Vedtekter for Velferdstinget i Agder

§1 Navn 

Organisasjonens navn er Velferdstinget i Agder(VT). 

§2 Formål/Myndighet 

VT er studentenes talerør i velferdspolitiske saker og i forhold til SiA. VT oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser jf. § 3 i «Lov om Studentsamskipnader». 

§3 Kjernevirksomhet 

Jobbe aktivt for å fremme/utvikle/forbedre og ivareta studentenes velferdspolitiske interesser, lokalt og nasjonalt (jf. Formålsparagraf) 

Dele ut studentsosiale midler  

Gi organisatorisk og politisk støtte til de lokale studentdemokratiene (jf.formålsparagraf) 

Gjennomfører valg og oppnevner studenter til Arbeidsutvalget, Valgkomiteen, Fordelingsutvalget, Kommunikasjonsutvalget, SiA kulturfond, SiA-styret og UGA leder 

I saker som ikke kan kobles direkte opp mot SiAs virksomhet, eller i saker der det er uklart om saken tilhører VT eller medlemsorganisasjoner, skal VTs deltagelse avgjøres i samråd med eierorganisasjonene. 

§4 Eierform 

Styret i SiA og Lov om Studentsamskipnader regulerer hvilke institusjoner som er tilknyttet SiA, og dermed også Velferdstinget. 

De øverste studentorganene tilhørende disse institusjonene fungerer som eiere av VT og utøver sitt eierskap gjennom å oppnevne representanter til møtene i VT. 

Velferdstinget i Agder er selvdrivende og driftes økonomisk gjennom SiA. 

§5 Sammensetning i Velferdstinget i Agder 

Hver utdanningsinstitusjon som er tilknyttet SiA og minimum har 100 semesterregistrerte studenter, blir representert i VT. 

Universitetet i Agder har 7 faste representanter. 
Fagskolen i Agder har 2 faste representanter. 
Ansgar Teologiske høyskole har 1 fast representant. 
NLA høgskolen har 1 fast representant. 
Noroff har 1 fast representant. 

Representantene må være semesterregistrerte studenter, ved valgtidspunkt. 

Medlemmene av VT blir valgt av det øverste studentdemokrati ved hver utdanningsinstitusjon med et nummererte varamedlem per fast representant. 

§6 Rettigheter og plikter 

De valgte representantene har møteplikt med stemme-, tale- og forslagsrett, på VTs møter. 

Følgende har møteplikt med tale– og forslagsrett på VTs møter; Arbeidsutvalget (AU) til VT og leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA). 

Følgende har tale – og forslagsrett på VTs møter: FordelingsutvalgetValgkomiteenstudentrepresentantene i SiA-styret og studentrådslederne ved Fagskolen i Agder, Ansgar, Noroff og NLA. 

Møtene i VT er åpne, men kan lukkes dersom VT ønsker det med 2/3 flertall. Møte lukkes da for alle som ikke har møteplikt. Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. Det skal føres protokoll fra lukket møte. 

§7 Innmelding av saker og innkalling 

§7.1 Innkalling

Innkalling sendes ut pr. e-post to uker før møtet. Dagsorden, saksliste og sakspapirer skal sendes ut pr. e-post senest en uke før møtet av organisatorisk nestleder i samarbeid med leder av AU. Ved valg skal foreløpig kandidatliste sendes ut to uker før møtet. Forfall til møtet skal meldes snarest til organisatorisk nestleder. 

§7.2 Innmelding av saker

Saker til VT skal være innmeldt til AU senest tre uker før møtet. Dersom en sak er meldt inn for sent skal VT orienteres og stemme over om saken skal behandles. 

§8 Vedtaksdyktighet 

VT er vedtaksdyktige når det er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 50 % av de stemmeberettigede representantene er til stede på møtet. Minst to institusjoner må være representert. 

§9 Virkeperiode

AU sin virkeperiode går fra 1.juli til 30.juni. 

VT sin virkeperiode går fra 1.september til 31. august. Det skal være minimum to møter per semester. 

Valgkomiteens virkeperiode går fra 1. september til 31.august.  

Kommunikasjonsutvalgets virkeperiode går fra 1.september til 31.august.  

UGA-leders virkeperiode går fra valgtidspunkt og frem til neste UGA-leder blir valgt inn. 

Fordelingsutvalgets virkeperiode går fra 1. januar til 31. Desember 

SiA-styrets virkeperiode går fra 1. januar til 31. Desember. 

SiA Kulturfonds virkeperiode går fra 1. januar til 31. desember 

§10 Valg 

VT velger studentrepresentanter til Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, kommunikasjonsutvalget, styret i SiA, styreleder for SiASiA Kulturfond og UGA-leder. En valgkomité forbereder og innstiller ved disse valgene. Valg reguleres av ”Valgreglement for Velferdstinget i Agder”. 

