Valgreglement for Velferdstinget i Agder

 

§1        Virkeområde
Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter til:

·       Arbeidsutvalget til Velferdstinget

·       Fordelingsutvalget til Velferdstinget

·       Valgkomiteen til Velferdstinget

·       Styret til Studentsamskipnaden i Agder (SiA)

·       Styreleder for SiA

·       SiA Kulturfond

 

§2        Gjennomføring av valg

§2.1     Valgform
Velferdstinget velger studentrepresentanter til SiA-styret, Sia-styreleder og Fordelingsutvalget i november, og til Arbeidsutvalget og Valgkomiteen i mai. Velferdstingets representanter utgjør valgforsamlingen, og har de samme rettigheter og plikter som ved andre møter i Velferdstinget.

 §2.2    Stemmerett
Velferdstingets faste representanter har stemmerett ved valget. Vara kalles inn ved forfall, og får stemmerett på lik linje som en fast representant.

§2.3     Utlysning
Alle verv skal utlyses minst åtte uker før valgforsamling avholdes. I utlysning skal det gjøres rede for regler vedrørende fremming av kandidatur, frister og informasjon om de ulike verv.

§2.4     Innkalling
Innkalling, dagsorden, saksliste og sakspapirer til valgforsamlingene skal sendes ut til de faste representantene og deres vararepresentanter pr. e-post to uker før valgene skal avholdes. I innkallingen skal det gå frem hvem som er kandidater til de ulike vervene.

§2.5     Presentasjon
Valgkomiteens innstilling, fullstendig kandidatliste og kort presentasjon av alle kandidatene skal sendes ut til VT-representantene og kandidatene en uke før valgforsamlingens begynnelse. Ved valg begrunner valgkomiteen sin innstilling muntlig først, deretter får kandidatene mulighet til å holde en valgtale på inntil fem minutter. Etter hver valgtale får valgforsamlingen mulighet til å stille hver kandidat spørsmål i inntil fem minutt. Valgtalene skal avholdes uten andre kandidater til stede.

§2.6     Stemmegivning
Stemmegivning ved personvalg foregår hovedsakelig skriftlig, og alltid hvis minst en representant krever det. Hvis valgforsamlingen enstemmig ser det som formålstjenlig, kan valget avgjøres ved akklamasjon.

§2.7     Flertallskrav
Studentrepresentantene velges med absolutt flertall (mer enn 50% av de avgitte stemmene).

§2.8     Stemmelikhet
Dersom det stiller flere enn to kandidater til samme verv kan det være nødvendig å avholde valget i flere runder. Dersom ingen av kandidatene oppnår absolutt flertall etter første valgrunde strykes den kandidaten med færrest stemmer. Dersom flere kandidater sammenlagt ikke oppnår mer enn 50 % av stemmene kan alle disse strykes av listen. Dette regnes ut ved å legge sammen stemmene gitt til kandidaten med færrest stemmer, sammen med stemmene gitt til kandidaten med nest færrest stemmer osv. Denne prosessen gjentas til det kun står to kandidater igjen, eller én kandidat har oppnådd absolutt flertall.

Dersom det oppstår stemmelikhet når 2 kandidater gjenstår holdes én ekstra avstemming. Dersom det fortsatt er stemmelikhet vedtas innstillingen fra valgkomiteen. Hvis ingen av de gjenværende kandidatene er innstilt av valgkomiteen avholdes det loddtrekning.

 §2.9    Suppleringsvalg
Dersom en studentrepresentant i SiA-styret, Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget eller Valgkomiteen trekker seg, skal det suppleres inn en ny representant. Hvis vervet har en vararepresentant, rykker vararepresentanten opp, og ny vara suppleres inn.
Ved supplering skal valgkomiteen utlyse stillingen via VT sine offentlige kanaler og ved mail til VT så fort det er mulig etter man er underrettet om behov for supplering.
Det er valgkomiteen som innstiller på en ny representant til det aktuelle vervet, og Velferdstinget som velger den nye representanten.
Dersom krav til representasjon gjør at vedtaket ikke kan vente, har Valgkomiteen i samråd med leder av Arbeidsutvalget, fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter. Velferdstinget tar stilling til om de vil godkjenne representanten neste gang det trer sammen.
Om det ikke er nok kandidater til alle faste plasser på en valgforsamling, får Valgkomiteen ansvar for å supplere inn representanter. Velferdstinget tar stilling til om de vil godkjenne representanten neste gang det trer sammen.
Suppleringer skal informeres om til VT snarest etter at de er utført.

 

§3        Valgbarhet

§3.1     Krav
Alle som skal stille til valg, må være registrert som student ved en av Samskipnadens medlemsinstitusjoner i valgsemesteret.

§3.2     Oppmelding av kandidatur
For å bli tatt med i Valgkomiteens innstillingsarbeid, skal kandidatur være meldt skriftlig av kandidaten selv til sekretariatet senest 21 dager før valget. Man kan melde sitt kandidatur helt fram til valgtidspunktet, men etter denne fristen har kandidatene ikke krav på å bli vurdert av valgkomiteen. Man er ikke avhengig av denne vurderingen for å stille til valg. Valgkomiteen kan velge å inkludere kandidatene i sitt innstillingsarbeid også når fristen er gått ut dersom de finner det hensiktsmessig.

§3.3     Inhabilitet
Valgkomiteens medlemmer kan stille til valg, men blir inhabile i søknad, intervju og innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet.

§3.4     Trekking av verv
Dersom en representant ønsker å trekke seg fra sitt verv, skal dette skje skriftlig til Velferdstinget ved Sekretariatet.

 

§4        Særskilte regler
Velferdstinget i Agder kan ikke regulere styringsforholdene til SiA.

 §4.1    SiA-styret
Til SiA-styret skal det velges en representant for to år og tre representanter for ett år. Totalt er det fem studentrepresentanter i SiA-styret. Den kandidaten som får flest stemmer, velges for to år hvis han eller hun samtykker.

§4.2     Leder av Studentsamskipnaden i Agder
Etter valg av SiA-styret velger Velferdstinget av de valgte representantene, særskilt en styreleder av Studentsamskipnaden i Agder.

 §4.3    SiA Kultufond
VT velger én studentrepresentant til SiA Kulturfond.

 

§5        Gyldighet
Dersom det er motstrid mellom dette reglementet og Lov om universiteter og høgskoler eller Lov om studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet.

 

§6        Reglement
Disse reglene trer i kraft fra 25.oktober 2006, og gjelder til annet vedtas i Velferdstinget.

 

Revidert: 14.11.2007

Endret 12.05.10

Endret: 09.05.12

Endret: 03.04.13

Endret: 18.10.16

Endret 15.03.17

Endret 14.03.18