Resolusjon: Studentboliger på Lund

Resolusjon oppfylt

Kristiansand-studentenes boligproblematikk så lyset i enden av tunnelen i august 2018 da regjeringen bevilget 102 millioner til 300 nye studentboliger i Kristiansand. Som et kirsebær på toppen uttrykte i tillegg Kristiansand kommune et ønske om å bygge studentboliger på Lund torv, til stor glede for studentene. Dette er boliger som vi antar at vil bidra til å trekke flere studenter til Kristiansand og øke Kristiansands status som studentby. Situasjonen er i dag endret og kommunen ser ut til å tvile på sine tidligere planer. 

Tomten på Lund torv fungerer som et perfekt bindeledd mellom sentrum og universitetet. Det er helt i tråd med kommunens visjon for universitetsbyen. Som et talerør for studentene i Agder er det viktig for oss at Kristiansand virkelig viser at byen skal være mer enn en by med mange studenter i. Vi ønsker at det skal være en studentby. 

Byggingen av boligene på Lund vil øke dekningsgraden for studentboliger som i juni 2018 var helt nede på 11.8% i Kristiansand. Hånd i hånd med temaet bolig kommer studentenes økonomi.

Økonomi er et kjent stressmoment for studenter. I studentenes helse- og trivsels-undersøkelse 2018 (SHoT) svarte hele 23 prosent av spurte studenter i Kristiansand at de har en sårbar økonomi: ”Dette vil si at studenten av og til eller ofte har økonomiske vansker, og at han/hun ikke ville klart en uforutsett regning”. Utgifter til bolig er en vesentlig del av en students budsjett. Vi mener stabile rammer rundt boligtilbudet til studenter vil virke inn positivt på det økonomiske stressmomentet, som studentene daglig har hengende over seg. 

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) fungerer som et sikkerhetsnett for den enkelte student, dette være seg nye og etablerte studenter. Ved at SiA er hovedaktøren for utbygging av studentboliger sørger man for at de private markedskreftene i mindre grad påvirker studentene. Vi mener SiA bidrar til å etablere en god standard for kvalitet og et økonomisk nivå som samsvarer med studentens økonomiske kapasitet. 

  • Lund Torv bør bygges ut med utgangspunkt i potensialet det innehar for å være et bindeledd mellom sentrum og universitetet. 
  • For at Lund Torv skal fungere som et bindeledd er det viktig at studentboligene bygges på torvet og ikke flyttes lengre unna. 
  • Den planlagte boligutbyggelsen ved Lund torv skal være forbeholdt studentboliger. 
  • SiA skal stå som den foretrukne forvalter av boligene for å sikre ivaretakelse av studentenes behov. 

Vedtatt på VT-møte 14.11.18