Retningslinjer

Sammensetning

Fordelingsutvalget skal ha medlemmer fra minst to av utdanningsinstitusjonene. FU velger selv en leder blant de medlemmene som er valgt av Velferdstinget. Fordelingsutvalget bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke er representanter i Velferdstinget. Sekretariatet til Velferdstinget har møteplikt i Fordelingsutvalget

Vedtaksdyktighet

FU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt senest en uke før møtetidspunktet, og minimum 2 av utdanningsinstitusjonene er representert, samtidig som minimum 50 % av medlemmene er tilstede. Leder av fordelingsutvalget kaller inn til møter i samarbeid med sekretariatet.

Kontrollfunksjon

Fordelingsutvalget skal utenom søknadsperiodene påse at aktiviteter som er tildelt midler fra Velferdstinget følger retningslinjene for det studentsosiale fondet, og følger god regnskapsskikk. Fordelingsutvalget skal kun foreta stikkprøver av budsjett og regnskap hos de aktiviteter som er tildelt midler av Velferdstinget.

Taushetsplikt

Fordelingsutvalget har taushetsplikt i de saker og om de opplysninger de tilegner seg gjennom sitt verv. Fordelingsutvalget skal i slutten av hvert semester sammenfatte en kort rapport til Velferdstinget.

Sanksjonsmuligheter

Dersom det foreligger grove feil eller mangler ved en aktivitets regnskap kan det ilegges sanksjoner. Fordelingsutvalget kan ved behov be om at feil og mangler rettes opp i til en senere etterkontroll. Dersom ikke etterkontroll etterleves skal feil og mangler rapporteres til Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vurderer de feil og mangler som er rapportert inn sammen med sekretariatet. Ved behov fremlegges saken for Velferdstinget.

Arbeidsutvalgets innstilling skal også sendes til den gjeldende studentaktiviteten. Studentaktiviteten har uttalelsesrett til Velferdstinget.

Vedtak fattet av Velferdstinget er endelig og kan ikke påklages. Sanksjoner vedtas av Velferdstinget og graderes ut i fra følgende to kategorier.

Feil og dårlig regnskapsføring

Dersom en aktivitet etter oppfordring ikke kan vise til bedre regnskapsføring, eller manglende kvitteringer kan Velferdstinget nekte å tildele aktiviteten midler for kommende semester. Ved manglende kvittering av innkjøp gjort med midler tildelt av Velferdstinget kan Velferdstinget kreve beløpet tilbakebetalt av aktiviteten.

Mistanke om underslag eller brudd på «Retningslinjer for det studentsosiale fondet»

Ved mistanke om underslag eller grove brudd på retningslinjene for det studentsosiale fondet kan Velferdstinget ilegge en søknadskarantene på inntil to semestre. Arbeidsutvalget foreslår karantene utfra bruddets innhold. Karantenen kan omhandle både driftsmidler og investeringsmidler.

Sammensetning

Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av representanter fra minimum to medlemsinstitusjoner og består av maksimalt fem personer. De øverste studentdemokratiene på hver utdanningsinstitusjon har ansvar for å fremme kandidatur fra egen utdanningsinstitusjon.

Mandat

a) Valgkomiteen skal rekruttere kandidater til de verv omtalt i §1 Virkeområde i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder.

b) Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling. Valgkomiteens innstilling, fullstendig kandidatliste og en kort presentasjon av alle kandidatene skal foreligge skriftlig ved valgforsamlingens begynnelse. Ved delt innstilling, skal begge framføres. Kandidatene skal fremstilles på så likt grunnlag som mulig.

c) Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingene.

d) Valgkomiteen skal rekruttere nye kandidater når representanter trekker seg før endt periode. Valgkomiteen innstiller da på nye kandidater og legger dette frem for Velferdstinget som velger nye representanter. Se §2.9 Suppleringsvalg i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder

Sammensetning 

Kommunikasjonsutvalget velges av Velferdstinget i Agder (VT)Velferdstinget velger fem medlemmer til kommunikasjonsutvalget med minimum to av institusjonene representert.  

En institusjon kan ha alle vervene i Valgkomiteen dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.  

AU og VK har ansvar for å fremme kandidatur på alle utdanningsinstitusjonene. 

 

Mandat 

a) Kommunikasjonsutvalget skal utarbeide en detaljert kommunikasjonsstrategi for hvert semester i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig. Utvalget skal også lage en overordnet strategiplan for hele året. Strategiplanen skal legges frem for Arbeidsutvalget i starten av juni og slutten av desember.  

b) Kommunikasjonsutvalget skal sammen med kommunikasjonsansvarlig komme med forslag og utarbeide utkast til materiell som kan publiseres på nettsiden, Facebook, Instagram og andre relevante arenaer.  

c) Kommunikasjonsutvalget har ansvar for å utarbeide kampanjer på vegne av VT.  

d) Kommunikasjonsansvarlig har oppfølgingsansvar ovenfor utvalget. 

e) Kommunikasjonsutvalget kan motta ekstra oppgaver fra Arbeidsutvalget i løpet av året.   

f) Kommunikasjonsutvalget skal til enhver tid være på utkikk etter nye måter å promotere Vpå.