Fordelingsutvalget (FU)

Velferdstinget velger ved valgforsamling på høsten seks representanter til FU. Leder velges innad. De øverste studentdemokratiene på hvert medlemslag har ansvar for å fremme kandidatur fra egne skole til VTs valgkomité. FU bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke allerede sitter som medlemmer av Velferdstinget. Medlemmer av FU har ikke stemmerett i tildelingssaker i VT. Minimum to av medlemslagene må være representert for at FU skal være vedtaksdyktige. FU sin virkeperiode følger kalenderåret.

FU foretar innstilling i saker som gjelder fordeling av driftsmidler og vedtar saker som gjelder investeringsmidler til studentforeninger og aktiviteter. Søknadsfristen er 5. april for høstsemesteret og 5. oktober for vårsemesteret. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter retningslinjer vedtatt av VT.

Fordelingsutvalget skal utenom søknadsperiodene påse at aktiviteter som er tildelt midler fra Velferdstinget følger retningslinjene for det studentsosiale fondet, og følger god regnskapsskikk. Fordelingsutvalget skal kunne foreta stikkprøver av budsjett og regnskap hos de aktiviteter som er tildelt midler av Velferdstinget.