VTs Reglementer

Valgreglement

Forkortelser: Arbeidsutvalget = AU, Fordelingsutvalget = FU, Valgkomiteen = VK, VT = Velferdstinget i Agder, SiA = Studentsamskipnaden i Agder. 

 

§ 1 Virkeområde

Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter til: 

  • Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Agder (VT)
  • Fordelingsutvalget til VT
  • Valgkomiteen til VT
  • Kommunikasjonsutvalget til VT
  • Styret til Studentsamskipnaden i Agder (SiA)
  • SiA-styreleder

 

§ 2 Gjennomføring av valg

§ 2-1 Valgform

VT velger studentrepresentanter til Arbeidsutvalget (AU), Fordelingsutvalget (FU), Kommunikasjonsutvalget (KU) og Valgkomitéen (VK) (til maksimalt seks medlemmer) i mai, samt SiA-styret og SiA styreleder. VTs representanter utgjør Valgforsamlingen, og har de samme rettigheter og plikter som ved andre VT-møter. 

 

§ 2-2 Stemmerett

VTs faste representanter har stemmerett ved valget. Vara kalles inn ved forfall,  og får stemmerett på lik linje som en fast representant. 

 

§ 2-3 Utlysning

Alle verv skal utlyses minst fem uker før valgforsamling avholdes. 

I utlysning skal det gjøres rede for regler vedrørende fremming av kandidatur, frister og informasjon om de ulike verv. 

 

§ 2-4 Innkalling

Innkalling til valgforsamlingene skal sendes ut til de faste representantene og deres vararepresentanter pr. e-post to uker før valgene skal avholdes. 

I innkallingen skal det gå frem hvem som er kandidater til de ulike vervene. 

 

§ 2-5 Presentasjon

VKs innstilling, fullstendig kandidatliste og kort presentasjon av alle kandidatene skal sendes ut til VT-representantene og kandidatene en uke før valgforsamlingens begynnelse. Ved valg begrunner VK sin innstilling muntlig, deretter får kandidatene mulighet til å holde en valgtale på inntil fem minutter. Etter hver valgtale får valgforsamlingen mulighet til å stille hver kandidat spørsmål i inntil fem minutter. Valgtalene skal avholdes uten andre kandidater til stede. 

 

§ 2-6 Stemmegivning

Stemmegivning ved personvalg foregår hovedsakelig skriftlig, og alltid hvis minst en  representant krever det. Hvis valgforsamlingen enstemmig ser det som formålstjenlig, kan valget avgjøres ved akklamasjon. 

 

§ 2-7 Flertallskrav

Studentrepresentantene velges med absolutt flertall (mer enn 50% av de avgitte stemmene). 

 

§ 2-8 Stemmelikhet

Dersom det stiller flere enn to kandidater til samme verv kan det være nødvendig å avholde valget i flere under. 

Dersom ingen av kandidatene oppnår absolutt flertall etter første valgrunde strykes den kandidaten med færrest stemmer. Dersom flere kandidater sammenlagt ikke oppnår mer enn 50 % av stemmene kan alle disse strykes av listen. 

Dette regnes ut ved å legge sammen stemmene gitt til kandidaten med færrest stemmer, sammen med stemmene gitt til kandidaten med nest færrest stemmer osv. 

Denne prosessen gjentas til det kun står to kandidater igjen, eller én kandidat har oppnådd absolutt flertall. 

Dersom det oppstår stemmelikhet når 2 kandidater gjenstår holdes én ekstra avstemming.  Dersom det fortsatt er stemmelikhet vedtas innstillingen fra VK. Hvis ingen av de  gjenværende kandidatene er innstilt av valgkomiteen avholdes det loddtrekning. 

 

§ 2-9 Suppleringsvalg

Om det ikke er nok kandidater til alle faste plasser på en valgforsamling får VK ansvar for å supplere inn representanter. Dersom en studentrepresentant i et verv valgt av VT trekker seg, skal det suppleres inn en ny representant. Hvis vervet har en vararepresentant, rykker vararepresentanten opp, og ny vara suppleres inn. 

AU kan, i samråd med VK, supplere inn til Fordelingsutvalget, Valgkomiteen og 

Kommunikasjonsutvalget, og skal orientere VT ved neste møte. VK forbereder og innstiller på kandidater til suppleringsvalg til Arbeidsutvalget og SiA-styret, og legger dette frem for vedtak i VT. Dersom krav til representasjon gjør at vedtaket ikke kan vente, har VK i samråd med leder av AU, fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter. 

Ved supplering skal VK, i samråd med AU, utlyse stillingen via VT sine offentlige kanaler og ved mail til VT så fort det er mulig etter man er underrettet om behov forsupplering.  Ved suppleringsvalg kan man fravike kravene i §2.3. 

