Søknadsfrist studentsosiale mider 5.oktober

Vi minner om at fristen for innsending av søknad om studentsosiale midler for våren 2020 er 5.oktober. Alle dokumenter må være oss i hende innen da.

27. sep 2019 kl 12.00

Fristen gjelder både for drifts- og investeringsmiddelsøknader som skal behandles dette semesteret.

For å få godkjent søknad om studentsosiale midler skal det legges ved regnskap fra foregående periode (høsten 2018 og våren 2019), budsjett for neste periode (våren 2020), medlemsoversikt, og en økonomisk rapport (NB! Den økonomiske rapporten er ikke det samme som aktivitetsrapporten, en skal kort redegjøre for hva en har brukt penger på i foregående periode). Mangler en av disse vil ikke søknaden bli godkjent. En godkjent søknad er ikke det samme som at aktiviteten ender opp med å få støtte. 

Retningslinjene finner dere her. Vi anbefaler dere å lese disse grundig før dere utformer søknaden.

Søknadene skal leveres digitalt via Velferdstinget sine nettsider på vt-agder.no/soknad. Vi anmoder om at vedleggene leveres i PDF format.

Vedtatte driftsmidler utbetales to uker før semesterstart.

Vedtatte investeringsmidler utbetales etter faktura, eller ved fremvisning av faktura og kvittering for betaling av faktura. Dette må sendes særskilt på mail til konsulent@vt-agder.no etter vedtak.