Retningslinjer og reglementer

På denne siden finner du retningslinjene og de ulike reglementene som tilhører Velferdstinget i Agder

VTs Forretningsorden

Nytt Velferdsting konstituerer seg på første møte i perioden.

Arbeidsutvalget åpner møtet i Velferdstinget. Ordstyrer(e) og en referent utgjør møteledelsen. Møteledelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av møtet.

Representantene i Velferdstinget har plikt og rett til å delta på Velferdstingets møter. Ved forfall innkalles vararepresentantene. Representantene plikter å melde fra snarest når de vet at de blir forhindret fra å komme. Hvis en representant må forlate møtet i Velferdstinget før det er ferdig, leveres en permisjonssøknad. Søknad om permisjon fra møtet leveres skriftlig til møteledelse og avgjøres av Velferdstinget.

Taletiden er tre minutter for innlegg og ett minutt for replikk. Det gis anledning til to replikker og en svarreplikk til hvert innlegg per representant. Tid for innlegg og replikk kan justeres med 2/3 flertall (kvalifisert flertall). Nye forslag som blir lagt frem for Velferdstinget under forhandlinger, skal fremlegges muntlig av forslagsstiller før det overleveres skriftlig for ordstyrer(e). Innlegg til forretningsorden, dagsorden og saksopplysning bryter saksdebatten. Slike innlegg må ikke vare lenger enn to minutter. Forslag/innvendinger som gjelder dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal voteres over direkte. Ordstyrer(e) og representanter med forslagsrett kan framsette forslag om at strek settes. Når strek settes, skal talerlisten leses opp før votering, og det skal være alminnelig flertall. Ordstyrer opplyser om at alle vedtaksforslag skal meldes og leveres før strek vedtas. Når det er vedtatt å sette strek, opplyser ordstyrer(e) om at det er anledning til å tegne seg før og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med virkning også for inntegnede talere krever kvalifisert flertall. Etter at strek er satt, er det ikke anledning til å fremme eller trekke forslag. Alle med forslagsrett kan framsette forslag om at strek oppheves, og dette må i så tilfelle vedtas med kvalifisert flertall.

Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal formuleres skriftlig og leveres ordstyrer(ne). Alle forslag må være underskrevet med fullt navn.

Når debatten er avsluttet, leser ordstyrerne opp samtlige framsatte forslag. Deretter kan de hvis de anser det nødvendig, bestemme pause i forhandlingene for å sette opp forslag til videre behandling/voteringsorden. Innkomne forslag behandles slik at man setter opp de mest ytterliggående forslagene mot hverandre, og slik at valget til slutt står mellom innstilling og ett motforslag. Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Skriftlig votering skal foretas dersom en eller flere av representanter ønsker det.

Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene eller forretningsorden. I saker som krever kvalifisert flertall har representantene plikt til å stemme for eller imot forslaget, og kan ikke stemme avholdende. Endring av forretningsorden krever kvalifisert flertall.

Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres skriftlig til ordstyrer(ne). Alle som er enig i protokolltilførselen melder dette før møtets slutt, og disse føres til i protokolltilførselen.

Dersom forretningsorden strider mot vedtektene, er det vedtektene som gjelder. Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller av vedtektene, kan Velferdstinget med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde. Denne forretningsorden gjelder til annen er vedtatt i Velferdstinget.

Simpelt flertall: Det høyeste av de avgitte stemmetall uten hensyn til den samlede sum.

Alminnelig flertall: Over halvparten av de avgitte stemmene, men ikke inkludert blanke stemmer.

Absolutt flertall: Over halvparten av de avgitte stemmene, inkludert blanke stemmer.

Kvalifisert flertall: 2/3 av de stemmeberettigede. Det er ikke lov å stemme avholdende.

Sist revidert 13.09.23

VTs Fraværsreglement

Fraværsreglement for Velferdstinget i Agder

Med «VT» og «representant» menes også Arbeidsutvalget (AU). Representanter i Velferdstinget i Agder (VT) har møteplikt til VT-møtene, dette innebærer også å svare på innkallingen. Fraværssystemet vil være gjeldene for VTs representanter gjennom hele perioden.