 

§ 3 Valgbarhet

§ 3-1 Krav

Alle som skal stille til valg, må være registrert som student ved en av Samskipnadens medlemsinstitusjoner i valgsemesteret. Valgsemesteret er det semesteret når kandidaten stiller.

 

§ 3-2 Oppmelding av kandidatur

For å bli tatt med i VKs innstillingsarbeid, skal kandidatur være meldt skriftlig av  kandidaten selv til VT-leder senest   3uker før valget. Man kan melde sitt 

kandidatur helt fram til valgtidspunktet, men etter denne fristen har kandidatene ikke krav på  å bli vurdert av VK. Man er ikke avhengig av denne vurderingen for å stille til  valg. VK kan velge å inkludere kandidatene i sitt innstillingsarbeid også når  fristen er gått ut dersom de finner det hensiktsmessig. 

 

§ 3-3 Inhabilitet

VKs medlemmer kan stille til valg, men blir inhabile i søknad, intervju og innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet. 

§ 3-4 Trekking av verv

Dersom en representant ønsker å trekke seg fra sitt verv, skal dette skje skriftlig  til VT ved VT-leder. Dersom leder ønsker å trekke seg fra sitt verv  leveres det skriftlig til politisk nestleder. 

 

§ 4 Særskilte regler

§ 4-1 SiA-styret

Til SiA-styret skal det velges to representanter for to år og en representant for ett år, og fem vararepresentanter. Totalt er det fem faste studentrepresentanter i SiA-styret og fem vararepresentanter. De to kandidatene som får flest stemmer, velges for to år hvis vedkommende samtykker. Dersom de som får flest stemmer ikke ønsker å sitte i to år, går tilbudet til neste på listen med høyest antall stemmer frem til en av de faste eventuelt samtykker. Dersom ingen av de valgte faste ikke samtykker, velges representanten kun for ett år.

 

§ 4-2 SiA-styreleder

Etter valg av SiA-styret velger VT av de valgte representantene, særskilt en  styreleder av Studentsamskipnaden i Agder. 

 

§ 5 Gyldighet

Dersom det er motstrid mellom dette reglementet og Lov om universiteter og høgskoler, Lov om høyere yrkesfaglig utdanning eller Lov om studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet. 

 

§ 6 Reglement

Disse reglene trer i kraft fra 25.oktober 2006, og gjelder til annet vedtas i VT. 

 

Revidert: 14.11.2007 

Revidert: 12.05.10 

Revidert: 09.05.12 

Revidert: 03.04.13 

Revidert: 18.10.16 

Revidert 15.03.17 

Revidert: 14.03.18 

Revidert: 18.09.19 

Revidert: 22.04.21 

Revidert: 09.03.22 

Revidert: 08.02.23

 

§ 1 Virkeområde 

Dette økonomireglementet beskriver hovedreglene for den økonomiske styringen av Velferdstinget i Agder (VT). Reglementet beskriver rettigheter og plikter som gjelder for de økonomiske ressursene, oppfølging av budsjett og delegering av myndighet.   

§ 2 Studentsosiale midler 

SiA-styret vedtar midler til VT, VT tar ut en andel til lønn og drift – resten går til fondet for studentsosiale midler og faglige arrangement. Studentsosiale midler tildeles etter retningslinjer for studentsosiale midler og faglige arrangement tildeles etter tildelingsreglement for faglige arrangement. Unntak gjøres for oppstartsmidler og ekstraordinære tildelinger.  

§ 2.1 Ansvarsfordeling   

§ 2.1.1 Velferdstinget 

Velferdstinget disponerer tilgjengelige midler gjennom å vedta budsjett på kalenderårets siste møte og godkjenne regnskap i løpet av vårsemesteret. Vedtak gjort i Velferdstinget er bindende for all drift i VT.   

Velferdstinget sine representanter kan etterspørre informasjon og oversikt over regnskap.    

Budsjett kan revideres på ethvert ordinært VT-møte. Arbeidsutvalget (AU) kan revidere Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede betingelser eller nye opplysninger gjør det nødvendig. Dette kan kun gjøres gjennom enstemmig vedtak i AU, hvorpå VT orienteres på neste møte. Budsjett skal inneholde driftskostnader for AU og VT.   

§ 2.1.2 Arbeidsutvalget 

AU disponerer VT sine midler etter retningslinjer i budsjett. Budsjettvedtak skjer etter innstilling fra Arbeidsutvalget og simpelt flertall i Velferdstinget. Leder er økonomiansvarlig i AU. Leder har det overordnede ansvaret for å holde de økonomiske ressursene innenfor vedtak fattet av VT, i samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Godkjenning av utgifter gjennomføres av leder, men der leder selv har utgifter, må organisatorisk nestleder godkjenne dette. Leder og politisk nestleder har individuell signaturrett og kan dermed godkjenne utbetalinger på vegne av organisasjonen. Alle i AU har et ansvar for å følge vedtatte retningslinjer fra VT.   

