Valgforsamling 13.november 2019

På Velferdstingsmøtet 13.november klokken 16.15 skal det velges SiA-styreleder og representanter til:

SiA-styret, Fordelingsutvalget til Velferdstinget, SiA Kulturfond og leder av Uga.

Frist for å være sikret å bli vurdert av Valgkomiteen er 23.oktober, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 13.november.

Her er litt info om vervene:

SiA-styret
velges på valgforsamling på høsten. Studentrepresentantene velges for et kalenderår. Fire faste og fem vararepresentanter velges. Styreleder i SiA-styret velges særskilt på møtet. Studentene har dermed flertall i styret gjennom styreleders dobbeltstemme ved stemmelikhet. En av studentrepresentantene som velges sitter i en periode på to år. Vervet gir møtegodtgjørelse.

Fordelingsutvalget (FU)
Velferdstinget velger ved valgforsamling på høsten seks representanter til FU. Leder velges innad. De øverste studentdemokratiene på hver medlemsskole har ansvar for å fremme kandidatur fra egne skole til VTs valgkomité. FU bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke allerede sitter som medlemmer av Velferdstinget. Medlemmer av FU har ikke stemmerett i tildelingssaker i VT. Minimum to av medlemsskolene må være representert for at FU skal være vedtaksdyktige.

FU foretar innstilling av driftsmidler og investeringsmidler til studentforeninger og aktiviteter til Velferdstingsmøtene som vedtar disse. Søknadsfristen er 05. april for høstsemesteret og 05. oktober for vårsemesteret. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter retningslinjer vedtatt av VT.

SiA Kulturfond
Velferdstinget velger ved valgforsamling på høsten en studentrepresentant til SiA Kulturfond.

Gjennom mange år har studentene brukt sin fagbokhandel på kampus. Det har bidratt til å skape gode økonomiske resultater. Noe av dette gis nå tilbake i form av Sørbok Kulturfond og SiA Kulturpris

Fondet skal benyttes til kulturtiltak som initieres av studenter og som har til formål å gjøre studenttilværelsen på Agder enda mer meningsfull og opplevelsesrik.

Fondet er opprettet og forvaltes av SiA og har som hovedformål «…å bidra til et bredt kulturtilbud for flest mulig SiA-medlemmer på lang sikt. Idrett og fag faller inn under kulturbegrepet.»

Denne representanten er også med på å dele ut SiA Kulturpris

SiA deler hvert studieår ut en kulturpris. Formålet med prisen er å hedre enkeltpersoner eller miljøer som har gjort en spesiell innsats for å bedre studentenes sosiale, kulturelle eller økonomiske vilkår.

Leder av Uka
Leder for StudentUGA i Agder skal lede sitt styre gjennom planlegging, gjennomføring og evaluering av StudentUGA i Agder 2021.

StudentUGA i Agder er en studentfestival som har blitt arrangert over 10-15 dager i februar de siste årene.
Festivalen har engasjert mellom 35-48 forskjellige bidragsytere bestående av linjeforeninger, studentorganisasjoner, studentaktiviteter, kommune og lokalt kultur- og næringsliv i rundt 40-50 forskjellig arrangementer.

Festivalen søker en visjonær leder med stort driv som vil videreutvikle festivalen til det beste for studentmiljøet i Kristiansand og Grimstad.
Leder rekrutterer sitt eget styre, som sammen skal rekruttere gjengledere i begge byer.

Har du spørsmål om UGA?
Ta kontakt med prosjektleder i SiA, Anette Bylund.
anette.bylund@sia.no