Stillingsbeskrivelser for Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) i Velferdstinget i Agder består av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder og kommunikasjonsansvarlig. 

Felles oppgaver for AU:

 • har ansvar for å følge opp og iverksette styringsdokumenter, handlingsplanen og øvrige prioriteringer fra VT.
 • har sine hovedoppgaver (jfr. stillingsbeskrivelse), men kan tildeles andre arbeidsområder for å imøtekomme prioriteringer i VT og AU.
 • har ansvar for å gjennomføre valg i organisasjonen.
 • har ansvar for å gjennomføre overlapp og opplæring for nytt AU og nye representanter i VT.
 • har ansvar for å promotere VT.
 • har ansvar for å holde kontakt med- og være synlig på medlemsinstitusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA).
 • har ansvar for å fremme interessene til og være støtte for foreningslivet og studentsamfunnene i Agder.
 • har ansvar for å synliggjøre VT, og sette studentenes velferdspolitikk på dagsorden, lokalt og nasjonalt.
 • er honorert etter vedtatt stillingsprosent, men det forventes at frivillig arbeid nedlegges på lik linje som øvrige frivillige i organisasjonen.

 

Sist endret 15.04.2024

Stillingsbeskrivelse leder

Leder i Velferdstinget er organisasjonens øverste politiske, organisatoriske, administrative og økonomiske leder. Leder skal ivareta studentene som innehar verv og er frivillige i organisasjonen. Leder skal jobbe politisk for studenter i Agders velferd, skape og ivareta samarbeidsarenaer for studentdemokratiene i Agder og jobbe opp mot studentsamskipnaden i Agder, og andre relevante studentaktører. Alt for å sikre at studentenes interesser blir ivaretatt.

Leder er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på 100% (37,5 t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. 

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.  

Ansvarsområde 

Leder:

 • er VTs administrative, praktiske og konstitusjonelle leder.
 • er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen og har kontorlokaler på Studentsenteret til SiA.
 • har arbeidsgiveransvar for øvrige AU-medlemmer, og står selv ansvarlig overfor Velferdstinget i Agder.
 • er øverste ansvarlige for organisasjonens økonomi.
 • har fast plass i studentrådet i Grimstad og studentutvalget i Kristiansand.
 • har overordnet ansvar for at interne dokument, styringsdokumentene og VTs politikk følges opp.
 • har ansvar for utarbeidelse og oppfølging av semesterhjulene i VT, samt interne årshjul i AU som ikke er av økonomisk art.
 • skal ikke alene sette dagsorden for organisasjonen, men har det overordnede ansvaret for iverksettelsen av vedtak fattet av VT eller AU.
 • er VT og AUs møteleder.
 • er øverste kontaktpunkt med SiAs ledelse, SiAs avdelinger og de administrative tjenestene VT mottar av SiA. Leder skal sikre at AU er orientert med SiAs utvikling og aktivitet som er av studentpolitisk interesse.
 • har ansvaret for at samarbeidsavtalene i organisasjonen følges opp. Herunder at VT er representert i SiA-styremøter og Studentparlamentsmøter ved UiA. Leder skal også, etter beste evne, delta på minimum et studentrådsmøte ved de andre studiestedene i løpet av sin periode.
 • har ansvaret for å opprette kontakt med studentrådene ved de mindre studiestedene, og holde fellesmøter for studentrådene og STA.
 • har ansvar for å følge opp studiestedene i Agder, og arbeide for jevn representasjon av studiestedene inn i relevante arenaer
 • har ansvaret for opplæring og oppfølging av Valgkomiteen.
 • er VTs ansikt utad og pressekontakt, og er ansvarlig for at VT er en aktiv høringsinstans. Leder har uttalelsesrett på vegne av alle studenter tilknyttet SiA, VT og AU i velferdspolitiske saker.
 • har ansvar for å initiere medieutspill og lobbyarbeid overfor aktuelle aktører. Herunder utarbeide høringsforslag og politiske budskap på vegne av VT.
 • har ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og samfunnet for øvrig, og skal derav sette studenters velferdspolitiske interesser på dagsorden.
 • har ansvar for at VT er aktiv i det nasjonale nettverket for
  Velferdstingene i Norge (ViN) og uttaler seg i nasjonale studentpolitiske saker om velferd
 • skal delta på AU møter, VT møter og andre relevante møter.

 

Sist endret 15.04.2024

Stillingsbeskrivelse nestleder

Nestleder i Velferdstinget er leders stedfortreder, og har ansvar for organisatoriske og politiske oppgaver som sikrer forutsigbar og god drift av organisasjonen.  Nestleder skal støtte opp om lederen i deres oppgaver, og jobbe sammen med leder for å påvirke relevante politisk og organisatoriske prosesser eksternt. Nestleder har også overordnet ansvar for alle pågående prosjekter, i tillegg til regelmessig virksomhet tilknyttet intern økonomi og tildeling av VTs midler gjennom SSM og Aktivitetsfondet.

