Forretningsorden

Konstituering
Nytt Velferdsting konstituerer seg på første møte i perioden.

Møteledelse
Arbeidsutvalget åpner møtet i Velferdstinget. Ordstyrer(e) og en referent utgjør møteledelsen. Møteledelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av møtet.

Rettigheter og plikter
Representantene i Velferdstinget har plikt og rett til å delta på Velferdstingets møter, og ved forfall innkalles vararepresentantene. Representantene plikter å melde fra snarest når de vet at de blir forhindret fra å komme. Hvis en representant må forlate møtet i Velferdstinget før det er ferdig, leveres en permisjonssøknad. Søknad om permisjon fra møtet leveres skriftlig til møteledelse og avgjøres av Velferdstinget. Representantene er også forpliktet til å følge Fraværssystemet for Velferdstinget i Agder.

Forhandlingene
Taletiden er tre minutter for innlegg og ett minutt for replikk. Det gis anledning til to replikker og en svarreplikk til hvert innlegg per representant. Tid for innlegg og replikk kan justeres med 2/3 flertall (kvalifisert flertall).
Nye forslag som blir lagt frem for Velferdstinget under forhandlinger, skal fremlegges muntlig av forslagsstiller før det overleveres skriftlig for ordstyrer(e).
Innlegg til forretningsorden, dagsorden og saksopplysning bryter saksdebatten. Slike innlegg må ikke vare lenger enn to minutter. Forslag/innvendinger som gjelder dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal voteres over direkte.
Ordstyrer(e) og representanter med forslagsrett kan framsette forslag om at strek settes. Når strek settes, skal talerlisten leses opp før votering, og det skal være alminnelig flertall. Ordstyrer opplyser om at alle vedtaksforslag skal meldes og leveres før strek vedtas. Når det er vedtatt å sette strek, opplyser ordstyrer(e) om at det er anledning til å tegne seg før og under neste talers innlegg. Forslag om å sette strek med virkning også for inntegnede talere krever kvalifisert flertall. Etter at strek er satt, er det ikke anledning til å fremme eller trekke forslag. Alle med forslagsrett kan framsette forslag om at strek oppheves, og dette må i så tilfelle vedtas med kvalifisert flertall.

Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal formuleres skriftlig og leveres ordstyrer(ne). Alle forslag må være underskrevet med fullt navn.

Voteringer
Når debatten er avsluttet, leser ordstyrerne opp samtlige framsatte forslag. Deretter kan de hvis de anser det nødvendig, bestemme pause i forhandlingene for å sette opp forslag til videre behandling/voteringsorden. Innkomne forslag behandles slik at man setter opp de mest ytterliggående forslagene mot hverandre, og slik at valget til slutt står mellom innstilling og ett motforslag.
Voteringer skjer ordinært ved håndsopprekning. Skriftlig votering skal foretas dersom en eller flere av representanter ønsker det.

Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene eller forretningsorden. I saker som krever kvalifisert flertall har representantene plikt til å stemme for eller imot forslaget, og kan ikke stemme avholdende.
Endring av forretningsorden krever kvalifisert flertall.

Protokolltilførsel
Protokolltilførsler kan forlanges av alle representanter med forslagsrett. Protokolltilførsler må meldes innen behandlingen av saken er avsluttet og leveres skriftlig til ordstyrer(ne). Alle som er enig i protokolltilførselen melder dette før møtets slutt, og disse føres til i protokolltilførselen.

Sluttbestemmelser
Dersom forretningsorden strider mot vedtektene, er det vedtektene som gjelder.
Hvis et spørsmål ikke er regulert i forretningsorden eller av vedtektene, kan Velferdstinget med alminnelig flertall avgjøre hvilken praksis som skal gjelde.
Denne forretningsorden gjelder til annen er vedtatt i Velferdstinget.

Forklaringer:
Simpelt flertall: Det høyeste av de avgitte stemmetall uten hensyn til den samlede sum.
Alminnelig flertall: Over halvparten av de avgitte stemmene, men ikke inkludert blanke stemmer.
Absolutt flertall: Over halvparten av de avgitte stemmene, inkludert blanke stemmer.
Kvalifisert flertall: 2/3 av de stemmeberettigede. Det er ikke lov å stemme avholdende.

 

Sist revidert: 21.09.21