§11 Dokumenthierarki 

Følgende dokumenter er formelt vedtatt og prioritert av VT:  

§11.1 Styringsdokumenter ikke i prioritert rekkefølge, utdyper vedtektene som står øverst i organisasjonen: 

Budsjett 

Stillingsbeskrivelser 

Valgreglement  

Økonomireglement  

§11.2 Politiske dokumenter i prioritert rekkefølge: 

Prinsipprogram  

Politisk dokument for Velferdstinget i Agder 

Utviklingsplan 

Handlingsplan  

 

I tilfeller hvor dokumenter er motstridende og dokumenthierarkiet ikke avgjør prioritering, skal VT avgjøre hvilken politikk som gjelder for organisasjonen.  

§12 Regnskap

AU skal hvert år legge frem sak om vedtak for regnskap over fjorårets økonomiske resultat. 

VT skal behandle sak om godkjenning av regnskapet i løpet av første semester hvert år. 

§13 Forretningsorden

Møtene i VT reguleres av ”Forretningsorden for Velferdstinget”. 

Forretningsorden revideres hvert år innen oktober. 

§14 Økonomireglement 

Dette økonomireglementet beskriver hovedreglene for den økonomiske styringen av Velferdstinget i Agder (VT). 

Økonomireglementet revideres hvert år innen november.  

§15 Prinsipprogram 

Prinsipprogrammet sier noe om organisasjonens øverste velferdspolitiske prioriteringer. Prinsipprogrammet revideres annethvert år innen desember. 

§16 Vedtekter

Vedtektene er organisasjonens øverste styrende dokument.  

Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i VT. 

§17 Budsjett

VT skal vedta budsjett for VTs virksomhet på årets siste møte. 

AU skal holde VT løpende orientert om VTs økonomiske situasjon i forhold til budsjettet i løpet av året. 

§18 Handlingsplan og Utviklingsplan

VT skal ha en handlingsplan og utviklingsplan. Disse skal gi klare føringer for hva AU skal jobbe med i kommende periode. 

AU legger frem forslag til handlingsplan og utviklingsplan i VT. 

VT skal på periodens siste møte behandle vedtakssak om handlingsplan og utviklingsplan.  

AU legger frem handlingsplanen og utviklingsplanen til revidering innen desember. 

Handlingsplanen skal ha en tidshorisont på et år. 

Utviklingsplanen skal ha en lengre tidshorisont og si noe om vedvarende oppgaver som AU har. 

AU skal legge frem en evaluering av sitt arbeid med handlingsplanen på periodens siste møte for å realisere handlingsplanens innhold.  

§19 Øvrige dokument

Øvrige dokument tas opp til revidering etter behov.  

§20 Arbeidsutvalg

VT velger et AU i sitt siste møte i virkeperioden for Velferdstinget.  

AU skal sikre at VTs kjerneoppgaver gjennomføres og er, mellom to møter i VT, VTs øverste myndighet. AU har saksbehandlingsansvar overfor VT og innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker.  

Medlemmer av AU har ikke stemmerett i VT.  

AU kan ikke sitte i andre verv som velges av VT.  

Leder har arbeidsgiveransvar for representantene i AU og står selv ansvarlig overfor VT.  

Vervene i AU reguleres av stillingsbeskrivelsene i VT.  

§20.1 Sammensetning

AU består av fire representanter hvorav minimum to institusjoner er representert.  

Av medlemmene i AU velger VT én særskilt leder, én politisk nestleder, én organisatorisk nestleder og én kommunikasjonsansvarlig.  

VT vedtar egne stillingsbeskrivelser for vervene. Vervene frikjøpes jmf. stillingsbeskrivelsens stillingsprosent. 

En institusjon kan ha alle vervene i AU dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner. 

§20.2 Vedtaksdyktighet

AU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt innen en uke i forkant av møtet. Minimum to av medlemmene må være tilstede på møtet. Leder av AU kaller inn til møter. 

§21 Fordelingsutvalg 

VT velger ved valgforsamlingen på høsten seks representanter til fordelingsutvalget med minimum to av institusjonene representert. En institusjon kan ha alle vervene i Fordelingsutvalget dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.  

Fordelingsutvalget forbereder og innstiller saker som gjelder studentsosiale midler til studentforeninger/-aktiviteter/-organisasjoner. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter retningslinjer vedtatt av velferdstinget.  

Fordelingsutvalget forholder seg til «Retningslinjer for Fordelingsutvalget». 

§22 Valgkomiteen 

Valgkomiteen velges av VT, og består av en representant fra minimum to institusjoner og består av maksimalt fem personer. En institusjon kan ha alle vervene i Valgkomiteen dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.  

Valgkomiteen forbereder og innstiller på kandidater til de forskjellige valgene.  

Medlemmer i valgkomiteen har ikke stemmerett under behandling av valgsaker i VT. 

Valgkomiteen forholder seg til «Retningslinjer for Valgkomiteen». 