Leder er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på 100% (37,5 t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie. 

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU.  

Ansvarsområde 

Nestleder:

 • er leders stedfortreder. Hvis leder trer av, eller er sykemeldt i virkeperioden fyller nestleder rollen.
 • har ansvar for å innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle politiske saker for VT, og skal orientere AU og VT om dette.
 • har, sammen med leder, ansvaret for kontakten med SiA og SiAs ulike avdelinger. Politisk nestleder skal sikre at vedtak gjort av VT følges opp i SiA og SiAs avdelinger.
 • er leders personlige vara i studentrådet i Grimstad og studentutvalget i Kristiansand.
 • har hovedansvar for kontakten med Unikum.
 • har, sammen med leder, ansvar for kontakten inn mot lokale politikere og samfunnet for øvrig, og skal derav sette studenters velferdspolitiske interesser på dagsorden.
 • har overordnet ansvar for prosjekter utenom VTs ordinære virksomhet, som inkluderer, men ikke begrenses til, studiestart og Bli med dagen, hundedager og samarbeid med studentjuristen
 • har ansvar for det praktiske rundt gjennomføring av AU og VT møter, samt andre arrangementer arrangert av VT.
 • har ansvar for booking av transport og opphold som gjennomføres av AU og/eller VT
 • er ansvarlig for og skal sende ut innkalling og saksliste til møter i VT, i henhold til vedtektene. Eventuelle frafall på møter meldes til nestlederen, som da skal kalle inn vara-representanter og registrere fravær.
 • har ansvar for å følge opp interne og eksterne årshjul av økonomisk art, som inkluderer ansvar for oppfølging av SiAs budsjettprosess og budsjettprosesser i kommunen, fylkeskommunen og nasjonalt.
 • har ansvar for utbetalingsanmodninger i forbindelse med Studentsosiale midler
 • har ansvar for å hente inn dokumentasjon i forkant av søknadsbehandling som skjer i AU og FU
 • har ansvar for å utarbeide økonomiske avtaler med aktuelle foreninger, og opprettholde avtalene
 • har ansvaret for opplæring og oppfølging av Fordelingsutvalget
 • har hovedansvaret for kontakten med VTrepresentantene.
 • har ansvar for å opprettholde et godt samarbeid med økonomiavdelingen i SiA
 • har ansvar for å avholde søkerkurs hvert semester i samarbeid med økonomiavdelingen i SiA
 • skal delta på AU møter, VT møter og andre relevante møter

Sist endret 15.04.2024

Stillingsbeskrivelse kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig skal sikre god ekstern kommunikasjon for Velferdstinget i Agder, arbeide for å rekruttere til organisasjonen og sikre godt omdømme. Kommunikasjonsansvarlig skal jobbe for å engasjere studentene i Agder i studentpolitiske saker, opplyse om studenters rettigheter, gi ut informasjon om tjenester og tilbud studenter kan benytte seg av og sikre at studentenes interesser er ivaretatt i forum der kommunikasjon til studenter diskuteres.

Kommunikasjonsansvarlig er valgt inn i et lønnet verv. Dette er et verv på 40% (15t/uke) lønnet i statens ltr. 25. Stillingen følger vanlige fri- og helligdager, samt 5 ukers ferie.

Overtid godtgjøres med avspasering i samråd med AU. 

Ansvarsområde 

Kommunikasjonsansvarlig:

 • har ansvar for å promotere VT på sosiale medier og nettside.
 • skal, sørge for at VT blir promotert på stand hos de tilknyttede institusjonene og har et særskilt ansvar for promotering sammen med medlemsinstitusjonene.
 • skal legge en mediestrategi for virkeperioden.
 • har ansvar for anskaffelse av informasjonsmateriell og profileringsmateriell.
 • har ansvar for å følge opp kommunikasjonsutvalget
 • har ansvar for å opprettholde et godt samarbeid med kommunikasjonsavdelingen til SiA
 • skal delta på AU-møter og andre relevante møter, i tillegg til å delta på alle VT-møter
 • har ansvar for å lage en plan, samt innhente, materiale til valgene på høst og vår, hvor både fysiske og digitale plattformer tas i bruk. Dette skal også inkludere samarbeid med øvrige medlemsinstitusjoner
 • har ansvaret for å holde nettsiden til Velferdstinget oppdatert, herunder også å oppdatere dokumenter etter revidering
 • har ansvar for utlån av soundbokser og kameraer, som inkluderer å sjekke at utstyret fungerer og å oppdatere utlånslistene

 

Sist endret 15.04.2024