Leder av AU skal minst to uker (2) før møter avholdes sende ut innkalling og be om tilbakemelding om faste representanter kan delta. Faste representanter har fem dager (5) svarfrist. Dersom representanten ikke kan stille kalles vararepresentanter inn med seks dager (6) svarfrist.

Dersom en representant/vara ikke kan stille, må representanten komme med begrunnelse innen svarfristen til leder av AU. Leder av AU registrerer hvem som deltar/ikke deltar, samt om fraværet er gyldig eller ikke.

Om en representant har hatt ugyldig fravær for to (2) VT-møter vil vedkommende kalles inn til en samtale ved leder av AU. Representanten vil da bli opplyst om gjeldende reglement og sanksjonsmuligheter.

Om en representant har hatt ugyldig fravær for tre (3) VT-møter, vil fraværet sanksjoneres med tap av møterett. Møteretten overføres til neste representant på lista.

I de tilfeller det ikke er flere representanter fra institusjonen, vil plassen i VT stå tom.

Representanter kan søke om permisjon for et tidsrom om det skulle oppstå hendelser i livet som gjør at dette er nødvendig, som for eksempel utveksling. En søknad om permisjon skal inneholde tidsrommet man søker permisjon om og bakgrunnen for søknaden. Den skal sendes til leder av AU og behandles av AU. I perioden medlemmet er ute i permisjon vil neste medlem på listen fungere som fast/vara i dets sted.

Gyldig grunn til fravær karakteriseres som sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn. Som gyldig fravær ved VT-møte regnes også fravær som følge av praksis. Dette gjelder der praksis er et vilkår for å gå opp til eksamen i emnet eller å få godkjent emne. Annen fraværsgrunn enn sykdom og vilkår for å gå opp til eksamen i emnet eller få godkjent emne godkjennes kun i særlige tilfeller.

I særskilte tilfeller står Arbeidsutvalget fritt til å utvise skjønn.

I tilfeller hvor en representant i VT får sin grunn for fravær registrert som ugyldig, og er uenig i dette, har representanten mulighet til å løfte saken til AU. AU kan omgjøre vedtaket.

I tilfeller hvor en representant i VT mister møteretten, har representanten mulighet til å løfte saken til VT. AU skal komme med en innstilling om hvorfor representanten har mistet møteretten. VT fatter endelig vedtak.

Disse reglene trer i kraft fra 13. september 2023, og gjelder til annet vedtas i VT.

VTs Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger på Velferdstinget i Agder (VT) sitt verdigrunnlag, vedtekter og andre vedtatte retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte i VT, samt deltakere på organisasjonens arrangementer. Dette inkluderer Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget og Kommunikasjonsutvalget. Alt arbeid i organisasjonen skal utføres med ærlighet og redelige hensikter. Arbeidsutvalget har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år, og ved behov fremme det på VT-møte for revidering.

Alle tillitsvalgte i VT samt deltakere på organisasjonens arrangementer skal vise respekt for alle. VT tar avstand fra alle former for diskriminering, trakassering og mobbing.

VT skal være en trygg organisasjon hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke. Alle tillitsvalgte samt deltakere på organisasjonens arrangementer må til enhver tid kjenne til og følge retningslinjene for et trygt VT, som vedtas av VT-representantene på møte.

Alle tillitsvalgte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre både i og utenfor organisasjonen, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling. Tillitsvalgte skal ikke utsette seg selv eller andre for fare når de opptrer på vegne av VT. Tillitsvalgte i VT skal være bevisst muligheten for at verv kan gi uforholdsmessige fordeler i relasjon til andre. Makten som et høytstående verv gir, skal være en faktor i vurdering av alvorlighetsgraden av et brudd på etiske retningslinjer.

VTs retningslinjer for habilitet gjelder enhver som deltar i behandlingen av en sak i arbeidsutvalget, VT eller andre organer og utvalg i VT, jf. § 19 i VTs vedtekter.

