Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av en representant fra hver av de ulike medlemslagene som har representasjon på Velferdstinget. De øverste studentdemokratiene på hvert medlemslag har ansvar for å fremme kandidatur fra eget medlemslag.  Valgkomiteens medlemmer har ikke stemmerett i valgsaker i Velferdstinget. Valgkomiteens leder velges særskilt. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Valgkomiteen skal rekruttere kandidater til SiA-styret og Sørbok Kulturfond, Fordelingsutvalget og Valgkomiteen. VK skal intervjue kandidatene og gjøre en innstilling på grunnlag av dette. Innstillingen sammen med kandidatliste og en kort presentasjon av kandidatene skal legges fram skriftlig ved begynnelsen av valgforsamlingen. Om representanter trekker seg før endt periode skal VK rekruttere nye kandidater. Innstillingen på de nye kandidatene legges frem for VT som velger de nye representantene. Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingen og levere en evaluering til VT ved sekretariatet.