SiA-styret

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er en av de viktigste bidragsyterne til Studenters velferd på Sørlandet. SiA har mange roller. Organisasjonen eier Studentboliger i Grimstad og Kristiansand. Videre driver SiA kantine på flere av utdanningsinstitusjonene i Agder og treningssenter i Kristiansand. SiA bidrar direkte til studenters velferd blant annet gjennom tilskudd til studentaktitiveter, helsekassa og samtaleterapeuttilbudet til SiA Helse.

SiA-styret har det overordnede ansvaret for SiA sin utvikling. Gjennom å sitte i styret til SiA får du både styreopplæring og spennende erfaring fra en organisasjon som har et tilbud som betyr mye for mange. Styret har blant annet i 2019 vedtatt å ansette psykolog i SiAs helseteam og en egen folkehelse-trainee. Store saker som bygging av studentboliger, og andre ressurskrevende eller viktige prosjekter tas opp i styret før SiA realiserer det.

Som styreleder i SiA får du et stort innblikk i SiAs daglige drift. Sammen med direktøren og resten av administrasjonen setter du dagsorden for styremøtene i SiA. Videre får du mulighet til å delta i prosesser som er viktig for studenter gjennom arenaer både lokalt og nasjonalt i studentpolitikken. Du får erfaring som møteleder og ansvar for at styremøtene skal gjennomføres på en effektiv og god måte. Kort sagt et spennende verv for deg som brenner for studentene på Sørlandet.

SiA-styret velges på Valgforsamlingen på høsten. Studentrepresentantene velges for et kalenderår. Fire faste og fem vararepresentanter velges. Styreleder i SiA-styret velges særskilt. Studentene har flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. En av studentrepresentantene som velges sitter i en periode på to år. Vervet gir møtegodtgjørelse.

Følgende studentrepresentanter sitter i SiA-styret for 2021:

Sofie Søndergaard Klit, UiA (Styreleder)

Fredrik Arntzen, UiA (Nestleder)

Jakob Mæland, UiA (2 år)

Kristine Koveland Bendiksen, Ansgar

Jonas Buerskogen, UiA

Vararepresentanter er:

1. Truls Rustad Christensen, Fagskolen

2. Sondre Olsen, UiA

3. Magnus Johannessen, UiA

4. Vetle Ree, Fagskolen