Tillitsvalgte som representerer VT er ansvarlige for gjennom sin opptreden å opprettholde tilliten og omdømmet til VT. Alle som reiser i regi av eller på vegne av VT plikter å følge VTs etiske retningslinjer og skjøtte sitt verv i tråd med andre, relevante regler. Tillitsvalgte og deltakere skal ha et ansvarlig forhold til alkohol på VTs arrangementer. Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted. Brudd som skjer i sammenheng med uansvarlig bruk av alkohol og andre rusmidler ansees som særlig alvorlig.

Alt arbeid skal utføres uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon. Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av midler og administrasjon av økonomiske midler. Alle tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi og forvaltning tilknyttet sitt arbeidsområde og verv.

VT skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Protokoller, referat og vedtak skal som hovedregel være tilgjengelig for alle studenter i Agder. Rutiner for eventuell lukking av møte regulert i vedtektene til VT § 6.

Brudd på de etiske retningslinjene kan meldes til leder for arbeidsutvalget eller kontaktperson i SiA Studentliv. Brudd på de etiske retningslinjene kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad.

Dersom tillitsvalgte eller deltakere på organisasjonens arrangementer bryter VTs etiske retningslinjer, har arbeidsutvalget myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Slike vedtak kan ankes til SiA styret. Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller oppfordring om å fratre sitt verv. Alvorlige brudd kan sanksjoneres med suspensjon eller eksklusjon.

Vedtatt 13. September 2023

VTs Økonomireglement

Dette økonomireglementet beskriver hovedreglene for den økonomiske styringen av Velferdstinget i Agder (VT). Reglementet beskriver rettigheter og plikter som gjelder for de økonomiske ressursene, oppfølging av budsjett og delegering av myndighet.   

SiA-styret vedtar midler til VT, VT tar ut en andel til lønn og drift – resten går til fondet for studentsosiale midler. Studentsosiale midler tildeles etter Retningslinjer for studentsosiale midler. Unntak gjøres for oppstartsmidler, ekstraordinære tildelinger og økonomisk avtaler.  

§ 2.1 Ansvarsfordeling   

§ 2.1.1 Velferdstinget 

Velferdstinget disponerer tilgjengelige midler gjennom å vedta budsjett på kalenderårets siste møte og godkjenne regnskap i løpet av vårsemesteret. Vedtak gjort i Velferdstinget er bindende for all drift i VT.   

Velferdstinget sine representanter kan etterspørre informasjon og oversikt over regnskap.    

Budsjett kan revideres på ethvert ordinært VT-møte. Arbeidsutvalget (AU) kan revidere Velferdstingets budsjettvedtak kun når endrede betingelser eller nye opplysninger gjør det nødvendig. Dette kan kun gjøres gjennom enstemmig vedtak i AU, hvorpå VT orienteres på neste møte. Budsjett skal inneholde driftskostnader for AU og VT.

§ 2.1.2 Arbeidsutvalget 

AU disponerer VT sine midler etter retningslinjer i budsjett. Budsjettvedtak skjer etter innstilling fra Arbeidsutvalget og simpelt flertall i Velferdstinget. Leder er økonomiansvarlig i AU. Leder har det overordnede ansvaret for å holde de økonomiske ressursene innenfor vedtak fattet av VT, i samarbeid med Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Godkjenning av utgifter gjennomføres av leder, men der leder selv har utgifter, må organisatorisk nestleder godkjenne dette. Leder og politisk nestleder har individuell signaturrett og kan dermed godkjenne utbetalinger på vegne av organisasjonen. Alle i AU har et ansvar for å følge vedtatte retningslinjer fra VT.   

§ 2.1.3 Fordelingsutvalget 

Fordelingsutvalget (FU) gjennomgår og setter innstillinger på søknadene om studentsosiale midler. FU foretar også sporadiske kontroller på regnskapene til studentaktivitetene og linjeforeningene. 

AU skal rapportere sine driftskostnader til regnskapsfører i SiA. SiA utarbeider fullstendig regnskap som skal fremlegges for godkjenning av VT. 

