Utviklingsplan

Utviklingsplanen er organisasjonens veiledning for hvilket arbeid som skal prioriteres i en lengre periode. Utviklingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige til enhver tid, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen. 

Utviklingsplanen legger føringer for hva AU skal prioritere, men legger ikke begrensninger ovenfor hva som er mulig å arbeide med.  

 

Generelt: 

VT skal 

 • Jobbe kontinuerlig med å forbedre det psykososiale miljøet blant studentene. 
 • Opprettholde en god dialog med SiA angående semesteravgiftsmidler som ikke blir direkte disponert av VT.  
 • Endre seg i takt med omgivelsene slik at tinget i størst mulig grad evner å fremme interessene til studentene tilknyttet medlemsinstitusjonene. 
 • Følge opp og bistå med god samhandling ovenfor SiA på alle områder som omhandler
 • Jobbe for at minst 2 institusjoner er representert i alle utvalg.

 

Politisk: 

VT skal 

 • Jobbe for at Studentrådene i Grimstad og Kristiansand skal bli mer slagkraftige og at rådene skal bli beholdt videre etter prøveperioden. 
 • Samarbeide med Velferdstingene i Norge (ViN) for å styrke VT lokalt. 
 • Jobbe for at SiA og tilknyttede organisasjoner skal bli papirløse.

 

Organisatorisk:  

VT skal 

 • Legge opp til at VT-treff blir holdt på Østsia, Bluebox og Teateret. 
 • Sørge for at fordeling av studentsosiale midler foregår på en riktig og rettferdig måte.  
 • Supplere tomme verv fortløpende. 
 • Følge opp samarbeidsavtalene med SiA, STA, studentrådene og Teateret.  
 • Avholde søkerkurs hvert semester.  
 • Følge opp StudentUGA.  

 

Kommunikasjon: 

VT skal

 • Opprettholde god kvalitet på nettsiden.
 • Spre informasjon om SiA. Det skal være god informasjonsflyt mellom SiA og medlemsinstitusjonene/studentrådene.
 • Promotere VT sine valg gjennom stand, nettkampanjer, kantineskjermer og andre mulige profileringskanaler.   
 • Være synlige i media.  
 • Promotere nasjonale studentkampanjer gjennom ViN og NSO og samarbeide med ViN om uttalelser i media.
 • Spre informasjon om tilbudene på studentsenteret.
 • Det skal jobbes med å gjøre studentforeningene som er åpne for alle studenter kjent ved alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet VT/SiA

 

Vedtatt 05.05.2021

Revidert 13.10.21