Helse

Hva
Studenters helseproblemer skiller seg fra resten av befolkningens. Blant annet er studentene langt mer utsatt for psykiske helseplager. Derfor er det viktig å se studenthelse som en egen kategori.

Per dags dato finansieres SiA sitt helsetilbud i stor grad av semesteravgiften. Studentsamskipnadene skiller seg fra andre private helseaktører ved at deres mål er å utgjøre et helhetlig og tilrettelagt tilbud for studentene som samfunnsgruppe, og ikke nødvendigvis å være en aktiv konkurrent. Arbeidet SiA gjør innen helse er avgjørende for studentmassen i Agder, dette arbeidet bør anerkjennes, og vi håper kommunene vil støtte tiltaket ytterligere.

SiA har som mål å være en helhetlig tilbyder av helsetjenester for sine studenter, dette inkluderer også tannhelse. Velferdstinget ønsker ytterligere satsing på tannhelsetilbudet.
Internasjonale studenter har ikke de samme rettighetene når det kommer til helsetilbud som norske studenter. Dette gjør at deres studiehverdag kan oppleves mindre trygg. Det er viktig at SiA jobber for å ha et helhetlig tilbud også for internasjonale studenter, spesielt frem til staten/fylkeskommunen kommer frem til en holdbar løsning for disse.

Som student har man ofte to hjem – et i studiebyen og et på oppvekststedet. Velferdstinget i agder ønsker derfor at studenter skal ha muligheten til å ha to fastleger – én på studiestedet og én i hjembyen. Dette innebærer selvfølgelig at det blir enklere å overføre journaler mellom disse, slik at begge fastleger til enhver tid er oppdaterte.

I forbindelse med fremleggelsen av resultatene fra Studentenes helse og trivsels undersøkelse (Shot) vil Velferdstinget jobbe med studentenes helse, både fysisk- og psykisk helse og sosiale tilbud og aktiviteter.

Studenter kommer seg ikke til undervisning når de har begrenset fremkommelighet på grunn av skader og trenger støtte til transport.

Hvorfor
SiA Helse spesialiserer seg innenfor studenthelse, og vil derfor ofte være det beste alternativet en student har. De er spesielt sterke på “typiske” psykiske lidelser hos studenter, og til tross for at dette er et kortvarig lavterskeltilbud vil det for mange være nok.

Det oppleves ikke som at studentene ved de forskjellige utdannings institusjonene er klar over helse tilbudene som stilles fra SiA Helse.

For studenter som reiser mye frem og tilbake kan det være vanskelig å bestemme hvor man skal ha fastlegen sin, og det valget man fatter kan få konsekvenser for studentens helse.

Når studenter skader seg på en slik måte som fører til at de ikke kommer seg til sin utdanningsinstitusjon, er det mange som dropper å dra til forelesninger. Det er derfor viktig at SiA dekker delvis eller hele utgiften når studenter er nødt til å ta taxi til skolen.

Hvordan kan vi bidra

  • VT-AU bør jobbe tett med politikerne og SiA for å finne løsninger for de større økonomiske problemstillingene. Jobbe med prioriteringene hos SiA.
  • Formidle om gratis kommunale psykologtimer fra alder 16 og over.
  • Velferdstinget vil ta utgangspunkt i ShOT-resultatene og gjennomføre konkrete tiltak basert på funnene man har.
  • Sosiale tilbud uten alkohol som vil fungere som et møtepunkt for studenter. Disse sosiale tilbudene vil ha som mål i å fremme nye bekjentskap og øke opplevd trygghet i sosiale sammenhenger for studentene.
  • Jobbe opp mot SiA for å få refusjon av taxi grunnet svekket helse inn i ordningen helsekassen.
  • Informere bedre om SiA sitt helsetilbud.