Daglig drift i form av bilag, faktura, kvittering m.m. blir sendt av leder til SiA. Regnskap blir også ført av SiA. Når regnskapet er fullført blir dette videresendt til AU for så å bli lagt frem til og godkjent av VT.

Alle utgifter tilknyttet mat og drikke skal klareres med leder av AU. Mat og drikke dekkes etter gjeldende satser for diettgodtgjørelse.

VT-møter har servering av mat og drikke. Utgifter til mat ved øvrige møter skal godkjennes av simpelt flertall i AU.    

§ 5.1 Alle reiser som gjøres på vegne av VT skal godkjennes av leder av AU. Ved forespørsel skal det legges frem estimerte kostnader ved reisen/konferansen.  

§ 5.2 Alle reiser og opphold skal etterstrebes å gjøres på billigst mulig måte og være mest mulig bærekraftig. Disse prioriteringene må vurderes opp mot øvrige ressurser og tidsbruk. Reiser som tar mindre enn7 timer uten fly, skal tas uten fly med mindre det fører til særdeles stor ulempe for den reisende eller en urimelig merkostnad, i så fall må unntak vedtas enstemmig av AU.           

§ 5.3 Velferdstinget setter opp fellestransport der det er hensiktsmessig.  

§ 5.4 I tilfeller hvor privat bil benyttes skal dette begrunnes og godkjennes av leder i AU. Økonomisk kompensasjon dekkes etter statens gjeldende satser for kilometergodtgjørelse.

§ 5.5 I tilfeller hvor bruk av taxi finner sted skal dette begrunnes og være godkjent av leder av AU.  

§ 5.6 Reiseregning fylles ut på eget skjema og relevante bilag må legges ved. Reiseregninger må sendes inn innen rimelig tid

§ 6.1 Alle innkjøp gjort i regi av VT skal godkjennes av leder av AU. 

§ 6.2 I tilfeller hvor innkjøp ikke er av rutinemessig art eller ikke er direkte inkludert i budsjettet, skal VT konsulteres. Ved innkjøp over 10.000 skal pristilbud fra flere aktører hentes inn. 

§ 6.3 Alle innkjøp gjort i regi av VT skal ivareta miljøvennlighet og  etiske hensyn. Dette må til enhver tid vurderes opp mot økonomiske hensyn.

§ 7.1 Ved ansettelse skal det opprettes en formell standard kontrakt  mellom arbeidstaker og leder av AU.

§ 7.2 Ved ansettelse av permanente stillinger i Velferdstinget i Agder er det VT som  vedtar opprettelsen av disse.  

§ 7.3 AU har mulighet til å opprette kortere vikariat og engasjement i inntil 2 måneder. VT skal orienteres om ansettelser med varighet på inntil 2 måneder på neste møte. Ansettelser med varighet over 2 måneder må vedtas av VT.

Ved uklarheter eller behov for tolkning er det VT som har definisjonsrett.   

Dersom noe i dette dokumentet motstrider Lov om universiteter og høgskoler eller Lov om studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet  

Dersom det er til studentenes gunst og de beste grunner taler for det, kan VT i unntakstilfeller se vekk fra §§ 4, 5 og 6 i Økonomireglementet. Forslaget om ekstraordinær tildeling kan ikke komme fra Velferdstingets representanter.

For at vedtak skal bli fattet må det være formålsmessig, forholdsmessig og i tråd med VT sin øvrige politikk og retningslinjer. Summen som tildeles kan aldri sette VT i fare for å gå konkurs. Ekstraordinære tildelinger må fattes av VT ved kvalifisert flertall, hvor minst 2/3 av representantene er til stede.

Disse reglene trer i kraft fra 21.10.2020, og gjelder frem til annet vedtas i VT.  

Disse reglene trer i kraft fra 21.10.2020, og gjelder frem til annet vedtas i VT.

Revidert 13.10.2021

Revidert 12.10.2022. 

Revidert 11.10.2023

VTs Valgreglement

Forkortelser: Arbeidsutvalget = AU, Fordelingsutvalget = FU, Valgkomiteen = VK, VT = Velferdstinget i Agder, SiA = Studentsamskipnaden i Agder. 

Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter til:  

  • Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Agder (VT) 
  • Fordelingsutvalget til VT 
  • Valgkomiteen til VT 
  • Kommunikasjonsutvalget til VT 
  • Styret til Studentsamskipnaden i Agder (SiA) 
  • SiA-styreleder 

§ 2-1 Valgform

VT velger studentrepresentanter til Arbeidsutvalget (AU), Fordelingsutvalget (FU), Kommunikasjonsutvalget (KU) og Valgkomitéen (VK) (til maksimalt seks medlemmer) i mai, samt SiA-styret og SiA styreleder. VTs representanter utgjør Valgforsamlingen, og har de samme rettigheter og plikter som ved andre VT-møter.  

 

§ 2-2 Stemmerett

VTs faste representanter har stemmerett ved valget. Vara kalles inn ved forfall, og får stemmerett på lik linje som en fast representant.  

 

§ 2-3 Utlysning

Alle verv skal utlyses minst fem uker før valgforsamling avholdes.  

I utlysning skal det gjøres rede for regler vedrørende fremming av kandidatur, frister og informasjon om de ulike verv.  

 

§ 2-4 Innkalling

Innkalling til valgforsamlingene skal sendes ut til de faste representantene og deres vararepresentanter pr. e-post to uker før valgene skal avholdes.  

I innkallingen skal det gå frem hvem som er kandidater til de ulike vervene.  

 

§ 2-5 Presentasjon

VKs innstilling, fullstendig kandidatliste og kort presentasjon av alle kandidatene skal sendes ut til VT-representantene og kandidatene en uke før valgforsamlingens begynnelse. Ved valg begrunner VK sin innstilling muntlig, deretter får kandidatene mulighet til å holde en valgtale på inntil fem minutter. Etter hver valgtale får valgforsamlingen mulighet til å stille hver kandidat spørsmål i inntil fem minutter. Valgtalene skal avholdes uten andre kandidater til stede.  

 

§ 2-6 Stemmegivning

Stemmegivning ved personvalg foregår hovedsakelig skriftlig, og alltid hvis minst en representant krever det. Hvis valgforsamlingen enstemmig ser det som formålstjenlig, kan valget avgjøres ved akklamasjon.  

 

§ 2-7 Flertallskrav

Studentrepresentantene velges med absolutt flertall (mer enn 50% av de avgitte stemmene).  

 

§ 2-8 Stemmelikhet

Dersom det stiller flere enn to kandidater til samme verv kan det være nødvendig å avholde valget i flere under.  

Dersom ingen av kandidatene oppnår absolutt flertall etter første valgrunde strykes den kandidaten med færrest stemmer. Dersom flere kandidater sammenlagt ikke oppnår mer enn 50 % av stemmene kan alle disse strykes av listen.  

Dette regnes ut ved å legge sammen stemmene gitt til kandidaten med færrest stemmer, sammen med stemmene gitt til kandidaten med nest færrest stemmer osv.  

Denne prosessen gjentas til det kun står to kandidater igjen, eller én kandidat har oppnådd absolutt flertall.  

Dersom det oppstår stemmelikhet når 2 kandidater gjenstår holdes én ekstra avstemming.  Dersom det fortsatt er stemmelikhet vedtas innstillingen fra VK. Hvis ingen av de gjenværende kandidatene er innstilt av valgkomiteen avholdes det loddtrekning.  

 

§ 2-9 Suppleringsvalg

Om det ikke er nok kandidater til alle faste plasser på en valgforsamling får VK ansvar for å supplere inn representanter. Dersom en studentrepresentant i et verv valgt av VT trekker seg, skal det suppleres inn en ny representant. Hvis vervet har en vararepresentant, rykker vararepresentanten opp, og ny vara suppleres inn.  

