Stillingsbeskrivelse leder

Leder er valgt inn i en lønnet stilling. Dette er en 38,36% stilling (14,39t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.

Ansvarsområde

Leder er Velferdstingets (VT) administrative, praktiske og konstitusjonelle leder.

Leder i VT er ansvarlig for den daglige driften av organisasjoner og har kontorlokaler på Gimlemoen 24 etter avtale med Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Leder har overordnet ansvar for at styringsdokumentene og VTs politikk følges opp.

Leder skal ikke alene sette dagsorden for organisasjonen, men har det overordnede ansvaret for iverksettelsen av vedtak fattet av VT eller Arbeidsutvalget (AU).

Leder er ansvarlig for innkalling til møter i VT og AU, og at sakspapirer til disse blir sendt ut iht. vedtektene. Leder er VT og AUs møteleder.

Leder har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av arbeidsplan.

Leder er VTs ansikt utad og pressekontakt, og er ansvarlig for at VT er en aktiv høringsinstans.

Leder har uttalelsesrett på vegne av alle studenter tilknyttet SiA, VT og AU i velferdspolitiske saker.

Leder har ansvar for at VT er representert i SiA-styremøter og Studentparlamentsmøter ved UiA, i henhold til samarbeidsavtalene.

Leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og arbeidsliv, og skal derav sette studenters interesser på dagsorden. I tillegg har leder ansvar for å sikre et godt samarbeid med medlemsinstitusjonene

Leder har ansvar for at VT er aktiv i det nasjonale nettverket for Velferdstingene i Norge (ViN) og uttaler seg i nasjonale studentpolitiske saker på velferd.

Leder har ansvar for trening og kantine

Leder skal følge opp sine oppgaver tilknyttet handlingsplanen gitt av VT og fordelt av AU.