Vedtekter for Velferdstinget i Agder

_______________________________

Del 1 – INNLEDENDE BESTEMMELSER

Del 2 – VELFERDSTINGET

Del 3 – HABILITET OG MISTILLIT

Del 4 – UTVALG

Del 5 – VEDTEKTSENDRINGER

Del 6 – NEDLEGGELSE

_______________________________

Del 1 – INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1       Navn

Organisasjonens navn er Velferdstinget i Agder, forkortet VT.

§ 2       Formål/Myndighet

Velferdstinget er studentenes talerør i forhold til SiA og deres virke. Velferdstingets oppgave er å fremme og ivareta studentenes velferdsinteresser jf. § 3 i «Lov om Studentsamskipnader».

§ 3       Eierform

Styret i SiA og Lov om Studentsamskipnader regulerer hvilke institusjoner som er tilknyttet SiA, og dermed også Velferdstinget.

De øverste studentorganene tilhørende disse institusjonene fungerer som eiere av Velferdstinget og utøver sitt eierskap gjennom å oppnevne representanter til møtene i Velferdstinget.

Velferdstinget i Agder er selvdrivende og driftes økonomisk gjennom SiA.

Del 2 – VELFERDSTINGET

§ 4       Handlingsplan

Velferdstinget skal ha en handlingsplan. Handlingsplanen skal gi klare føringer for hva Arbeidsutvalget skal jobbe med i kommende periode.

Velferdstinget skal på periodens første møte behandle vedtakssak om handlingsplan.

Handlingsplanen skal ha en tidshorisont på et år.

Arbeidsutvalget legger frem forsalg til handlingsplan i Velferdstinget.

Arbeidsutvalget legger frem handlingsplanen til revidering under møte i januar

Arbeidsutvalget skal legge frem diskusjonssak om evaluering av sitt arbeid for å realisere handlingsplanens innhold på periodens siste møte.

§ 5       Økonomi

§ 5.1       Budsjett

Velferdstinget skal vedta budsjett for Velferdstingets virksomhet på årets siste møte.

Arbeidsutvalget skal holde Velferdstinget løpende orientert om Velferdstingets økonomiske situasjon i forhold til budsjettet i løpet av året.

§ 5.2       Regnskap

Arbeidsutvalget skal hvert år legge frem sak om vedtak for regnskap over fjorårets økonomiske resultat.

Velferdstinget skal behandle sak om godkjenning av regnskapet i løpet av første semester hvert år.

§ 6       Sammensetning

Hver utdanningsinstitusjon som er tilknyttet SiA og har minimum 100 semesterregistrerte studenter, får en representant i Velferdstinget. Institusjonen får en ny representant for hver påbegynte 2000 semesterregistrerte student ved utdanningsinstitusjonen.

Representantene må være semesterregistrerte studenter.

Medlemmene av Velferdstinget blir valgt av det øverste studentdemokrati ved hver utdanningsinstitusjon med nummererte varamedlem.

§ 7       Rettigheter og plikter

De valgte representantene har stemme-, tale- og forslagsrett, samt møteplikt i Velferdstinget.

Følgende har tale – og forslagsrett, samt møteplikt på Velferdstingets møter; Sekretariatet og medlemmene av Arbeidsutvalget.

De følgende har tale – og forslagsrett på Velferdstingets møter: leder av Fordelingsutvalget, leder av Valgkomiteen og styreleder i SiA.

Møtene i Velferdstinget er åpne, men kan lukkes dersom Velferdstinget ønsker det med 2/3 flertall. Møte lukkes da for alle som ikke har møteplikt. Diskusjon om lukking av møtet skal foregå i lukket møte. Det skal føres protokoll fra lukket møte.

§ 8       Innmelding av saker og innkalling

§ 8.1    Innkalling
Innkalling sendes ut pr. e-post to uker før møtet. Dagsorden, saksliste og sakspapirer skal sendes ut pr. e-post senest en uke før møtet av sekretariatet i samarbeid med AU-leder. Ved valg skal foreløpig kandidatliste sendes ut to uker før møtet.. Forfall til møtet skal meldes snarest til sekretariatet.