AU kan, i samråd med VK, supplere inn til Fordelingsutvalget, Valgkomiteen og Kommunikasjonsutvalget, og skal orientere VT ved neste møte. VK forbereder og innstiller på kandidater til suppleringsvalg til Arbeidsutvalget og SiA-styret, og legger dette frem for vedtak i VT. Dersom krav til representasjon gjør at vedtaket ikke kan vente eller andre særskilte forhold ligger til grunn har Arbeidsutvalget fullmakt til å supplere inn nye studentrepresentanter på Arbeidsutvalgets ukentlige møter. Velferdstinget skal orienteres om suppleringsvalget på førstkommende møte. 

Ved suppleringsvalg kan man fravike kravene i §2.3.  

§ 3-1 Krav

Alle som skal stille til valg, må være registrert som student ved en av Samskipnadens medlemsinstitusjoner i valgsemesteret. Valgsemesteret er det semesteret når kandidaten stiller. Innehavere av verv i Arbeidsutvalget med 100% verv er unntatt dette. En kan kun sitte i samme verv i Arbeidsutvalget i totalt to år. 

 

§ 3-2 Oppmelding av kandidatur

For å bli tatt med i VKs innstillingsarbeid, skal kandidatur være meldt skriftlig av kandidaten selv til VT-leder senest 3 uker før valget. Man kan melde sitt kandidatur helt fram til valgtidspunktet, men etter denne fristen har kandidatene ikke krav på å bli vurdert av VK. Man er ikke avhengig av denne vurderingen for å stille til valg. VK kan velge å inkludere kandidatene i sitt innstillingsarbeid også når fristen er gått ut dersom de finner det hensiktsmessig.  

 

§ 3-3 Uforenelige verv

Studenter kan ikke ha verv i både Velferdstinget og SiA-styret, og dette inkluderer varaer. Studenter kan ikke ha verv i både Velferdstinget og Fordelingsutvalget, og dette inkluderer varaer. AU kan ikke sitte i andre verv som velges av VT. Dersom det er usikkerhet på om en student kan inneha to verv på samme tid, må dette konsulteres med AU. 

 

§ 3-4 Inhabilitet

VKs medlemmer kan stille til valg, men blir inhabile i søknad, intervju og innstillingsarbeidet til det aktuelle vervet.  

 

§ 3-5 Trekking av verv

Dersom en representant ønsker å trekke seg fra sitt verv, skal dette skje skriftlig til VT ved VT-leder. Dersom leder ønsker å trekke seg fra sitt verv leveres det skriftlig til politisk nestleder.  

§ 4-1 SiA-styret

Til SiA-styret skal det velges en representant for to år og tre representanter for ett år, og fem vararepresentanter. Kandidaten som får flest stemmer velges for to år av gangen hvis vedkommende samtykker, og toårige representanter velges hvert oddetallsår. Dersom vedkommende ikke samtykker går tilbudet til kandidaten med nest flest stemmer, og så videre. Dersom ingen samtykker velges representantene for kun ett år. Totalt er det fem faste studentrepresentanter i SiA-styret og fem vararepresentanter. For å sikre kjønnsbalanse i henhold til Aksjeloven § 6-11b, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene i SiA-styret ha samme kjønn. Valgkomiteen skal i sin innstilling ta hensyn til kjønnsbalansen.  

 

§ 4-2 SiA-styreleder

Etter valg av SiA-styret velger VT av de valgte representantene, særskilt en styreleder av Studentsamskipnaden i Agder. Styreleder velges for to år, og dette skjer hvert år partallsår. 

Dersom det er motstrid mellom dette reglementet og Lov om universiteter og høgskoler, Lov om høyere yrkesfaglig utdanning eller Lov om studentsamskipnader, gjelder de nevnte lover framfor dette reglementet.  

Disse reglene trer i kraft fra 25.oktober 2006, og gjelder til annet vedtas i VT.  

 

Revidert: 14.11.2007  

Revidert: 12.05.10  

Revidert: 09.05.12  

Revidert: 03.04.13  

Revidert: 18.10.16  

Revidert 15.03.17  

Revidert: 14.03.18  

Revidert: 18.09.19  

Revidert: 22.04.21  

Revidert: 09.03.22  

Revidert: 08.02.23 

Revidert 31.01.24