Retningslinjer for Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av representanter fra minimum to medlemsinstitusjoner og består av maksimalt fem personer. De øverste studentdemokratiene på hver utdanningsinstitusjon har ansvar for å fremme kandidatur fra egen utdanningsinstitusjon.

Mandat

a) Valgkomiteen skal rekruttere kandidater til de verv omtalt i §1 Virkeområde i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder.

b) Valgkomiteen skal intervjue kandidatene og på andre måter skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling. Valgkomiteens innstilling, fullstendig kandidatliste og en kort presentasjon av alle kandidatene skal foreligge skriftlig ved valgforsamlingens begynnelse. Ved delt innstilling, skal begge framføres. Kandidatene skal fremstilles på så likt grunnlag som mulig.

c) Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingene.

d) Valgkomiteen skal rekruttere nye kandidater når representanter trekker seg før endt periode. Valgkomiteen innstiller da på nye kandidater og legger dette frem for Velferdstinget som velger nye representanter. Se §2.9 Suppleringsvalg i Valgreglementet for Velferdstinget i Agder