Stillingsbeskrivelser for Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) i Velferdstinget i Agder består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og kommunikasjonsansvarlig. 

Felles oppgaver for AU:

 • AU har ansvar for å følge opp og iverksette styringsdokumenter, handlingsplanen og øvrige prioriteringer fra VT.  
 • AU har sine hovedoppgaver (jfr. stillingsbeskrivelse), men kan tildeles andre arbeidsområder for å imøtekomme prioriteringer i VT og AU. 
 • AU har ansvar for å gjennomføre valg i organisasjonen. 
 • AU har ansvar for å gjennomføre overlapp og opplæring for nytt AU og nye representanter i VT.  
 • AU har ansvar for å promotere VT. 
 • AU har ansvar for å holde kontakt med- og være synlig på medlemsinstitusjoner.  
 • AU har ansvar for å synliggjøre VT, og sette studentenes velferdspolitikk på dagsorden, lokalt og nasjonalt. 
 • AU er honorert etter vedtatt stillingsprosent, men det forventes at frivillig arbeid nedlegges på lik linje som øvrige frivillige i organisasjonen.

Sist endret 06.04.2022

Leder er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på 100% (37,5 t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. 

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU. 

Ansvarsområde 

 • Leder er VTs administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 
 • Leder i VT er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen og har kontorlokaler på Studentsenteret til SiA. 
 • Leder har arbeidsgiveransvar for øvrige AU-medlemmer, og står selv ansvarlig overfor Velferdstinget i Agder.  
 • Leder er øverste ansvarlige for organisasjonens økonomi.  
 • Leder har fast plass i studentrådet i Grimstad og studentrådet i Kristiansand. 
 • Leder har overordnet ansvar for at interne dokument, styringsdokumentene og VTs politikk følges opp. 
 • Leder skal ikke alene sette dagsorden for organisasjonen, men har det overordnede ansvaret for iverksettelsen av vedtak fattet av VT eller AU. 
 • Leder er ansvarlig for innkalling til møter i VT og AU, og at sakspapirer til disse blir sendt ut iht. vedtektene. Leder er VT og AUs møteleder. 
 • Leder er øverste kontaktpunkt med SiAs ledelse, SiAs avdelinger og de administrative tjenestene VT mottar av SiA. 
 • Leder har ansvaret for at samarbeidsavtalene i organisasjonen følges opp. Leder har et særskilt ansvar for samarbeidsavtalene med SiA, STA og Fagskolene. Herunder at VT er representert i SiA-styremøter og Studentparlamentsmøter ved UiA.  
 • Leder har ansvaret for opplæring og oppfølging av Valgkomiteen.  
 • Leder er VTs ansikt utad og pressekontakt, og er ansvarlig for at VT er en aktiv høringsinstans. Leder har uttalelsesrett på vegne av alle studenter tilknyttet SiA, VT og AU i velferdspolitiske saker. 
 • Leder har ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og samfunnet for øvrig, og skal derav sette studenters velferdspolitiske interesser på dagsorden. 
 • Leder har ansvar for at VT er aktiv i det nasjonale nettverket for Velferdstingene i Norge (ViN) og uttaler seg i nasjonale studentpolitiske saker på velferd. 
 • Leder har hovedansvar for SiA helse, SiA bolig og SiA kultur (herunder, studenthusene). 
 • Leder skal delta på AU møter, VT møter og andre relevante møter. 
 • Leder har ansvar for at AU følger opp medlemsinstitusjonene de har blitt tildelt.

 

Sist endret 06.04.2022

Politisk nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på 40 %  (15 t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.  

