Ressursdokumenter

Her er ressursdokumentene til Velferdstinget i Agder.

Ressursdokument er i denne sammenhengen ment som tematiske politiske dokument som gir en større dybde og forklaring enn den overordnede politikken. Gjennom slike dokument vil vi kunne gå nærmere inn på tema som tas opp i prinsipprogrammet og andre politiske dokument, i tillegg til å legge ved mer spesifikke politiske krav innenfor det gitte tema. På denne måten skaper man mer føringer og mer slagkraft innenfor et tema som VT-Agder anser som viktig og aktuelt.

Hva
Ifølge SHoT-undersøkelsen 2018 opplyste 22% av studentene i Agder at de hadde en sårbar økonomi. Nasjonalt opplyser SHoT om at 30% av studenter «av og til» eller «ofte» opplever å slite med å takle vanlige løpende utgifter, og 38% av studentene i Norge ville hatt problemer med å takle en uforutsett utgift på 5000kr. Det å være student innebærer ofte en av to livstilstander; enten at man er overarbeidet ved at man er fulltidsstudent og har deltidsjobb på siden, eller at man er under konstant finansielt stress fordi man prøver å leve på stipendet alene og lever nær eksistensminimum med betydelig lavere levestandard enn befolkningen forøvrig.

Hvorfor
Studenter skal tilegne seg kunnskap som er nyttig både for den enkelte og for samfunnet forøvrig. Når 3 av 10 sier at økonomien går ut over studiene, som kom frem gjennom studentundersøkelsen 2018, er dette et stort problem. Vi vet at det sosiale har store påvirkninger på læring og læringsmiljø. Det er i stor grad kostbart for studenter å treffes på sosiale arenaer. Norge er et høykostland, og selv om dette sikrer gode velferdsordninger for de med jobb så faller studentene igjennom. Dersom ikke dette kompenseres for tilstrekkelig gjennom studentpriser, er det behov for at dette blir kompensert gjennom økt studiestøtte. Studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene, eller få støtte hjemmefra for å få endene til å møtes. Når studenter jobber ved siden av studiene blir det mindre tid til å studere. Dette er uforenelig med ønsket om heltidsstudenten og går ut over læring og resultater på studiet.

For å bøte på disse problemene bør støtten til heltidsstudenter fra Lånekassen festes til 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden), som tilsvarer 145 324,50 kr i året(2018), slik at den automatisk blir inflasjonsjustert. Studiestøtten har tidligere vært både på 1.5 G og over dette frem til midten av 90-tallet, i 2019 er den på ca 1.2 G. Dette ville gjort at langt flere kunne vært heltidsstudenter, og færre ville ha vært avhengig av å bruke mye tid på å jobbe i tillegg eller økonomisk støtte hjemmefra. Studentene ville fått mer tid til studier, og man kunne kommet nærmere prinsippet om lik rett til utdanning.

Hvordan kan vi bidra:

 • Bidra til billigst mulig velferdstilbud til studenter, som bolig, helse, trening, mat, kultur, barnehage og kollektivtransport.
 • Legge frem sammenhengen mellom bedre økonomi, læringsmiljø og psykisk helse til beslutningstakere
 • Allmenngjøre problemstillingen gjennom media.
 • Bidra til flere gratis arrangement for studentene i Agder.
 • Jobbe for rabatterte priser hos lokale aktører for studentene i Agder.

Hva
Studenters helseproblemer skiller seg fra resten av befolkningens. Blant annet er studentene langt mer utsatt for psykiske helseplager. Derfor er det viktig å se studenthelse som en egen kategori.

Per dags dato finansieres SiA sitt helsetilbud i stor grad av semesteravgiften. Studentsamskipnadene skiller seg fra andre private helseaktører ved at deres mål er å utgjøre et helhetlig og tilrettelagt tilbud for studentene som samfunnsgruppe, og ikke nødvendigvis å være en aktiv konkurrent. Arbeidet SiA gjør innen helse er avgjørende for studentmassen i Agder, dette arbeidet bør anerkjennes, og vi håper kommunene vil støtte tiltaket ytterligere.