§ 2.1.3 Fordelingsutvalget 

Fordelingsutvalget (FU) gjennomgår og setter innstillinger på søknadene om studentsosiale midler. FU foretar også sporadiske kontroller på regnskapene til studentaktivitetene og linjeforeningene.   

§ 3 Regnskap og rapportering 

Daglig drift i form av bilag, faktura, kvittering m.m. blir sendt av leder til SiA. Regnskap blir også ført av SiA. Når regnskapet er fullført blir dette videresendt til AU for så å bli lagt frem til og godkjent av VT.    

§ 4 Utgifter mat og drikke  

Alle utgifter tilknyttet mat og drikke skal klareres med leder av AU. Mat og drikke dekkes etter gjeldende diettsatser til Statens satser.    

VT-møter har servering av mat og drikke. Utgifter til mat ved øvrige møter skal godkjennes av simpelt flertall i AU.    

§ 5 Reise og konferanse   

§ 5.1 Alle reiser som gjøres på vegne av VT skal godkjennes av leder av AU. Ved forespørsel skal det legges frem estimerte kostnader ved reisen/konferansen.  

§ 5.2 Alle reiser og opphold skal etterstrebes å gjøres på billigst mulig måte og være mest mulig bærekraftig. Disse prioriteringene må vurderes opp mot øvrige ressurser og tidsbruk. Reiser som tar mindre enn7 timer uten fly, skal tas uten fly med mindre det fører til særdeles stor ulempe for den reisende eller en urimelig merkostnad, i så fall må unntak vedtas enstemmig av AU.           

§ 5.3 Velferdstinget setter opp fellestransport der det er hensiktsmessig.  

§ 5.4 I tilfeller hvor privat bil benyttes skal dette begrunnes og godkjennes av leder iAU.Bilgodtgjørelse dekkes etter Statens satser.   

§ 5.5 I tilfeller hvor bruk av taxi finner sted skal dette begrunnes og være godkjent av leder av AU.  

§ 5.6 Reiseregning fylles ut på eget skjema og relevante bilag må legges ved. Reiseregninger må sendes inn innen rimelig tid

§ 6 Innkjøp av varer og tjenester

§ 6.1 Alle innkjøp gjort i regi av VT skal godkjennes av leder av AU. 

§ 6.2 I tilfeller hvor innkjøp ikke inngår i rutinemessig art eller ikke inngår direkte i budsjettet skal VT konsulteres. Ved innkjøp over 10.000 skal pristilbud fra flere  aktører hentes inn. 

§ 6.3 Alle innkjøp gjort i regi av VT skal etterstrebe miljøvennlighet og  etiske hensyn. Dette må til enhver tid vurderes opp mot økonomiske hensyn.  

§ 7 Ansettelser  

§ 7.1 Ved ansettelse skal det opprettes en formell standard kontrakt  mellom arbeidstaker og leder av AU.

§ 7.2 Ved ansettelse av permanente stillinger i Velferdstinget i Agder er det VT som  vedtar opprettelsen av disse.  

§ 7.3 AU har mulighet å opprette kortere vikariat og engasjement i inntil 2 måneder.

Arbeid innenfor denne lengden må VT orienteres om på neste møte. Arbeid utenfor  denne lengden må vedtas av VT.   

§ 8 Gyldighet

Ved uklarheter eller behov for tolkning er det VT som har definisjonsrett.   

Dersom noe i dette dokumentet motstrider Lov om universiteter og høgskoler eller Lov om studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet   

§ 9 Ekstraordinære tildelinger

Dersom det er til studentenes gunst og de beste grunner taler for det, kan VT i unntakstilfeller se vekk fra §§ 4, 5 og 6 i Økonomireglementet. Forslaget om ekstraordinær tildeling kan ikke komme fra Velferdstingets representanter.

For at vedtak skal bli fattet må det være formålsrasjonelt, forholdsmessig og i tråd med VT sin øvrige politikk og retningslinjer. Summen som tildeles kan aldri sette VT i fare for å gå konkurs. Ekstraordinære tildelinger må fattes av VT ved kvalifisert flertall, hvor minst 2/3 av representantene til stede.

§ 10 Reglement

Disse reglene trer i kraft fra 21.10.2020, og gjelder frem til annet vedtas i VT.   

 

Revidert av Velferdstinget i Agder 12.10.2022.