved Sekretariatet.

 

§ 18     Vedtektsendringer

Vedtektsendringer skal vedtas med 2/3 flertall.

 

§ 19     Gyldighet

Disse vedtekter kan ikke under noen omstendighet gå på tvers av ”Lov om studentsamskipnader”, ”Lov om universiteter og høgskoler” og ”Vedtekter for Studentsamskipnaden i Agder”. Dersom så er tilfelle, går de nevnte lover og vedtekter foran.

 

 § 20     Nedleggelse

For at Velferdstinget (VT) skal kunne bli nedlagt, må alle medlemsinstitusjonene til SiA og SiA-styret ha fått mulighet til å uttale seg gjennom en høringsrunde. I tillegg skal det foreligge en vedtakssak på møte i VT, som foreslår en prosess mot en nedleggelse. Dette vedtaket krever 2/3 flertall for å vedtas. Prosessen vil vare ett år og skal brukes til å legge til rette for de arbeidsoppgaver VT gir fra seg. Et endelig vedtak krever 2/3 flertall.

Før VT legges ned skal det foreligge en plan for hvilke organer som skal gjøre de oppgavene Velferdstinget nå har.

 

 § 21     Redaksjonelt ansvar

Sekretariatet har ansvar for å oppdatere vedtektene redaksjonelt ved behov.

 

 § 22    Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft 25.oktober 2006.

Endret 13. mai 2009. Disse vedtektene trer i kraft 14.mai 2009.

Endret 12.mai.2010. Disse vedtektene trer i kraft 13.mai 2010.

Endret 19.mai 2014. Disse vedtektene trer i kraft 20.mai 2014.

Endret 3.des 2014, trer i kraft umiddelbart.

Endret 11.november 2015, trer i kraft umiddelbart

Endret 19 mai 2016, trer i kraft umiddelbart

Endret 18. oktober 2016, trer i kraft umiddelbart.

Endret 15.mars 2017, trer i kraft umiddelbart.