SiA-styret

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er en av de viktigste bidragsyterne til Studenters velferd på Sørlandet. SiA har mange roller. Organisasjonen eier Studentboliger i Grimstad og Kristiansand. Videre driver SiA kantine på flere av utdanningsinstitusjonene i Agder og treningssenter i Kristiansand. SiA bidrar direkte til studenters velferd blant annet gjennom tilskudd til studentaktitiveter, helsekassa og samtaleterapeuttilbudet til SiA Helse.

SiA-styret har det overordnede ansvaret for SiA sin utvikling. Gjennom å sitte i styret til SiA får du både styreopplæring og spennende erfaring fra en organisasjon som har et tilbud som betyr mye for mange. Styret har blant annet i 2019 vedtatt å ansette psykolog i SiAs helseteam og en egen folkehelse-trainee. Store saker som bygging av studentboliger, og andre ressurskrevende eller viktige prosjekter tas opp i styret før SiA realiserer det.

Som styreleder i SiA får du et stort innblikk i SiAs daglige drift. Sammen med Administrerende Direktør Pål Harv, og resten av administrasjonen, setter du dagsorden for styremøtene i SiA. Videre får du mulighet til å delta i prosesser som er viktig for studenter gjennom arenaer både lokalt og nasjonalt i studentpolitikken. Du får erfaring som møteleder og ansvar for at styremøtene skal gjennomføres på en effektiv og god måte. Kort sagt et spennende verv for deg som brenner for studentene på Sørlandet.

SiA-styret velges på Valgforsamlingen på våren og studentrepresentantene velges for et kalenderår. Fem faste- og fem vararepresentanter velges, hvorav en av representantene velges av VT til styreleder i SiA-styret, basert på antall stemmer mottatt. I tillegg skal den kandidaten som får flest stemmer, velges for to år, dersom han eller hun samtykker. Studentene har flertall i styremøter med SiA, gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. Vervet gir møtegodtgjørelse.

Følgende studentrepresentanter sitter i SiA-styret for 2021, samt vårsemesteret 2022:

Sofie Søndergaard Klit, UiA (Styreleder)

Fredrik Arntzen, UiA (Nestleder)

Jakob Mæland, UiA (2 år)

Kristine Koveland Bendiksen, Ansgar

Jonas Buerskogen, UiA

Vararepresentanter er:

1. Truls Rustad Christensen, Fagskolen

2. Sondre Olsen, UiA

3. Magnus Johannessen, UiA

4. Vetle Ree, Fagskolen