VTs Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er det øverste politiske dokumentet i Velferdstinget i Agder (VT).

Representasjon i Velferdstinget  

Velferdstinget i Agder er det øverste studentpolitiske organet i velferdsspørsmål opp mot Studentsamskipnaden i Agder (SiA), vertskommuner, fylkeskommune og nasjonalt. VT representerer alle studentene i Agder, som tilhører medlemsinstitusjoner tilknyttet SiA. For en best mulig representasjon av mangfoldet av studenter, har alle rett til å få sin stemme hørt i beslutningsprosesser, uavhengig av bakgrunn og medlemsinstitusjon. VT skal derfor støtte opp rundt de lokale studentdemokratiene. Tett kontakt med medlemsinstitusjonene sikrer at politikken, aktivitetene og medvirkningen i VT er forankret i hele studentmassen. Det er studentene som både bruker, og betaler for, store deler av velferdstjenestene i SiA, gjennom semesteravgiften. Derfor er et velfungerende samarbeid mellom VT og alle ledd i SiA en forutsetning, slik at studentene sikres medvirkning i livet rundt studiet, samt kontroll over hva semesteravgiften blir brukt til. I samarbeidet mellom VT og SiA skal man i fellesskap ta et samfunnsansvar, og i alle ledd skal FNs bærekrafts mål ligge til grunn. Dette standpunktet skal også formidles ut til studentene for å vise resultater av dette samarbeidet.  

Profilering og informasjon 

Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til SiA. For å imøtekomme mangfoldet av studenter i Agder skal informasjon som omhandler studenters velferdstilbud og som ellers er relevant for studenter være tilgjengelig både på norsk og engelsk. Det kreves også at SiA og VT sine nettsider skal være universelt utformet.  

SiA og VT skal aktivt profilere velferdstilbud og tjenestene sine for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet SiA. Herunder skal muligheten for å søke om midler gjennom Fordelingsutvalget vektlegges med tilhørende krav og retningslinjer.  

Studentenes velferdstilbud 

For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. VT mener at studiestøtten skal festes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I dag er ikke studiefinansieringen tilstrekkelig nok til å leve av, og den er i liten grad tilpasset en mangfoldig studentgruppe. SiA sine tilbud skal bygge opp under prinsippet om lik rett til utdanning, og skal dekke de primære behovene studentene har for å trives i livet rundt studiene. Alt overskudd SiA genererer, etter drift og utvikling, tilbakeføres til studentene i arbeidet for å utarbeide bedre studentvelferd i SiA. Videre er det er også et poeng at tilrettelegging av tilbud skjer i samarbeid med VT, utdanninginstitusjoner, kommunen og fylkeskommunen. Slik at man i fellesskap tilrettelegger for mangfoldet, gjennom dagens tilbud og opprettelsen av nye tilbud.  

Helse 

God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. SiA skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og behandlende nivå. Vi mener at kommunene og fylkeskommunene skal ha ansvar for finansiering av helsetilbudene. Tilbudene skal driftes av SiA og fungere som et supplement til det offentlige.  

Bolig  

Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. SiA og VT skal jobbe opp mot lokale myndigheter for at å sikre at det er tilstrekkelig antall studentboliger målt opp mot studentmassen i Agder. Dekningsgraden i Agder bør ligge på minst 20%. Boliger som tilbys studenter skal imøtekomme en students behov både på pris og kvalitet. Alle nye studentboliger som bygges skal være bygd med bærekraftige materialer og være energieffektive.  

Mat og drikke 

SiA sine kafeer og kantinevirksomhet skal ha et tilbud som dekker studentenes primære behov for måltider gjennom dagen. Det skal tilrettelegges for allergier, religiøse hensyn og veganske alternativ ved alle institusjonerKvalitet, pris, sunnhet og miljøvennlighet skal vektlegges i alle ledd av virksomheten. Det skal prioriteres studentvennlige priser fremfor utvalg. Ved institusjoner hvor det ikke lønner seg for studenten med egne SiA kafeer, skal det tilrettelegges med tilsvarende tilbud gjennom egne avtaler på initiativ fra SiA.   

Trening  

Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for alle studenter er et viktig helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene. SiA er ansvarlig for å skape arenaer for studenter hvor trening og idrett blir fremmet og tilrettelagt til deres hverdagFylkeskommune og kommune skal stille med tilstrekkelig tilgang på treningsanlegg for å sikre studenters behov og ønske. Organisert studentidrett er et viktig supplement i tillegg til SiA sitt tilbud opp mot studenters psykiske og fysiske helse, og skal i tråd med dette tilrettelegges for.  

Studenter med barn  

SiA skal tilrettelegge for studenter som har barn. Dette skal gjøres gjennom et godt barnehagetilbud, samt andre tilrettelagte aktiviteter. Studenter med barn har lik rett på et bra velferdstilbud rundt studiene som alle andre studenter. Det skal derfor legges til rette for gode sosiale arrangement som skal være rettet mot studenter med barn.  

Læremateriell 

SiA skal legge til rette for et godt tilbud på pensumbøker, og det skal være til fordel for studenter å handle alle pensumbøkene sine på SiA bok. SiA bok skal også strebe etter å være den foretrukne bokhandelen studenter drar på for å handle det essensielle en student trenger i studiehverdagen. SiA bok skal også legge til rette for gjenbruk av pensumbøker.  

Kultur og frivillighet  

Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i studiehverdagen, og et tilskudd til det vi tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene. Det er derfor viktig at VT vertskommunene, fylkeskommunen og SiA legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt. For å sikre studenter sin deltagelse i det kulturelle livet i regionen skal alle kulturelle arrangement i regi av SiA tilbys med studentrabatt. Videre skal det arbeides for at kulturelle tilbud ellers i samfunnet også gjøres tilgjengelig for studenter gjennom rabaterte priser. Studenter skal ikke kun anses som en deltager inn i kulturlivet, men også en aktiv rolleinnehaver og skal være sitt ansvar bevisst. VT skal i samarbeide med SiA for å løse studentfrivillighetens utfordringer. VT er opptatt av at det legges til rette for sosiale og kulturelle arenaer hvor studenter kan møtes, fortrinnsvis Bluebox, Østsia og Teateret. Det skal også jobbes for å opprette flere avtaler som skal være til fordel for studentene.  

Kollektivtransport og samferdsel  

Alle studenter i Agder skal ha et godt kollektivtilbud, uavhengig av alder, bo- eller studiested. Fylkeskommunen skal stå til ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid og i helgene. Studenttilbud som berører den enkelte student skal være langvarige og stabile, fremfor midlertidige. Under kollektivtransport anses også bysykler og andre bærekraftige tiltak som kan yte studenten godt på flere nivå. SiA skal i samarbeid med VT sikre at studentenes behov blir formidlet gjennom god dialog med fylkeskommunen og aktører innen kollektivtransport. I tillegg til kollektivtransport er det viktig å se på bruk av private biler og parkeringsareal. VT vil se på gode løsninger for parkering ved institusjoner og studentboliger, med tanke på arealeffektivitet og bærekraftighet.  

 

Revidert 21.10.20