§ 8.2    Innmelding av saker
Saker til Velferdstinget skal være innmeldt til Sekretariatet senest tre uker før møtet. Dersom en sak er meldt inn for sent skal VT orienteres og stemme over om saken skal behandles.

§ 9    Vedtaksdyktighet

Velferdstinget er vedtaksdyktige når det er innkalt i henhold til vedtektene, og minst 50 % av de stemmeberettigede representantene er til stede på møtet. Minst to institusjoner må være representert.

§ 10     Forretningsorden

Møtene i Velferdstinget reguleres av ”Forretningsorden for Velferdstinget”.

§ 11     Virkeperiode

§ 11.1 Virkeperiode VT
Velferdstinget sin virkeperiode går fra 1.september til 31. august. Det skal være minimum to møter per semester.

§ 11.2  Virkeperiode AU
Arbeidsutvalget sin virkeperiode går fra 1.juli til 30.juni.

§ 12    Valg

Velferdstinget velger studentrepresentanter til Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, styret i SiA, styreleder for SiA og SiA Kulturfond. En valgkomitè forbereder og innstiller ved disse valgene. Valg reguleres av ”Valgreglement for Velferdstinget i Agder”.

Del 3 – HABILITET OG MISTILLIT

§ 13     Habilitet

En person skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at vedkommende må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Dersom personen av tungtveiende grunner er usikker på egen habilitet skal vedkommende be det aktuelle organ om å få prøvet sin habilitet ved votering.

Medlemmer av det aktuelle organ, kan på eget initiativ prøve enkeltpersoners habilitet. Dette skal gjøres ved votering, i det aktuelle organ.

Alle vedtak om habilitet gjøres ved alminnelig flertall.

Personer som anses inhabile i en sak skal forlate møterommet når den aktuelle saken behandles.

Medlemmer og varamedlemmer av Velferdstinget skal normalt ikke erklæres inhabile i budsjett- og tildelingssaker som behandles i Velferdstinget.

§ 14     Mistillit

Forslag om mistillit mot studentrepresentanter, valgt av Velferdstinget, skal behandles av Velferdstinget og vedtas med 2/3 flertall. Alle forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges Arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget utarbeider saksdokumenter og legger saken frem for Velferdstinget. Saker om mistillit skal gjøres kjent for den eller de det reises mistillit så snart det er mulig etter at forsalget er fremmet. Representantene som det blir stilt mistillitsforslag mot, har rett til å uttale seg til Velferdstinget. Mistillit mot representanter i Arbeidsutvalget løftes til sekretariatet

Anonyme forslag om mistillit forkastes.

Saker om mistillit behandles i lukket møte.

Del 4 – UTVALG

§ 15     Sekretariat

Organisasjonskonsulenten i Velferdstinget i Agder, er ansatt ved Studentsamskipnaden i Agder og utgjør Velferdstinget sitt sekretariat. Leder av Velferdstinget i Agder er arbeidsleder for sekretariatet.

Sekretariatet har ansvar for å oppdatere vedtektene redaksjonelt ved behov.

§ 16     Arbeidsutvalg

Velferdstinget velger et Arbeidsutvalg i sitt siste møte i virkeperioden for Velferdstinget. Arbeidsutvalget har saksbehandlingsansvar overfor VT og innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. Medlemmer av AU har ikke stemmerett i VT. Leder kan ikke sitte i andre verv som velges av VT.

§16.1   Sammensetning

AU består av tre representanter hvorav minimum to institusjoner er representert.  Av medlemmene i Arbeidsutvalget velger Velferdstinget én særskilt leder, nestleder og styremedlem. Velferdstinget vedtar egne stillingsbeskrivelser for vervene. Vervene frikjøpes jmf. stillingsbeskrivelsens stillingsprosent.

En institusjon kan ha alle vervene i Arbeidsutvalget dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.

§ 16.2  Vedtaksdyktighet

AU er vedtaksdyktige dersom alle representanter er innkalt innen en uke i forkant av møtet. Minimum to av medlemmene må være tilstede på møtet. Leder av AU kaller inn til møter i samarbeid med sekretariatet.

