Aktivitetsfond

VIKTIG MELDING OM AKTIVITETSFONDET! På grunn av at Velferdstinget har innvilget en rekordsum til foreningslivet i forbindelse med Studentsosiale midler Vår2023 ser vi oss nødt til å stenge aktivitetsfondet på ubestemt tid. Vi beklager ulempen dette medfører! Arbeidsutvalget jobber på spreng med å finne en løsning, slik at aktivitetsfondet kan åpnes igjen. 

Aktivitetsfondet skal gi støtte til foreninger og grupper på 15 studenter eller flere, som vennegrupper, som ønsker å skape aktivitet for studentene på Agder. Fondet skal dekke studentenes behov for økonomisk støtte til sosiale aktiviteter.

Spørsmål om søknaden rettes til "aktivstudent@sia.no".

Aktivitetsfondet skal gi støtte til foreninger og studenter som ønsker å skape aktivitet for studentene på Agder. Fondet skal dekke studentenes behov for økonomisk støtte til sosiale aktiviteter. Aktiviteten det søkes midler til må gjennomføre innen nåværende kalenderår (2023).

Det er mange studentforeninger i Agder, og fondet skal dekke mest mulig aktivitet. Alle som søker oppfordres også til å skaffe egne midler, eksempelvis gjennom sponsormidler og egenandel.

 • Linjeforeninger/studentorganisasjoner med eget organisasjonsnummer  
  • Linjeforeninger/studentorganisasjoner kan kun ha en søknad til en aktivitet om gangen inntil den er gjennomført
 • Studentråd tilknyttet høyskoler eller universiteter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA) 
 • Studentgrupper på 10 studenter eller mer, med hensikt å skape aktivitet.
  • Dersom det søkes om støtte til en studentgruppe på under 15 studenter begrenses den mulige støtten til 3000 kr per person.

I hovedsak er fondet åpent på vårsemesteret, januar til mai, og på høstsemesteret, september til november.  Fondet stenges når det er tomt.

Søknaden til aktivitetsfondet skal inneholde formålet med aktiviteten og målgruppe, og skal også gi et anslag på hvor mange deltagere søkeren regner med vil delta. Søknaden skal inneholde et budsjett. Budsjettet skal vise til forventede inntekter og kostnader med henvising til hvilke poster som ønskes dekket av støtten. Det er mulig å søke støtte på opp til 50 000kr.  Søknaden sendes til Aktivstudent@sia.no”.

Dersom søknaden er ufullstendig vil søknaden bli avslått uten begrunnelse.

 

Viktig å huske på når midler søkes:

 • Søknader må sendes før aktiviteten er avholdt
 • Ønsker dere å betale med faktura må dette informeres om i søknaden
 • Brukes det mer penger enn det tildelte beløp kan det ikke garanteres utbetaling på det beløp som har oversteget tildelingen
 • Trenger dere å bruke midler på annet enn det pengene er utdelt til må dette avklares i forkant
 • Ved gjennomføring av aktiviteten, og tilhørende promotering, skal det tydelig formidles at aktiviteten støttes av aktivitetsfondet til VT. Ved posting på sosiale medier, vær påpasselig med å tagge @vtagder. I bilder og videoer som omtaler VT i sammenheng med aktivitetsfondet skal ikke alkohol eller andre rusmidler være synlige.

 

Rapportering av brukte midler

I etterkant av aktiviteten skal det leveres en kort forklaring på gjennomføring av arrangementet, i tillegg til arrangementets regnskap. Det skal spesifiseres hva midlene er brukt til, og kvitteringer/andre bilag må legges ved. Dette skal sendes til "aktivstudent@sia.no".

Frist for å rapportere om brukte midler er 30 dager etter avholdt arrangement. Blir ikke aktiviteten rapportert innenfor 30-dagersfristen, kan det ikke forventes utbetaling av midler.

 

Søknadene vil behandles fortløpende, men det må påberegnes 14 dagers behandlingstid. Ved klager om avslag eller reduksjon i tildeling skal Arbeidsutvalget (AU) behandle klagen. Det er søker som er ansvarlig for å sende dette over til AU (leder@vt-agder.no), og klagefristen er 14 dager etter avslått søknad. Klagen behandles på førstkommende AU-møte. Det kan her forekomme unntak i særskilte situasjoner, og AUs vedtak er endelig.

Støtten det søkes om skal gå til aktiviteter for foreninger og studenter til både faglig og sosiale formål. For å sikre at flest mulig studenter får glede av midlene er det satt følgende begrensninger per arrangement:

 • Mat og drikke dekkes opp til 250 kr per person
 • Inngang til arrangementet og aktivitet dekkes opp til 100 kr per person
 • Lokale dekkes opp til 5000 kr
 • Pynt til arrangement dekkes opp til 500 kr

 

Følgende gis ikke støtte til:

 • Alkohol
 • Gaver 
 • Promoteringsmateriale  
 • Lisenser, utstyr og opplæring som er til enkeltindivid
 • Søknader tilknyttet styremøter
 • Transportkostnader
 • Lønn og honorar
 • Daglig drift og større investeringer, dette kan søkes om gjennom Studentsosiale midler
 • Årlige arrangement som foreningene gjennomfører fast hvert år. Unntak er tilfeller hvor det feires høytider

Revidert av Velferdstinget 16.11.2022

Er dere en studentforening åpen for alle studenter? Da anbefaler vi å legge arrangementet inn i studentkalenderen til Aktiv student. Har du ikke bruker? Da kan du søke om tilgang her. Kalenderen blir promotert på SiAs kanaler, skjermer og ut til SiAs medlemsinstitusjoner.