Handlingsplan 2024/2025

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder skal prioritere, men begrenser ikke handlingsrommet utover det. 

 

Generelt:

 • Bidra til at studentdemokratiene ved fag- og høyskolene styrkes, og sikre økt samarbeid og samhandling mellom studentdemokratiene ved å arrangere fellesmøter hvert semester
 • Skape en god modell for samarbeid med SiAs avdelinger i samarbeid med avdelingsledere, og utvikle et bærekraftig og godt system for bruk av SiAs administrative tjenester

 • Skape bedre rutiner for ansvarliggjøring av SiA, med fokus på at SiAs avdelinger skal følge samarbeidsavtalen og sende sentrale saker på høring til Velferdstinget

 • Utvikle semestermøtene med SiA slik at de skaper en bedre forståelse av Velferdstingets funksjon og mandat blant alle SiAs ansatte

 • Arbeide for at studentsamfunnene i Kristiansand og Grimstad får tilstrekkelig støtte fra samskipnaden og de to studentbyene. Det skal også arbeides for å styrke frivillighetskulturen rundt samfunnene gjennom Studenttrivselsprosjektet, økonomisk bistand og kommunikasjonstiltak

 

Politisk:

 • Etablere politiske rutiner for kontakt med politiske aktører, skriving av høringssvar og mediekontakt i forbindelse med politiske saker

 • Arbeide for å utvide sanitærprodukt-prosjektet, og at studiestedene i Agder skal starte lignende prosjekter

 • Arbeide for rimeligere og bedre kollektivtilbud gjennom studentutvalgene

 • Sette studentpolitiske saker på agendaen i relevante nyhetsmedier, og styrke VTs relevans i regionale nyhetskanaler

 • Arbeide for at Kristiansand og Grimstad kommune skal bidra til finansiering av SiA helse, med mål om 60kr per capita student

 

Organisatorisk: 

 • Utvikle VT som organisasjon og skape god, rutinemessig bruk av plattformer som; teams, onestop reporting (kontroll på økonomi) og Visma (tilbakebetaling av utlegg)

 • Skape gode rutiner for lagring, sikkerhetskopiering og arkivering av dokumenter og filer

 • Videreføre tilbudet om hundedager i eksamensperiodene, i både Grimstad og Kristiansand

 • Videreutvikle interne rutiner tilknyttet SSM, og bedre kommunikasjon om SSM på VTs nettside

 • Evaluere aktivitetsfondet, og deretter forbedre retningslinjene for fondet

 • Vedlikeholde de økonomiske avtalene, og vurdere fortsettelse av eksisterende avtaler

 • Vurdere linjeforeningers bruk av SSM i samspill med sine studiesteder, og samarbeide med studiestedene og deres studentdemokratier for å bedre ivareta linjeforeningene

 

Kommunikasjon:

 • Totalrenovere nettsiden, og vurdere å bytte plattform i samarbeid med SiAs kommunikasjonsavdeling

 • Vurdere VTs kommunikasjon de siste to årene, og bruke vurderingen som utgangspunkt i den nye kommunikasjonsstrategien for 2024/2025

 • Sikre at SiA har rutiner for å promotere VTs valg og rutinemessige tjenester

 • Arbeide for strategisk bruk av fysisk promoteringsmateriell for VT, SiA og andre relevante aktører

 • Sikre ukentlig publisering av relevant innhold på sosiale medier

 • Påbegynne aktiv bruk av Linked-in

 • Sikre månedlig publisering av relevante saker på VTs nettside

 • Sikre stand-virksomhet i forbindelse med studiestart og i forbindelse med VTs valgperiode, ved alle studiestedene

 • Jobbe med informasjonsarbeid som bidrar til økt kjennskap til egne juridiske rettigheter for studenter i samarbeid med Studentjuristen

 • Spre informasjon om aktiviteter og tilbud som er til gode for alle studentene på Agder

 

 

Vedtatt 07.05.2024