Arbeidsutvalget

Velferdstinget velger et arbeidsutvalg (AU) hvorav minimum to institusjoner er representert. Av medlemmene i Arbeidsutvalget velger Velferdstinget én særskilt leder, nestleder og kommunikasjonsansvarlig

AU har i samarbeid med Sekretariatet saksbehandlingsansvar overfor Velferdstinget. AU har innstillingsmyndighet i andre saker enn tildeling av studentsosiale midler og valgsaker. Medlemmene av AU har ikke stemmerett i Velferdstinget, og kan ikke sitte i verv som blir valgt av Velferdstinget.