Ansvarsområde 

 • Politisk nestleder er leders stedfortreder. Hvis leder trer av, eller er sykemeldt i virkeperioden fyller nestleder rollen, og mottar lønn, som leder.  
 • Politisk nestleder har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for VT. og skal orientere AU og VT om dette.  
 • Politisk nestleder har ansvar for å initiere medieutspill og lobbyarbeid overfor aktuelle aktører. Herunder utarbeide høringsforslag og politiske budskap på vegne av VT. 
 • Politisk nestleder har, sammen med leder, ansvaret for kontakten med SiA og SiAs ulike avdelinger. Politisk nestleder skal sikre at vedtak gjort av VT følges opp i SiA og SiAs avdelinger. 
 • Politisk nestleder er leders personlige vara i studentrådet i Grimstad og studentrådet i Kristiansand. 
 • Politisk nestleder har hovedansvar for oppfølging av samarbeidsavtalene med Ansgar og NLA.  
 • Politisk nestleder har hovedansvar for kontakten med Unikum.  
 • Politisk nestleder har, sammen med leder, ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og samfunnet for øvrig, og skal derav sette studenters velferdspolitiske interesser på dagsorden.  
 • Politisk nestleder har hovedansvar for kollektivtransport, SiA trening og SiA mat og drikke. 
 • Politisk nestleder skal delta på AU møter, VT møter og andre relevante møter. 

 

Sist endret 06.04.2022

Organisatorisk nestleder er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på  40% (15 t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU. 

Ansvarsområde 

 • Organisatorisk nestleder har ansvar for det praktiske rundt gjennomføring av AU og VT møter, samt andre arrangementer arrangert av VT.  
 • Organisatorisk nestleder har ansvar for booking av transport og opphold som gjennomføres av AU og/eller VT
 • Organisatorisk nestleder skal sende ut innkalling og saksliste til møter i VT. Eventuelle frafall på møter skal meldes til organisatorisk nestleder, som da skal kalle inn vara-representanter. 
 • Organisatorisk nestleder har ansvar for utbetalingsanmodninger i forbindelse med Studentsosiale midler.  
 • Organisatorisk nestleder har ansvar for å hente inn dokumentasjon i forkant av søknadsbehandling som skjer i AU og FU
 • Organisatorisk nestleder har ansvar for å utarbeide økonomiske avtaler med aktuelle foreninger
 • Organisatorisk nestleder har ansvaret for opplæring og oppfølging av Fordelingsutvalget. 
 • Organisatorisk nestleder har hovedansvaret for kontakten med VT representantene. 
 • Organisatorisk nestleder har ansvar for å opprettholde et godt samarbeid med økonomiavdelingen i SiA
 • Organisatorisk nestleder har ansvar for å avholde søkerkurs hvert semester i samarbeid med økonomiavdelingen i SiA
 • Organisatorisk nestleder har hovedansvar for oppfølging av samarbeidsavtalen med Noroff.  
 • Organisatorisk nestleder har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av  semesterhjulene i VT, samt interne semesterhjul i AU.  
 • Organisatorisk nestleder skal delta på AU møter, VT møter og andre relevante møter.  

 

Sist endret 06.04.2022

Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på  40% ( 15t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU. 

Ansvarsområde 

 • Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å promotere VT på sosiale medier og nettside.  
 • Kommunikasjonsansvarlig skal, sørge for at VT blir promotert på stand hos de tilknyttede institusjonene og har et særskilt ansvar for promotering sammen med medlemsinstitusjonene. 
 • Kommunikasjonsansvarlig skal legge en mediestrategi for virkeperioden. 
 • Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for anskaffelse av informasjonsmateriell og profileringsmateriell. 
 • Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å følge opp kommunikasjonsutvalget.  
 • Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å opprettholde et godt samarbeid med kommunikasjonsavdelingen til SiA 
 • Kommunikasjonsansvarlig skal delta på AU-møter og andre relevante møter, i tillegg til å delta på alle VT-møter.
 • Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å lage en plan, samt innhente, materiale til valgene på høst og vår, hvor både fysiske og digitale plattformer tas i bruk. Dette skal også inkludere samarbeid med øvrige medlemsinstitusjoner.
 • Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for å holde nettsiden til Velferdstinget oppdatert, herunder også å oppdatere dokumenter etter revidering.

Sist endret 06.04.2022