VTs Prinsipprogram

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen. Prinsipprogrammet er det øverste politiske dokumentet i Velferdstinget i Agder (VT).

Velferdstinget i Agder er det øverste studentpolitiske organet i velferdsspørsmål opp mot Studentsamskipnaden i Agder (SiA), vertskommuner, fylkeskommune og nasjonalt. VT representerer alle studentene i Agder, som tilhører medlemsinstitusjoner tilknyttet SiA. Dette inkluderer Universitetet i Agder, campus Kristiansand og Grimstad, Ansgar Høgskolen, NLA, Noroff og Fagskolen i Agder. VT skal jobbe tett opp mot studentdemokratiene til disse institusjonene, for å sikre at politikken, aktivitetene og medvirkningen i VT er forankret i hele studentmassen. VT skal sikre representasjon av mangfoldet av studenter, både med tanke på bakgrunn og institusjon, og sikre at studenters stemme blir hørt i beslutningsprosesser som angår dem. Fordi store deler av SiA er brukt og finansiert av studentene er et velfungerende samarbeid mellom VT og alle ledd i SiA en forutsetning. Samarbeidet skal sikre studenters medvirkning i bruk av semesteravgiften og livet rundt studiene. I samarbeidet mellom VT og SiA skal man i fellesskap ta et samfunnsansvar, og i alle ledd skal FNs bærekraftsmål ligge til grunn.  

Velferdstinget skal sikre tilstrekkelig studiestøtte og velferdstilbud for studenter. Det er sentralt at studenter er informerte om sine rettigheter og muligheter, og Velferdstinget er ansvarlig for at informasjon som styrker og ivaretar studenters rettigheter er lett tilgjengelig. For at studenter skal kunne bidra til å ivareta sine egne interesser må Velferdstinget synliggjøre virksomheten sin, slik at studenter kan ta utbytte av og bidra til organisasjonens virke. Velferdstinget skal sikre helsetjenester som er lett tilgjengelig, og sikrer god fysisk og psykisk helse på forebyggende og behandlende nivå. Tilgang på bolig er også en sentral del av studenters velferd. Velferdstinget skal sikre høy dekningsgrad av studentboliger, som er bygget på en bærekraftig måte og dekker studentenes nåværende og fremtidige behov. Mat og drikke fra SiA skal ta hensyn til studenters behov og ønsker, og kvalitet, pris, sunnhet og miljøvennlighet vektlegges. Velferdstinget skal sikre gode arenaer for trening og idrett. Studenter skal også ha pensumbøker som er lett tilgjengelig og til en konkurransedyktig pris. Sammen med relevante aktører skal Velferdstinget sikre sosiale og kulturelle arenaer som kommer studentene til gode. Velferdstinget skal også jobbe for at studenter har tilgang på rimelige og bærekraftige transportmuligheter. 

 

Revidert 11.01.23