Retningslinjer

Sammensetning

Fordelingsutvalget skal ha medlemmer fra minst to av utdanningsinstitusjonene. En 

institusjon kan ha alle vervene i Fordelingsutvalget dersom det ikke er kandidater fra andre 

institusjoner. Minst to institusjoner burde være representert på et møte. FU velger selv en leder blant de medlemmene som er valgt av VT. 

Fordelingsutvalget bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke er representanter 

i VT. Sekretariatet til Velferdstinget Organisatorisk nestleder i AU har møteplikt 

i Fordelingsutvalget. 

 

Vedtaksdyktighet

FU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt senest en uke før møtetidspunktet, og 50% av representantene er tilstede på møtet. Leder av Fordelingsutvalget kaller inn til møter i samarbeid med organisatorisk nestleder. 

 

Kontrollfunksjon

Fordelingsutvalget skal utenom søknadsperiodene påse at aktiviteter som er tildelt midler 

fra VT følger retningslinjene for det studentsosiale fondet, og følger god 

regnskapsskikk. Fordelingsutvalget skal kun foreta stikkprøver av budsjett og regnskap hos de 

aktiviteter som er tildelt midler av VT. 

 

Taushetsplikt

Fordelingsutvalget har taushetsplikt i de saker og om de opplysninger de tilegner seg gjennom 

sitt verv. Fordelingsutvalget skal i slutten av hvert semester sammenfatte en kort rapport 

til VT. 

 

Sanksjonsmuligheter

Dersom det foreligger grove feil eller mangler ved en aktivitets regnskap kan det ilegges 

sanksjoner. Fordelingsutvalget kan ved behov be om at feil og mangler rettes opp i til en 

senere etterkontroll. Dersom ikke etterkontroll etterleves skal feil og mangler rapporteres til 

Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vurderer de feil og mangler som er rapportert inn. Ved behov fremlegges saken for VT. Arbeidsutvalgets innstilling skal også sendes til den gjeldende studentaktiviteten. Studentaktiviteten har uttalelsesrett til VT. Vedtak fattet av VT er endelig og kan ikke påklages. Sanksjoner vedtas av VT og graderes ut i fra følgende to kategorier. 

 

Feil og dårlig regnskapsføring

Dersom en aktivitet etter oppfordring ikke kan vise til bedre regnskapsføring, eller manglende 

kvitteringer kan VT nekte å tildele aktiviteten midler for kommende semester. 

Ved manglende kvittering av innkjøp gjort med midler tildelt 

av VT kan VT kreve beløpet tilbakebetalt av aktiviteten.

 

Mistanke om underslag eller brudd på «Retningslinjer for det studentsosiale fondet»

Ved mistanke om underslag eller grove brudd på retningslinjene for det studentsosiale fondet 

kan VT ilegge en søknadskarantene på inntil to semestre. Arbeidsutvalget 

foreslår karantene utfra bruddets innhold. Karantenen kan omhandle både driftsmidler og 

investeringsmidler. 

Sammensetning

Valgkomiteen (VK) velges av Velferdstinget i Agder (VT), og består av representanter fra minimum to medlemsinstitusjoner og består av maksimalt fem personer. De øverste studentdemokratiene på hver utdanningsinstitusjon har ansvar for å fremme kandidatur fra egen utdanningsinstitusjon.

Mandat

a) VK skal rekruttere kandidater til de verv omtalt i §1 Virkeområde i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder.

b) VK skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling. VKs innstilling, fullstendig kandidatliste og en kort presentasjon av alle kandidatene skal foreligge skriftlig ved valgforsamlingens begynnelse. Ved delt innstilling, skal begge framføres. Kandidatene skal fremstilles på så likt grunnlag som mulig.

c) VK skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingene.

d) VK skal rekruttere nye kandidater når representanter trekker seg før endt periode. VK innstiller da på nye kandidater og legger dette frem for VT som velger nye representanter. Se §2.9 Suppleringsvalg i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder

Sammensetning

Kommunikasjonsutvalget (KU) velges av Velferdstinget i Agder (VT). VT velger fem medlemmer til kommunikasjonsutvalget med minimum to av institusjonene representert.  

En institusjon kan ha alle vervene i KU dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.  

AU og VK har ansvar for å fremme valg på alle utdanningsinstitusjonene. 

 

Mandat 

a) KU skal utarbeide en detaljert kommunikasjonsstrategi for hvert semester i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig. Utvalget skal også lage en overordnet strategiplan for hele året. Strategiplanen skal legges frem for Arbeidsutvalget i starten av juni og slutten av desember.  

b) KU skal sammen med kommunikasjonsansvarlig komme med forslag og utarbeide utkast til materiell som kan publiseres på nettsiden, Facebook, Instagram og andre relevante arenaer.  

c) KU har ansvar for å utarbeide kampanjer på vegne av VT.  

d) Kommunikasjonsansvarlig har oppfølgingsansvar ovenfor utvalget. 

e) KU kan motta ekstra oppgaver fra Arbeidsutvalget i løpet av året.   

f) KU skal til enhver tid være på utkikk etter nye måter å promotere Vpå.