Utviklingsplan

Utviklingsplanen er organisasjonens veiledning for hvilket arbeid som skal prioriteres i en lengre periode. Utviklingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige til enhver tid, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen. 

Utviklingsplanen legger føringer for hva AU skal prioritere, men legger ikke begrensninger ovenfor hva som er mulig å arbeide med.  

 

Generelt: 

VT skal  

 • Jobbe kontinuerlig med å forbedre det psykososiale miljøet blant studentene.  
 • Opprettholde en god dialog med SiA angående semesteravgiftsmidler som ikke blir direkte disponert av VT.   
 • Endre seg i takt med omgivelsene slik at tinget i størst mulig grad evner å fremme interessene til studentene tilknyttet medlemsinstitusjonene.  
 • Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg.
 • Jobbe for å øke frivilligheten ved å promotere det brede spekteret av studentaktiviteter

 

Politisk: 

VT skal  

 • Fortsette å jobbe for at Studentrådet i Grimstad og Studentutvalget Kristiansand skal bli mer slagkraftige  
 • Samarbeide med Velferdstingene i Norge (ViN) for å styrke VT lokalt.  
 • VT skal utarbeide politikk som handler om en inkluderende og mangfoldig studietid. 
 • Jobbe for at SiA fortsetter å styrke dekningsgraden i Agder, med mål om 20%. 
 • Undersøke muligheten for å utvikle et "Spicheren Grimstad".
 • Jobbe for å utvide tilbudet for studentidretten i Kristiansand og Grimstad.
 • Arbeide for en politisk handlingsplan som sikrer økt finansiering av helsetiltak for studenter i Agder.
 • Jobbe for at SiA kommer med nye tilbud og arenaer for å styrke den psykososiale helsen til studenter.

 

Organisatorisk:  

VT skal  

 • Legge opp til at VT-treff blir holdt på studenthusene, Bluebox og BARE. 
 • Sørge for at fordeling av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte.   
 • Supplere tomme verv fortløpende.  
 • Følge opp samarbeidsavtalene med SiA, STA og studentrådene. 
 • Følge opp økonomiske avtaler med studentforeninger. 
 • Avholde søkerkurs hvert semester.   

 

Kommunikasjon: 

VT skal 

 • Opprettholde god kvalitet på nettsiden, og arbeide for god informasjon også på engelsk.
 • Spre informasjon om SiA. Det skal være god informasjonsflyt mellom SiA og medlemsinstitusjonene/studentrådene. 
 • Promotere VT sine valg gjennom stand, nettkampanjer, kantineskjermer og andre mulige profileringskanaler.    
 • Være synlige i media.   
 • Promotere nasjonale studentkampanjer gjennom ViN og NSO og samarbeide med ViN om uttalelser i media. 
 • Spre informasjon om tilbudene på studentsenteret. 
 • Det skal jobbes med å gjøre studentforeningene som er åpne for alle studenter kjent ved alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet VT/SiA 

 

Vedtatt 05.05.2021

Revidert 12.10.21