Valgkomiteen

Valgkomiteen (VK) velges av VT, og består av maks fem representanter, hvorav minst to institusjoner må være representert. En institusjon kan ha alle vervene i VK dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner. De øverste studentdemokratiene på hvert medlemslag har ansvar for å fremme kandidatur fra eget medlemslag. VKs medlemmer har ikke stemmerett i valgsaker i VT.

VK skal rekruttere kandidater til Arbeidsutvalget, Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, kommunikasjonsutvalget, SiA-styret, SiA Kulturfond og UGA leder. VK skal intervjue kandidatene og gjøre en innstilling på grunnlag av dette. Innstillingen sammen med kandidatliste og en kort presentasjon av kandidatene skal legges fram skriftlig ved begynnelsen av valgforsamlingen. Innstillingen på de nye kandidatene legges frem for VT som velger de nye representantene. VK skal redegjøre for sitt arbeid for valgforsamlingen og levere en evaluering til VT ved leder av AU.

Om representanter fra Fordelingsutvalget, Valgkomiteen, Kommunikasjonsutvalget og SiA kulturfond trekker seg før endt periode skal AU i samråd med VK supplere inn til og skal orientere VT ved neste møte. Om representanter fra Arbeidsutvalget, SiA-styret og UGA leder trekker seg før endt periode skal VK forberede og innstille på kandidater til suppleringsvalg og legger dette frem for vedtak i VT.  

Les også: «Retningslinjer for valgkomiteen»