§23 Kommunikasjonsutvalget

Velferdstinget velger fem medlemmer til kommunikasjonsutvalget med minimum to av institusjonene representert.  

En institusjon kan ha alle vervene i  kommunikasjonsutvalget dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.  

Kommunikasjonsutvalget skal være en støttefunksjon for kommunikasjonsansvarlig i AU.  

Kommunikasjonsutvalget forholder seg til «Retningslinjer for kommunikasjonsutvalget ». 

§24 Fratredelse

Fratredelse fra verv valgt av VT skjer skriftlig til leder av AU. Om leder ønsker å fratre vervet sitt leveres det til politisk nestleder av AU. 

§25 Supplering 

AU kan i samråd med valgkomiteen supplere inn til Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, kommunikasjonsutvalget og SiA kulturfond og skal orientere VT ved neste møte.  

Valgkomiteen forbereder og innstiller på kandidater til suppleringsvalg til Arbeidsutvalget, SiA-styret og UGA leder og legger dette frem for vedtak i VT. 

§26 Habilitet 

En person skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. 

Dersom personen av tungtveiende grunner er usikker på egen habilitet skal vedkommende be det aktuelle organ om å få prøvet sin habilitet ved votering. 

Medlemmer av det aktuelle organ, kan på eget initiativ prøve enkeltpersoners habilitet. Dette skal gjøres ved votering, i det aktuelle organ. 

Alle vedtak om habilitet gjøres ved alminnelig flertall. 

Personer som anses inhabile i en sak skal forlate møterommet når den aktuelle saken behandles. 

Medlemmer og varamedlemmer av VT skal normalt ikke erklæres inhabile i budsjett- og tildelingssaker som behandles i VT. 

§27 Mistillit 

Forslag om mistillit mot studentrepresentanter, valgt av VT, skal behandles av VT og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges AU. AU utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for VT. Saker om mistillit skal gjøres kjent for den, eller de, det reises mistillit mot så snart det er mulig etter at forslaget er fremmet. Representantene som det blir stilt mistillitsforslag mot, har rett til å uttale seg til VT og ha med seg en tillitsperson i møtet hvor mistillit blir behandlet. Mistillit mot representanter i AU løftes til valgkomiteen.  

Anonyme forslag om mistillit forkastes. 

Sakspapirer som omhandler mistillit skal unntas offentlighet og saker om mistillit behandles i lukket møte. 

§28 Gyldighet 

Disse vedtekter kan ikke under noen omstendighet gå på tvers av ”Lov om studentsamskipnader”, ”Lov om universiteter og høgskoler” og ”Vedtekter for Studentsamskipnaden i Agder”. Dersom så er tilfelle, går de nevnte lover og vedtekter foran. 

§29 Vedtektsendringer 

Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i VT. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. AU plikter å orientere VT om frist for innsending av endringsforslag til vedtektene 5 uker før møtet der vedtektene skal tas opp. Endringsforslag til vedtektene skal være sendt AU senest tre (3) uker før behandling i VT. Innsendte endringsforslag skal sendes til VT sammen med innkallingen. Alle vedtektsendringsforslag skal gjøres kjent ved endelige sakspapirer. 

Ved vedtektsendringer utover dette møtet skal endringsforslag framsettes skriftlig på et møte i VT og behandles først på neste møte. Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre VT med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet. Organisatorisk nestleder har ansvar for å oppdatere vedtektene redaksjonelt ved behov. 

§30 Nedleggelse 

For at Velferdstinget i Agder skal kunne bli nedlagt, må alle medlemsinstitusjonene til SiA og SiA-styret ha fått mulighet til å uttale seg gjennom en høringsrunde. I tillegg skal det foreligge en vedtakssak på møte i VT, som foreslår en prosess mot en nedleggelse. Dette vedtaket krever 2/3 flertall for å vedtas. Prosessen vil vare ett år og skal brukes til å legge til rette for de arbeidsoppgaver VT gir fra seg. VTs endelig vedtak krever 2/3 flertall. 

Før VT legges ned skal det foreligge en plan for hvilke organer som skal gjøre de oppgavene VT nå har. 

 

Ikrafttredelse 

Disse vedtekter trer i kraft 25.oktober 2006. 

Endret 13.mai 2009. Disse vedtektene trer i kraft 14.mai 2009. 

Endret 12.mai.2010. Disse vedtektene trer i kraft 13.mai 2010. 

Endret 19.mai 2014. Disse vedtektene trer i kraft 20.mai 2014. 

Endret 3.des 2014, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 11.november 2015, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 19.mai 2016, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 18.oktober 2016, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 15.mars 2017, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 14.mars 2018, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 30.januar 2019, trer i kraft umiddelbart. 

Endret 06.mai 2020, trer i kraft umiddelbart.  

Endret 17.mars 2021, trer i kraft umiddelbart.