Aktivitetsfond

Søknadsbehandling for aktivitetsfondet er stengt i perioden 30. juni til 08. august, men du kan fortsatt sende inn søknad.

Aktivitetsfondet skal gi støtte til foreninger og studenter som ønsker å skape aktivitet for studentene på Agder. Fondet skal dekke studentenes behov for økonomisk støtte til sosiale aktiviteter.

Aktivitetsfondet skal gi støtte til foreninger og studenter som ønsker å skape aktivitet for studentene på Agder. Fondet skal dekke studentenes behov for økonomisk støtte til sosiale aktiviteter. Aktiviteten det søkes midler til må gjennomføre innen nåværende kalenderår (2022).

 • Studentforeninger med eget organisasjonsnummer  
 • Studentråd tilknyttet høyskoler eller universiteter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA) 
 • Studentgrupper på 15 studenter eller mer med hensikt å starte ny aktivitet  

 

Det stilles krav om at de som søker om støtte fører regnskap, og at de på kort varsel kan fremlegge regnskap m/bilag for SiA Kultur og Velferd.  

Alle som søker om støtte oppfordres til å skaffe egne midler, og vil ikke bli ”straffet” for å ha innhentet for eksempel sponsormidler.   

Søknaden til aktivitetsfondet skal inneholde formål og målgruppe, og skal også gi et anslag på hvor mange deltagere søkeren regner med vil komme. Søknaden skal inneholde et budsjett og innholdsplan. Budsjettet skal vise til forventede inntekter og kostnader med henvising til hvilke poster som ønskes dekket av støtten. Det er mulig å søke om støtte fra og med 5 000kr, til og med 50 000kr.  

 

Ved gjennomføring av aktiviteten, og i tilhørende promotering, skal det tydelig formidles at aktiviteten støttes av Aktivitetsfondet til VT.

 

I etterkant av aktiviteten kreves det innlevering av aktivitetsrapport og regnskap for det gitte arrangementet. Her skal det spesifiseres hva de tildelte midlene ble brukt til. Legges ikke kvittering eller andre bilag for kjøp med, kan det ikke garanteres tilbakebetaling. Dette skal sendes til «Aktivstudent@sia.no» og merkes «søknad om midler til aktivitetsfond».  

 

Brukes det mer penger enn det tildelte beløp, kan det ikke garanteres utbetaling på det beløp som har oversteget tildelingen.  

 

En søknad må inneholde følgene:  

 • Skisse for planlagt arrangement  
 • Detaljert budsjett  
 • Formål 
 • Målgruppe 
 • Anslag på hvor mange søkeren regner med vil komme 

 

I etterkant av arrangementet skal det innen 60 dager fra arrangementets slutt leveres:  

 • Aktivitetsrapport  
 • Regnskap  
 • Kvittering og andre bilag 

 

Blir ikke aktivitetsrapport, regnskap, kvittering og øvrige bilag levert innen 60 dager, kan det ikke forventes utbetaling av midler.

Søknadene vil bli behandlet fortløpende og søknadsposten følger «førstemann til mølla prinsippet».  

 • Søknadene vil behandles fortløpende (Minst 14 dagers behandlingstid.) av SiA Kultur og Velferd, og ved klager skal Arbeidsutvalget (AU) behandle søknaden på førstkommende AU-møte. Det kan her forekomme unntak i særskilte situasjoner, søknaden vil da bli behandlet på neste AU-møte. AUs vedtak er endelig.  
 • Dersom søknaden er ufullstendig, vil søknaden bli avslått uten begrunnelse.   
 • Spørsmål til søknaden rettes til “Aktivstudent@sia.no”  
 • Utbetalingene vil skje i etterkant av arrangementet og forutsetter innlevert aktivitetsrapport, regnskap, kvittering og øvrige bilag.   
 • Hvis det ønskes betalt med faktura, må dette spesifiseres i søknaden.   

Støtten det søkes om skal gå til aktiviteter for foreninger og studenter til både faglig og sosiale formål. Eksempelvis støttes ikke, men begrenses ikke til:  

 

 • Alkohol/tobakk  
 • Gaver  
 • Promoteringsmateriale  
 • Lisenser  
 • Opplæring for enkeltindivid  
 • Investeringsmidler  
 • Driftsmidler  
 • Lønn/honorar  
 • Aktivitet utenfor Agder  
 • Mat over 200kr per hode  
 • Styremøter  

 

Vedtatt av Velferdstinget 11.05.2022

Er dere en studentforening åpen for alle studenter? Da anbefaler vi å legge arrangementet inn i studentkalenderen til Aktiv student. Har du ikke bruker? Da kan du søke om tilgang her. Kalenderen blir promotert på SiAs kanaler, skjermer og ut til SiAs medlemsinstitusjoner.