Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er overordnet øvrige politiske dokumenter i Velferdstinget i Agder (VT)

Profilering og informasjon
Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til Studentsamskipnaden i Agder (SiA). For å imøtekomme mangfoldet av studenter i Agder skal informasjon som omhandler studenters velferdstilbud og som ellers er relevant for studenter være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Det kreves videre at SiA og VT sine nettsider skal være universelt utformet. SiA og VT skal aktivt profilere velferdstilbud og tjenestene sine for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden. Herunder skal muligheten for å søke om støtte gjennom Fordelingsutvalget også legges vekt på med tilhørende krav og retningslinjer.

Samarbeid mellom VT og SiA
Et velfungerende samarbeid mellom Velferdstinget i Agder og Samskipnaden i Agder er grunnleggende for å sikre studenters medvirkning i livet rundt studiene. En av ambisjonene burde være mest mulig demokratisk kontroll over hva semesteravgiften blir brukt til.

Helse
God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. SiA skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og behandlende nivå. Vi mener at kommunene og fylkeskommunene skal ha ansvar for finansiering av helsetilbudene. Tilbudene skal driftes av SiA og fungere som et supplement til det offentlige.

Bolig
Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. SiA og VT skal jobbe opp mot lokale myndigheter for at å sikre at det er tilstrekkelig antall studentboliger målt opp mot studentmassen i Agder. Dekningsgraden i Agder bør ligge på minst 20%. Boliger som tilbys studenter skal imøtekomme en students behov både på pris og kvalitet Alle nye studentboliger som bygges skal være bygd med bærekraftige materialer og være energieffektive.

Mat og drikke
SiA sine kafeer og kantinevirksomhet skal ha et tilbud som dekker studentenes primære behov for måltider gjennom dagen. Det skal tilrettelegges for allergier, religiøse hensyn og veganske alternativ ved alle campuser. Kvalitet, sunnhet og miljøvennlighet skal vektlegges i alle ledd av virksomheten. Det skal prioriteres studentvennlige priser fremfor utvalg. Ved institusjoner/campus hvor det ikke lønner seg for studenten med egne SiA kafeer, skal det tilrettelegges med tilsvarende tilbud gjennom egne avtaler på initiativ fra SiA.

Trening
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene. SiA er ansvarlig for å skape arenaer hvor trening og idrett blir fremmet og tilrettelagt for i studenter sin hverdag. Fylkeskommune og kommune skal stille med tilstrekkelig tilgang på treningsanlegg for å sikre studenters behov og ønske. Organisert studentidrett er et viktig supplement i tillegg til SiA sitt tilbud opp mot studenters psykiske og fysiske helse, og skal i tråd med dette tilrettelegges for.

Kollektivtransport og samferdsel
Alle studenter i Agder skal ha et godt kollektivtilbud, uavhengig av alder, bo- eller studiested. Fylkeskommunene skal stå til ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid og i helgene. Studenttilbud som berører den enkelte student skal være langvarige og stabile, fremfor midlertidige. Under kollektivtransport anses også bysykler og andre bærekraftige tiltak som kan yte studenten godt på flere nivå. I tillegg til kollektivtransport er det viktig å se på bruk av private biler og parkeringsareal. VT vil se på gode løsninger for parkering med tanke på arealeffektivitet og bærekraftighet. SiA skal i samarbeid med VT sikre at studentenes behov blir formidlet gjennom god dialog med fylkeskommunen og aktører innen kollektivtransport.

Studiefinansiering
Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. Arbeid ved siden av studiene kan være positivt, men skal være basert på et ønske fra studenten selv, og ikke være tvunget frem av en vanskelig økonomisk situasjon. Studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

Kultur og frivillighet
Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i studiehverdagen, og et tilskudd til det vi tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene for øvrig. Det er derfor viktig at Velferdstinget, kommunene, fylkeskommunene og SiA legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. Velferdstinget er opptatt av det legges til rette for sosiale og kulturelle arenaer, hvor studenter kan møtes. For å sikre studenter sin deltagelse i det kulturelle livet i regionen skal alle kulturelle arrangement i regi av SiA tilbys med studentrabatt. Videre skal det arbeides for at kulturelle tilbud ellers i samfunnet også gjøres tilgjengelig for studenter gjennom rabaterte priser. Studenter skal ikke kun anses som en deltager inn i kulturlivet, men også en aktiv rolleinnehaver og skal være sitt ansvar bevisst. VT skal i samarbeid med SiA arbeide for å løse studentfrivillighetens utfordringer.

Mangfold
Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. VT, SiA, utdanningsinstitusjoner, kommunen og fylkeskommunen skal tilrettelegge for mangfoldet gjennom dagens tilbud, og opprettelsen av nye tilbud. Dette gjelder særskilt tilbud opp mot helse, bolig, rådgivning og trening, men også andre tilbud som måtte berøre den enkelte student.