§ 17     Fordelingsutvalg

Velferdstinget velger ved valgforsamlingen på høsten seks representanter til fordelingsutvalget med minimum to av institusjonene representert. Fordelingsutvalget forbereder og innstiller saker som gjelder studentsosiale midler til studentforeninger/-aktiviteter/-organisasjoner. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter retningslinjer vedtatt av velferdstinget. Fordelingsutvalgets virkeperiode er fra 1. januar til 31. desember. Medlemmer i fordelingsutvalget har ikke stemmerett under behandling av tildelingssaker i Velferdstinget. Medlemmer av Arbeidsutvalget kan ikke sitte i Fordelingsutvalget.

Fordelingsutvalget forholder seg til «Retningslinjer for Fordelingsutvalget».

§ 18    Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av Velferdstinget, og består av en representant fra minimum to institusjoner og består av maksimalt fem personer. Valgkomiteen forbereder og innstiller på kandidater til de forskjellige valgene. Valgkomiteen følger Velferdstingets virkeperiode. Medlemmer i valgkomiteen har ikke stemmerett under behandling av valgsaker i Velferdstinget. Medlemmer av Arbeidsutvalget kan ikke sitte i Valgkomiteen

Valgkomiteen forholder seg til «Retningslinjer for Valgkomiteen».

§ 19     Fratredelse

Fratredelse fra verv valgt av Velferdstinget skjer skriftlig til Velferdstinget ved Sekretariatet.

Del 5 – VEDTEKTSENDRINGER

§ 20     Vedtektsendringer

Vedtektene skal hvert år, før 31.mars, behandles i Velferdstinget. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall. AU plikter å orientere VT om frist for innsending av endringsforslag til vedtektene 5 uker før møtet der vedtektene skal tas opp. Endringsforslag til vedtektene skal være sendt AU senest tre (3) uker før behandling i Velferdstinget. Innsendte endringsforslag skal sendes til VT sammen med innkallingen. Alle vedtektsendringsforslag skal gjøres kjent ved endelige sakspapirer.

Ved vedtekstendringer utover dette møtet skal endringsforslag framsettes skriftlig på et møte i Velferdstinget og behandles først på neste møte. Vedtatte endringer gjelder fra møtets slutt med mindre Velferdstinget med 3/4 kvalifisert flertall vedtar noe annet. Endringer kan ikke tre i kraft før vedtektsbehandlingen er avsluttet.

§ 21     Gyldighet

Disse vedtekter kan ikke under noen omstendighet gå på tvers av ”Lov om studentsamskipnader”, ”Lov om universiteter og høgskoler” og ”Vedtekter for Studentsamskipnaden i Agder”. Dersom så er tilfelle, går de nevnte lover og vedtekter foran.

Del 6 – NEDLEGGELSE

§ 22     Nedleggelse

For at Velferdstinget (VT) skal kunne bli nedlagt, må alle medlemsinstitusjonene til SiA og SiA-styret ha fått mulighet til å uttale seg gjennom en høringsrunde. I tillegg skal det foreligge en vedtakssak på møte i VT, som foreslår en prosess mot en nedleggelse. Dette vedtaket krever 2/3 flertall for å vedtas. Prosessen vil vare ett år og skal brukes til å legge til rette for de arbeidsoppgaver VT gir fra seg. Et endelig vedtak krever 2/3 flertall.

Før VT legges ned skal det foreligge en plan for hvilke organer som skal gjøre de oppgavene Velferdstinget nå har.

§ 23     Ikrafttredelse

Disse vedtekter trer i kraft 25.oktober 2006.

Endret 13. mai 2009. Disse vedtektene trer i kraft 14.mai 2009.

Endret 12.mai.2010. Disse vedtektene trer i kraft 13.mai 2010.

Endret 19.mai 2014. Disse vedtektene trer i kraft 20.mai 2014.

Endret 3.des 2014, trer i kraft umiddelbart.

Endret 11.november 2015, trer i kraft umiddelbart

Endret 19 mai 2016, trer i kraft umiddelbart

Endret 18. oktober 2016, trer i kraft umiddelbart.

Endret 15.mars 2017, trer i kraft umiddelbart.

Endret 14.mars 2018, trer i kraft umiddelbart.

Endret 30.januar 2019, trer i kraft umiddelbart.