Retningslinjer for Fordelingsutvalget

Sammensetning

Fordelingsutvalget skal ha medlemmer fra minst to av utdanningsinstitusjonene. FU velger selv en leder blant de medlemmene som er valgt av Velferdstinget. Fordelingsutvalget bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke er representanter i Velferdstinget. Sekretariatet til Velferdstinget har møteplikt i Fordelingsutvalget

 

Vedtaksdyktighet

FU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt senest en uke før møtetidspunktet, og minimum 2 av utdanningsinstitusjonene er representert, samtidig som minimum 50 % av medlemmene er tilstede. Leder av fordelingsutvalget kaller inn til møter i samarbeid med sekretariatet.

 

Kontrollfunksjon

Fordelingsutvalget skal utenom søknadsperiodene påse at aktiviteter som er tildelt midler fra Velferdstinget følger retningslinjene for det studentsosiale fondet, og følger god regnskapsskikk. Fordelingsutvalget skal kun foreta stikkprøver av budsjett og regnskap hos de aktiviteter som er tildelt midler av Velferdstinget.

 

Taushetsplikt

Fordelingsutvalget har taushetsplikt i de saker og om de opplysninger de tilegner seg gjennom sitt verv. Fordelingsutvalget skal i slutten av hvert semester sammenfatte en kort rapport til Velferdstinget.

 

Sanksjonsmuligheter

Dersom det foreligger grove feil eller mangler ved en aktivitets regnskap kan det ilegges sanksjoner. Fordelingsutvalget kan ved behov be om at feil og mangler rettes opp i til en senere etterkontroll. Dersom ikke etterkontroll etterleves skal feil og mangler rapporteres til Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget vurderer de feil og mangler som er rapportert inn sammen med sekretariatet. Ved behov fremlegges saken for Velferdstinget.

Arbeidsutvalgets innstilling skal også sendes til den gjeldende studentaktiviteten. Studentaktiviteten har uttalelsesrett til Velferdstinget.

Vedtak fattet av Velferdstinget er endelig og kan ikke påklages. Sanksjoner vedtas av Velferdstinget og graderes ut i fra følgende to kategorier.

 

Feil og dårlig regnskapsføring

Dersom en aktivitet etter oppfordring ikke kan vise til bedre regnskapsføring, eller manglende kvitteringer kan Velferdstinget nekte å tildele aktiviteten midler for kommende semester. Ved manglende kvittering av innkjøp gjort med midler tildelt av Velferdstinget kan Velferdstinget kreve beløpet tilbakebetalt av aktiviteten.

 

Mistanke om underslag eller brudd på «Retningslinjer for det studentsosiale fondet»

Ved mistanke om underslag eller grove brudd på retningslinjene for det studentsosiale fondet kan Velferdstinget ilegge en søknadskarantene på inntil to semestre. Arbeidsutvalget foreslår karantene utfra bruddets innhold. Karantenen kan omhandle både driftsmidler og investeringsmidler.