SiA har som mål å være en helhetlig tilbyder av helsetjenester for sine studenter, dette inkluderer også tannhelse. Velferdstinget ønsker ytterligere satsing på tannhelsetilbudet.
Internasjonale studenter har ikke de samme rettighetene når det kommer til helsetilbud som norske studenter. Dette gjør at deres studiehverdag kan oppleves mindre trygg. Det er viktig at SiA jobber for å ha et helhetlig tilbud også for internasjonale studenter, spesielt frem til staten/fylkeskommunen kommer frem til en holdbar løsning for disse.

Som student har man ofte to hjem – et i studiebyen og et på oppvekststedet. Velferdstinget i agder ønsker derfor at studenter skal ha muligheten til å ha to fastleger – én på studiestedet og én i hjembyen. Dette innebærer selvfølgelig at det blir enklere å overføre journaler mellom disse, slik at begge fastleger til enhver tid er oppdaterte.

I forbindelse med fremleggelsen av resultatene fra Studentenes helse og trivsels undersøkelse (Shot) vil Velferdstinget jobbe med studentenes helse, både fysisk- og psykisk helse og sosiale tilbud og aktiviteter.

Studenter kommer seg ikke til undervisning når de har begrenset fremkommelighet på grunn av skader og trenger støtte til transport.

Hvorfor
SiA Helse spesialiserer seg innenfor studenthelse, og vil derfor ofte være det beste alternativet en student har. De er spesielt sterke på “typiske” psykiske lidelser hos studenter, og til tross for at dette er et kortvarig lavterskeltilbud vil det for mange være nok.

Det oppleves ikke som at studentene ved de forskjellige utdannings institusjonene er klar over helse tilbudene som stilles fra SiA Helse.

For studenter som reiser mye frem og tilbake kan det være vanskelig å bestemme hvor man skal ha fastlegen sin, og det valget man fatter kan få konsekvenser for studentens helse.

Når studenter skader seg på en slik måte som fører til at de ikke kommer seg til sin utdanningsinstitusjon, er det mange som dropper å dra til forelesninger. Det er derfor viktig at SiA dekker delvis eller hele utgiften når studenter er nødt til å ta taxi til skolen.

Hvordan kan vi bidra

 • VT-AU bør jobbe tett med politikerne og SiA for å finne løsninger for de større økonomiske problemstillingene. Jobbe med prioriteringene hos SiA.
 • Formidle om gratis kommunale psykologtimer fra alder 16 og over.
 • Velferdstinget vil ta utgangspunkt i ShOT-resultatene og gjennomføre konkrete tiltak basert på funnene man har.
 • Sosiale tilbud uten alkohol som vil fungere som et møtepunkt for studenter. Disse sosiale tilbudene vil ha som mål i å fremme nye bekjentskap og øke opplevd trygghet i sosiale sammenhenger for studentene.
 • Jobbe opp mot SiA for å få refusjon av taxi grunnet svekket helse inn i ordningen helsekassen.
 • Informere bedre om SiA sitt helsetilbud.

Hva
Vår tids største utfordring er klima og miljø. SiA ble i 2015 sertifisert som miljøfyrtårn, og har vist engasjement når det kommer til å ta miljø på alvor.

Hvorfor
Vi mener at akademia har et stort samfunnsansvar som en pilar i samfunnet og må derfor bidra til å fremme Norges utvikling mot bærekraftighet. Vi ser ingen signifikante fremskritt eller tiltak fra SiA sine tilknyttede utdanningsinstitusjoner når det kommer til bærekraftighet.

