Studentøkonomi

Hva
Ifølge SHoT-undersøkelsen 2018 opplyste 22% av studentene i Agder at de hadde en sårbar økonomi. Nasjonalt opplyser SHoT om at 30% av studenter «av og til» eller «ofte» opplever å slite med å takle vanlige løpende utgifter, og 38% av studentene i Norge ville hatt problemer med å takle en uforutsett utgift på 5000kr. Det å være student innebærer ofte en av to livstilstander; enten at man er overarbeidet ved at man er fulltidsstudent og har deltidsjobb på siden, eller at man er under konstant finansielt stress fordi man prøver å leve på stipendet alene og lever nær eksistensminimum med betydelig lavere levestandard enn befolkningen forøvrig.

Hvorfor
Studenter skal tilegne seg kunnskap som er nyttig både for den enkelte og for samfunnet forøvrig. Når 3 av 10 sier at økonomien går ut over studiene, som kom frem gjennom studentundersøkelsen 2018, er dette et stort problem. Vi vet at det sosiale har store påvirkninger på læring og læringsmiljø. Det er i stor grad kostbart for studenter å treffes på sosiale arenaer. Norge er et høykostland, og selv om dette sikrer gode velferdsordninger for de med jobb så faller studentene igjennom. Dersom ikke dette kompenseres for tilstrekkelig gjennom studentpriser, er det behov for at dette blir kompensert gjennom økt studiestøtte. Studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene, eller få støtte hjemmefra for å få endene til å møtes. Når studenter jobber ved siden av studiene blir det mindre tid til å studere. Dette er uforenelig med ønsket om heltidsstudenten og går ut over læring og resultater på studiet.

For å bøte på disse problemene bør støtten til heltidsstudenter fra Lånekassen festes til 1,5 G (grunnbeløpet i folketrygden), som tilsvarer 145 324,50 kr i året(2018), slik at den automatisk blir inflasjonsjustert. Studiestøtten har tidligere vært både på 1.5 G og over dette frem til midten av 90-tallet, i 2019 er den på ca 1.2 G. Dette ville gjort at langt flere kunne vært heltidsstudenter, og færre ville ha vært avhengig av å bruke mye tid på å jobbe i tillegg eller økonomisk støtte hjemmefra. Studentene ville fått mer tid til studier, og man kunne kommet nærmere prinsippet om lik rett til utdanning.

Hvordan kan vi bidra:

  • Bidra til billigst mulig velferdstilbud til studenter, som bolig, helse, trening, mat, kultur, barnehage og kollektivtransport.
  • Legge frem sammenhengen mellom bedre økonomi, læringsmiljø og psykisk helse til beslutningstakere
  • Allmenngjøre problemstillingen gjennom media.
  • Bidra til flere gratis arrangement for studentene i Agder.
  • Jobbe for rabatterte priser hos lokale aktører for studentene i Agder.