Stillingsbeskrivelse Organisasjonskonsulent

1.Ansettelsesforhold

Organisasjonskonsulenten fungerer som konsulent for Velferdstinget i Agder (VT), Fordelingsutvalget (FU) og Arbeidsutvalget (AU). Organisasjonskonsulenten tilhører Velferdstinget i Agder og er ansatt i 100 % fast stilling (37,5t/uke) hos Studentsamskipnaden i Agder.  Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. 

Overtid godtgjøres med avspasering, i samråd med leder. Konsulentens nærmeste overordnede i arbeidsforholdet er leder av VT. Konsulenten skal ikke inneha andre tillitsverv i VT eller i VT sine medlemsinstitusjoner. 

Øvrige forhold reguleres av arbeidskontrakten. 

2.Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

Konsulenten har, sammen med AU, ansvar for drift av VT og bemanning av VT sine kontorlokaler. 

Konsulenten er VT sitt hovedkontaktpunkt for representanter i VT, VT sine utvalg, studentaktiviteter, studenter, og andre aktører. Og har ansvar for koordinering av denne informasjonen.

Konsulenten har ansvar for oppfølging av VT sin økonomi.

Konsulenten skal være oppdatert på lover og regler knyttet til VT sin virksomhet, og aktivt arbeide for å sikre at reglene alltid blir fulgt. Dette gjelder også VT sine vedtekter og retningslinjer for tildelinger av det studentsosiale fondet.

Konsulenten skal sikre alle medlemsinstitusjoner opplæring i VT hvert høstsemester og ha hovedansvar for oppfølging og kursing av studentrepresentanter fortløpende. 

Konsulenten skal være tilrettelegger og referent for representantene i FU i deres arbeide. Som følge av dette har konsulenten ansvar for arbeid som måtte komme i forkant eller etterkant av møter i FU. Herunder mottak og systematisering av søknader og uttalelser, publisering av innstilling og vedtak, samt oppfølging av utbetaling av drifts- og investeringsmidler. I tillegg skal konsulenten sammen med FU drive løpende kontrollarbeid i henhold til FU sitt mandat.

Konsulenten har ansvar for å utforme forslag til høringsuttalelser, pressemeldinger og utredninger og eventuelt annet skriftlig arbeid for VT i samarbeid med AU. 

Konsulenten er teknisk arrangør av møter, konferanser og andre arrangement i VT. 

Konsulenten er sekretær for møter i AU, FU og VT. 

Konsulenten er administrator for VT sin hjemmeside og sosiale medier.

Konsulenten har ansvar for utforming av digitale løsninger for VT.

Konsulenten har sammen med styremedlem ansvar for design av profileringsmateriell for VT.

Konsulenten er ansvarlig for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) på kontoret til VT. 

Endret 30. januar 2018