Eksempelvis kan man se at selv om SiA fokuserer på kildesortering prioriterer ikke SiAs kantiner kildesortering like høyt. Denne tendensen viser at man må styrke samarbeidet mellom SiA og stedene de har fristasjon på, slik at miljøhensynet ikke faller mellom to stoler. SiA mat og drikke har på områdene innenfor mat og plastbruk i kantina satt fokus på bærekraftighet. Det byttes ut plastartikler og utvalget i matsortementet er fokusert mer på bærekraftighet og tilrettelagt for studenes ulike behov. Dette viser at tiltak iverksettes, men de skjer saktere enn studentene ønsker. Vi ser et potensial til forbedring. Med tanke på SiA, Kristiansand kommune og Grimstad kommune sitt ønske om å være et attraktivt sted for studenter kan Velferdstinget i Agder (VT) jobbe tett opp mot disse for å forbedre bærekraftigheten til institusjonene og Agder som helhet. Dette krever også tett samarbeid med de ulike høyere utdanningsinstitusjonene.

Hvordan

 • VT må samarbeide med SiA, institusjonene tilknyttet SiA, kommunene og fylket for å bedre bærekraftigheten.
 • VT skal jobbe for at sorteringsstasjoner skal være lett tilgjengelige på alle studiesteder.
 • VT skal jobbe for et billig og attraktivt kollektivtilbud i studiebyene.
 • VT skal jobbe for at det kommer bysykler til begge vertskapsbyene.
 • VT skal jobbe for at nye SiA-bygg blir så bærekraftige som mulig.
 • VT vil jobbe for synlighet over alle tiltak som iverksettes, og resultat som oppnås, av SiA innen bærekraft.
 • VT skal støtte tiltak som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål
 • VT vil jobbe for innføring av kjøttfrie dager i kantinene
 • VT skal jobbe for at SiA renoverer sine studentboliger og at dette skjer på en bærekraftig måte.
Hva
Vi mener internasjonale studenter beriker akademia, pr dags dato har SiA boliggaranti i tillegg til at vi samlet ivaretar gratisprinsippet. Internasjonale studenter er likevel en svært utsatt gruppe i samfunnet vårt.
 
Hvorfor
Internasjonale studenter beriker studiekvaliteten og studiehverdagen også for norske studenter. Forskningsmiljøene i Norge er ikke spesielt store, og avhenger derfor av internasjonal kompetanse for å vokse. Ved å beholde gratisprinsippet vil vi kunne få de beste studentene fra hele verden på tross av inntekt eller formue. Rapporter viser også at internasjonale studenter innebærer inntekter så vel som de kvalitative gevinstene.
 
Det er allerede vanskelig nok som norsk student å finne hybel i Agder. Internasjonale studenter har ikke tilgang på det samme informasjonsnettverket som norske, både grunnet språkkunnskaper og sosiale nettverk. For at internasjonale studenter skal kunne ha en trygg studiehverdag i Agder er dermed SiA sine prioriteringer sentrale.
 
Internasjonalisering i akademia må ikke anses ene og alene som studentmassen som ønsker å studere ved våre utdanningsinstitusjoner. En viktig motpol er berikelsen vi skaper ved å sende egne studenter til utdanningsinstitusjoner i andre land. Kvaliteten på kompetansen og opplevelsen vi tilbyr bør derfor speile eget ønske for våre studenter som drar ut.
 
Hvordan kan vi bidra
 • Være aktive i den offentlige debatten og sørge for at den tas på rette premisser
 • Støtte opp om tiltak som bidrar til å integrere og bedre studietilværelsen for internasjonale studenter
 • Jobbe for at internasjonale studenter ikke blir en isolert gruppe under studieoppholdet.
 • Velferdstinget vil åpne dialog med SiA for å se på muligheten for å spre de internasjonale og de norske studentene på studentboligene. For å hindre konsentrasjonen av utvekslingstudenter på et område.
 • Fremme tilbud, der mange utvekslingsstudenter allerede deltar, for norske studenter.
 • Styrke de tjenester og ordninger som allerede jobber med integrering og aktivisering av internasjonale studenter.